Efterløn

Hvad får jeg i efterløn (født før 1956)

Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du får den samme sats i hele efterlønsperioden. Du kan højst få 90 pct. af den indtægt, du tidligere har tjent, dog højst dagpengenes maksimumbeløb.

Din sats kan aldrig blive lavere end den, der fremgår af efterlønsbeviset.

Du kan se de aktuelle satser på hjemmesiden. 

Toårsreglen

For at opfylde toårsreglen skal du tidligst gå på efterløn to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis. Desuden skal du som fuldtidsforsikret have arbejdet på almindelige løn- og arbejdsvilkår og fået indberettet 3.120 timer fra eIndkomst.

Som deltidsforsikret skal du have arbejdet mindst 2.496 timer. Det svarer til et gennemsnit på henholdsvis 30 og 24 timer pr. uge i to år.

Som selvstændig skal du kunne dokumentere kravet via indtægt på årsopgørelser.

Du skal bo og arbejde i Danmark, i et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller på Færøerne.

Fordelene
Når du opfylder toårsreglen kan du opnå disse fordele:

 • højere efterlønssats svarende til de maksimale dagpenge, som i 2022 er 19.351 kr. pr. måned eller 232.212 kr. pr. år. Dette vil samtidig kræve en løn på 23.336 kr. månedligt i 12 måneder inden for 24 måneder, da efterlønsbeviset blev udstedt.
 • lempeligere fradrag i efterlønnen for pensioner. Du vil kun få fradrag for pensioner, der kommer til udbetaling i efterlønsperioden og knytter sig til et tidligere ansættelsesforhold, hvor din arbejdsgiver har bidraget til pensionen.

Beløbene er brutto og før eventuelt pensionsfradrag.

Hvis du ikke opfylder udskydelsesreglen, vil du (hvis din indtægt har været til det) maksimalt kunne modtage 91 pct. af den maximale dagpengesats svarende til 210.996 kr. årligt eller 17.583 kr. pr. måned i 2022.

Efterlønnen udbetales månedsvis op til fem hverdage før den første i måneden.

Bliver min pension modregnet?

Fradraget for din pensionsopsparing afhænger af, hvornår du går på efterløn, og hvilken type pensionsopsparing der er tale om.

Hvis du ikke opfylder toårsreglen
Hvis du ikke opfylder toårsreglen, medfører alle pensionsordninger et fradrag i din efterløn, uanset om de kommer til udbetaling i efterlønsperioden eller ej. 

Hvis du ikke får din pension fra et ansættelsesforhold udbetalt løbende, er det beløb, der bliver brugt ved udregningen af fradraget, den årlige indberettede ydelse ved din efterlønsalder.

For andre pensioner er det værdien af den indberettede pension. 

Du kan selv bestemme, om pensionen skal udbetales i efterlønsperioden og dermed også, om den skal medføre fradrag i efterlønnen.

Hvis du opfylder toårsreglen
Hvis du opfylder toårsreglen, er det udelukkende livsvarige pensioner og ratepensioner (hvis de har været led i et ansættelsesforhold), du sætter til udbetaling i efterlønsperioden, der bliver modregnet.

Hvis du har startet pensionsudbetaling før efterlønsalderen
Hvis efterlønsalderen er udskudt, skal du være opmærksom på, at hvis du påbegynder udbetaling af en løbende pension fra et tidligere ansættelsesforhold eller har hævet et kapitaldepot, som du reelt kan gøre fra din 60 års dag – altså før du når din efterlønsalder – vil du også få et fradrag i efterlønnen for det hævede beløb.

 Pensionstyper

 • arbejdsgiver (med) finansieret pension med løbende udbetalinger
  • livsvarige pensioner (livrente)
  • tjenestemandspensioner
 • alderssummen (fx fra MP Pension)
 • aldersforsikring (erstatter alderssum og kapitalpension, hvis afgift er betalt)
 • privattegnede pensioner
 • kapitalpensioner
 • ratepensioner
 • aldersopsparing (banker)
 • tilsvarende udenlandske pensioner
 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Der er forskel på fradraget, afhængig af om det er livsvarige pensioner eller pensioner med depotværdi.

Opfylder toårsreglen (født før 1. jan. 1956): Sådan fradrages der

Ved overgangen til efterløn skal du kun have fradrag i efterlønnen for pensioner, der er optjent som led i et ansættelsesforhold, og som kommer til løbende udbetaling i efterlønsperioden.

Pensionsordninger Udbetales som engangsbeløb eller udbetales ikke Udbetales løbende
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er led i et ansættelsesforhold Påvirker ikke efterlønnen 55 pct. af den faktiske årlige ydelse trækkes fra i efterlønnen
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er private Påvirker ikke efterlønnen Påvirker ikke efterlønnen
Pensioner med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold Påvirker ikke efterlønnen 55 pct. af den faktiske årlige ydelse trækkes fra i efterlønnen
Pensioner med depotværdi, som er private Påvirker ikke efterlønnen Påvirker ikke efterlønnen
ATP, ægtefælle- og samleverpension, børnepension og invalidepension Påvirker ikke efterlønnen Påvirker ikke efterlønnen

Eksempel på pensionsmodregning, hvor udskydelsesreglen er opfyldt

Henning er født 1. august 1955. Henning har fået et efterlønsbevis den 1. august 2017 som 62 årig og er fortsat med fuldtidsarbejde han har haft de sidste 30 år og går på fuld efterløn den 1. februar 2021.

Henning har en livsvarig pension på 200.000 kr. pr. år som han får udbetalt fra den 1. februar 2020. Han har desuden opsparet 1.500.000 kr. i et kapitaldepot (opgjort da han fik efterlønsbeviset).

Der skal fradrages 55 % af den livsvarige pension:

200.000 kr. x 0,55 = 110.000 kr.

Efterlønnen bliver derfor:

231.864 kr. – 110.000 kr. = 121.860 kr. pr. år.

Henning har nu følgende indkomst:

121.860 kr. i efterløn + 200.000 kr. i pension = 321.860 kr. pr. år. før skat

Hennings kapitaldepot bliver ikke modregnet, da han opfylder toårsreglen. Heller ikke selvom depotet helt eller delvist sættes til udbetaling.

Hvis Henning vælger ikke at sætte sin livsvarige pension til udbetaling vil efterløn ikke blive reduceret og være på den maximale sats på 231.864 kr. (2021).

Da Henning har arbejdet mere end 3.120 timer mellem hans 62 og 64 års dag opfylder han toårsreglen den 1. august 2019. Henning har opsparet 2.886 timer til den skattefri præmie (160,33 timer x 18 måneder) svarende til 6 skattefri præmier. Han vil derfor få udbetalt 83.472 kr. i skattefri præmie (13.912 kr. * 6 præmier/ (2021 tal), når han som 67 årig går på folkepension.

Opfylder IKKE toårsreglen (født før 1. jan. 1956): Sådan fradrages der

Alle pensioner fradrages som udgangspunkt i efterlønnen.

Pensionsordninger: Udbetales som engangsbeløb eller udbetales ikke: Udbetales løbende:
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er led i et ansættelsesforhold

Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede årlige ydelse.

Bundfradrag benyttes.

Heraf trækkes 60 pct. fra i efterlønnen

50 pct. af den faktiske årlige ydelse trækkes fra i efterlønnen
Livsvarige pensioner (uden depotværdi), som er private

Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede årlige ydelse.

Bundfradrag benyttes.

Heraf trækkes 60 pct. fra i efterlønnen

Beregningsgrundlaget er 80 pct. af den indberettede årlige ydelse.

Bundfradrag benyttes.

Heraf trækkes 60 pct. fra i efterlønnen

Pensioner med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold

Beregningsgrundlaget er 5 pct. af det indberettede depot.

Bundfradrag benyttes.

Heraf trækkes 60 pct. fra i efterlønnen

50 pct. af den faktiske årlige ydelse trækkes fra i efterlønnen. Fx ratepension.
Pensioner med depotværdi, som er private

Beregningsgrundlaget er 5 pct. af det indberettede depot.

Bundfradrag kan benyttes.

Heraf trækkes 60 pct. fra i efterlønnen

Beregningsgrundlaget er 5 pct. af det indberettede depot.

Bundfradrag benyttes.

Heraf trækkes 60 pct. fra i efterlønnen

ATP, ægtefælle- og samleverpension, børnepension og invalidepension Påvirker ikke efterlønnen Påvirker ikke efterlønnen

Du skal være opmærksom på:

 • Fradraget for din pensionsformue i din efterløn vil blive udregnet på baggrund af de indberettede pensioner. Pensionerne er opgjort på det tidspunkt, hvor du opnår din efterlønsalder (jf. pensionsoversigten ved efterlønsbevis).

Der skal ikke ske fradrag for pensioner til en efterlevende ægtefælle eller samlever, ATP, pension til efterlevende børn, svagelighedspension samt invalidepension fra MP Pension.

Eksempel 1 på pensionsmodregning, hvor toårsreglen ikke er opfyldt
Din kapitalpension er 600.000 kr. Du har derudover en arbejdsgiverudbetalt pension på årligt 100.000 kr.

Vi beregner således:
Vi trækker 5 pct. af depotværdien på din kapitalpension på de 600.000 kr. Det giver 30.000 kr. Herfra trækker vi bundfradraget på 16.000 kr. (2019). Det giver 14.000 kr., hvor vi skal trække de 60 pct. I alt 8.400 kr.

For den arbejdsgiverudbetalte pension skal der trækkes 50 pct. af de 100.000 kr. I alt 50.000 kr. Her kan vi ikke benytte bundfradrag.

Samlet fratræk i efterlønnen bliver på 58.400 kr. årligt.

Hvis du bliver ledig og har nået efterlønsalderen

Da reglerne for fradrag for pension på efterløn er blevet væsentligt skærpet, vil MA’s råd til dig være, at du skal overveje at vente med at gå på efterløn til din dagpengeret udløber.

Eksempel:

Morten Andersen er født den 1. maj 1955. Han har ret til efterløn som 61 ½ årig og bliver folkepensionist som 67 årig. Har mulighed for efterløn i 5 år.

Morten er uheldig at blive ledig som 62 årig.

Hvis Morten skal stilles gunstigere i efterlønnen (få maks. sats), skal han opfylde toårsreglen. Det vil sige, at han først kunne overgå til efterløn, når han fylder 63 1/2 år og har haft 3.120 arbejdstimer siden udstedelse af efterlønsbeviset.

MA kan råde Morten til at blive i dagpengesystemet, indtil hans dagpengeret udløber efter 2 år, hvorefter han skal overgå til efterløn, hvis han ikke er kommet i arbejde igen. Det kræver selvfølgelig, at han følger reglerne med at søge job og være til rådighed for arbejdsmarkedet.

Han skal sørge for at sende MA en ansøgning om efterløn (blanket AR 283) i god tid før retten til dagpengeudløber (herunder forlængede dagpenge) og søge om at overgå til efterløn senest fra den sidste dag, hvor han har ret til dagpenge.

Mortens økonomiske fordel ligger i, at hans dagpengebeløb er højere end hans efterløn, når han ikke opfylder toårsreglen. Han undgår også at få fradrag for sin pensionsformue, og derved udskyder han tidspunktet for at skulle tage hul på sine pensioner, indtil han bliver tvunget på efterløn, hvor det formentlig vil være nødvendigt at starte pensionsudbetaling.

 

 

 

 

 

 

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00