Efterløn

Skattefri præmie (født før 1956)

Du kan optjene en skattefri præmie, hvis du fortsætter med at arbejde efter, at du har opfyldt toårsreglen.

Din optjening
 1. Er du født inden den 1. januar 1956, har du mulighed for at optjene timer til skattefri præmie, når du opfylder udskydelsesreglen og fortsætter med at arbejde.
  (Du opfylder udskydelsesreglen, når du har fået indberettet mindst 3.120 arbejdstimer efter bevisdatoen. Du kan altså tidligst opfylde udskydelsesreglen 2 år efter bevisdatoen).
 2. Du optjener en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer. De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i ét kvartal. En præmieportion er 13.912 kr. skattefrit (2022).
 3. Arbejdet kan udføres både i Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS land eller i Schweiz.
 4. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer – i alt 5.772 timer – uanset om du har arbejdet flere timer. De maximale 12 præmieportioner = 166.944 kr. (2022).
 5. De timer, der kan beregnes til optjening af præmie, kan højst udgøre 5.772 timer med fradrag af timer, hvor du har fået udbetalt dagpenge eller efterløn.

Driver du selvstændig virksomhed og selv indberetter honorar
Hvis du driver selvstændig virksomhed eller selv indberetter honorar til SKAT bliver overskuddet af virksomheden omregnet til timer til den skattefrie præmie, når din årsopgørelse er endelig godkendt. Omregningen sker med den halve omregningssats (126,69 kr. i 2022).

Du skal være opmærksom på, at vi ikke kan udbetale hele præmien til dig før årsopgørelsen for indeværende skatteår er endelig (det vil sige efter den 1. juli næste kalenderår). Vi udbetaler derfor præmien af to omgange.

Hvornår foregår udbetalingen af den skattefri præmie?
Vi kan først udbetale den skattefri præmie til dig, måneden efter du opnår folkepensionsalderen.

Hvis du er i arbejde skal vi afvente indberetninger fra din arbejdsgiver den 10. i måneden efter, du opnår folkepensionsalderen.

For at kunne udbetale den skattefri præmie, skal MA indhente oplysninger om dine løntimer i Indkomstregisteret.

Da din arbejdsgiver indberetter lønoplysninger senest den 10. imåneden efter, du opnår folkepensionsalderen, kan MA først udbetale præmien når disse oplysninger er indberettet til SKATs eIndkomst.

Hvis du kun modtager efterløn, skal MA have udbetalt den sidste måneds efterløn til dig, før end vi kan beregne præmien.

Efterlønsbidrag tilbage

Har du ikke optjent nok timer til at få en skattefri præmie, og du ikke har modtaget efterløn, skal du have dit efterlønsbidrag tilbage efter modregning af skat.

Udbetaling af din skattefrie præmie
 1. Der udbetales kun hele præmieportioner. Har du optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie
 2. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer – i alt 5.772 timer – uanset om du har arbejdet flere timer. De maximale 12 præmieportioner = 166.944 kr. (2022)
 3. Før vi beregner din skattefrie præmie skal vi først fradrage udbetalte dagpenge og efterlønstimer i det maksimale mulige antal skattefrie præmietimer (5.772 timer
 4. Vi skriver til dig i god tid, før du når folkepensionsalderen. Det er vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse, så du får set, når vi sender dig et elektronisk brev. Når vi desuden har dit korrekte telefonnummer, henter vores system dine oplysninger automatisk, når du ringer. Du kan rette dine kontaktoplysninger i selvbetjeningen (post -> indstillinger) på Mit MA.
 5. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag.

Hvornår foregår udbetalingen af den skattefri præmie?
Præmien udbetales automatisk til dig tidligst den 20. i måneden, efter du opnår folkepensionsalderen, da vi skal afvente indberetninger fra din arbejdsgiver den 10. i måneden efter, du opnår folkepensionsalderen.

Du skal ikke ansøge om at få udbetalt præmien. Vi kontakter dig, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Der udbetales kun hele præmieportioner. Har du optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie.

Du skal ikke søge om udbetalingen, men vi skriver til dig i god tid før du når folkepensionsalderen.

Det er en betingelse for at få den skattefri præmie udbetalt, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag.

Efterlønsbidrag tilbage
Hvis du ikke har optjent nok timer til at få en skattefri præmie og heller ikke har modtaget efterløn, skal du have dit efterlønsbidrag tilbage efter modregning af skat. Det samme gælder, hvis de skattefrie præmier du har optjent udgør et mindre beløb end efterlønsbidraget. MA vil kontakte dig i denne situation.

Delvist arbejde og timer til skattefri præmie

Du kan fortsætte med at optjene timer til skattefri præmie, hvis du ønsker at kombinere efterløn og delvis arbejde på nedsat tid.

Du skal opfylde udskydelsesreglen:

 • Du er født før den 1. januar 1956
 • Du har et efterlønsbevis
 • Du går tidligst på efterløn 2 år efter udstedelse af dit efterlønsbevis
 • Du har fået indberettet mindst 3.120 timer fra udstedelsen af dit efterlønsbevis til du går på efterløn.

Når du opfylder ovennævnte krav, optjener du skattefrie præmietimer med de arbejdstimer, du har i perioden fra opfyldelsen af 2-årsreglen til dagen før, du går på folkepension.

Overgår du til efterløn, før du opfylder toårsreglen, vil du ikke kunne optjene timer til præmie, selvom du fortsætter med at arbejde på nedsat tid.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00