Dagpenge

Freelance- og honorararbejde

Mange af MA’s medlemmer arbejder på deltid som fx vidensiværksættere eller såkaldte frie agenter.

I dagpengesystemet er man altid enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er vigtigt at vide, hvilken gruppe man tilhører, fordi de rettigheder, man har, er ret forskellige.

MA skal vurdere konkret, om der er tale om selvstændig virksomhed eller lønarbejde.

Som regel er du ikke i tvivl om, at du er selvstændig erhvervsdrivende. Du har et momsregistreret firma, som sælger produkter eller forskellige tjenesteydelser.

Du er heller ikke i tvivl om, at du er lønmodtager, hvis din arbejdsgiver tilbageholder A-skat, ATP mm. før udbetaling af løn, og du får feriepenge af din løn.

Hvad du skal gøre

Kontakt MA for at få en vurdering, inden du siger ja til freelance-/honoraropgaver, eller du vælger primært at leve som freelancer.

Har du honorararbejde skal du skrive de timer, du bruger på arbejdet samt din bruttolønudbetaling, på dagpengekortet på de dage, hvor du faktisk udfører arbejdet.

Er det en ny opgave, skal du også sende blanket Ak045, hvis du ikke har en skriftlig aftale med arbejdsgiveren.

Du finder både dagpengekortet (tilgængeligt cirka en uge før måneden slutter) og AK045 i MA Selvbetjening.

Hvordan vurderer MA freelancearbejde?

Du er altid selvstændig, hvis freelance-/honorararbejdet er for egen regning og risiko. Det betyder, hvis du ikke er sikret et honorar for arbejdet, og altså ikke kan være sikker på at få betaling for den tid, du har brugt, eller de udgifter, du eventuelt har haft, eller hvervgiveren kan lade være med at betale, fordi han ikke er tilfreds. Det spiller også ind, om du selv skal være med til at finansiere et projekt ved at søge om midler fra fonde mv.

Hvis du har aftalt betaling eller i øvrigt er sikret et vederlag for arbejdet fra hvervgiveren, er det alligevel selvstændig virksomhed, hvis du fx

  • er momsregistreret
  • skattemæssigt angiver over- eller underskud af selvstændig virksomhed
  • deltager i interessentskab eller
  • annoncerer med dine ydelser på din hjemmeside, i flyers, tidsskrifter mv.
  • udelukkende lever af freelance opgaver for mange forskellige hvervgivere.

Omvendt kan freelance arbejde godt være lønarbejde, hvis du og arbejdsgiveren på forhånd har aftalt et bestemt honorar for arbejdet, og der ikke i øvrigt er nogen af de kendetegn, der er karakteristiske for selvstændig virksomhed. Dette er altså situationer, hvor den eneste forskel fra et almindeligt ansættelsesforhold er, at lønnen udbetales på en anden måde.

Du kan få dagpenge i 78 uger ved siden af dit selvstændige arbejde

Du kan få dagpenge i 78 uger, hvis du til enhver tid kan udføre alt arbejdet inkl. transport, kundekontakt mv. uden for normal arbejdstid. Det vil faktisk sige, at du skal kunne begynde på et lønarbejde på 37 timer med op til tre timers offentlig transport om dagen med en dags varsel og kunne have sådan et job samtidig med, at du har selvstændig virksomhed.

Vær opmærksom på, at det ikke er nok, at du kan aflyse et arrangement eller møder, eller give en opgave til en anden. Det kan også være et problem, hvis du har stramme tidsfrister for at aflevere projekter eller lignende.

Hvis arbejdet som selvstændig er din hovedbeskæftigelse, det vil sige aktiviteter du gerne vil leve af, kan du ikke få dagpenge og andre ydelser fra MA, før du er helt ophørt med aktiviteterne.

Du kan få dagpenge, hvis arbejdet er lønmodtagerarbejde

Du har mulighed for at få dagpenge mellem opgaverne og måske også samtidig med opgaverne, hvis de ikke er på fuld tid.

I de perioder, hvor du har brug for dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som hvis du var helt ledig. Det vil sige, at du skal kunne bryde din aftale med arbejdsgiveren fra den ene dag til den anden, hvis du får et andet job. Vær også opmærksom på, at stramme tidsfrister kan være et problem her.

Du skal søge om din efterløn, hvis du har selvstændig virksomhed

Udbetaling af efterløn samtidig med freelance-/honorararbejde som selvstændig eller mere traditionel selvstændig virksomhed forudsætter, at du har fået tilladelse til arbejdet i efterlønsperioden. Tilladelse skal søges i god tid, helst et halvt år inden overgang til efterløn. Kontakt MA, hvis det bliver aktuelt for dig.

Har du honorararbejde?

Indberetter din arbejdsgiver dine løntimer til eIndkomst som A-indkomst, er det disse timer, MA bruger for fradraget i dine dagpenge. Det er derfor dette antal arbejdstimer, du skal oplyse på dit dagpengekort.

Har du ikke en aftale med din arbejdsgiver om et timetal for arbejdet, fx hvis du arbejder på ren provisionsløn (såkaldt ukontrollabelt arbejde), eller dit honorar udbetales som B-indkomst, skal opgørelsen af dine arbejdstimer og dit fradrag i dagpengene ske efter omregning af din indtægt.

Omregningen sker efter Arbejdsmarkedsstyrelsens sats og reguleres hvert år i januar måned. I 2018 er omregningssatsen 235,60 kr.

Eksempel: Du modtager dagpenge og får en honoraropgave med et aftalt honorar på 5.000 kr. Honoraret udbetales som B-indkomst. Dine arbejdstimer udregnes efter omregning således: 5.000 kr./235,60 = 21,22 timer, som bliver modregnet i dine dagpenge.

Honorararbejde på ydelseskortet

Svarer honoraret til færre timer, end du har opgivet på ydelseskortet og er blevet trukket for, vil der ske en regulering. Du skal kun trækkes for det antal timer, det omregnede honorar svarer til. Og omvendt: Svarer det til flere timer, end du har opgivet, bliver du trukket for differencen.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej