Efterløn

At søge om efterløn (født før 1956)

Hvornår har du ret til at gå på efterløn? 
 • Du skal opfylde anciennitetskravet for at have ret til efterløn og have modtaget et efterlønsbevis
 • Du kan tidligst få udbetalt efterløn fra den dato, hvor vi har modtaget din skriftlige ansøgning i MA Selvbetjening.
 • På ansøgningstidspunktet skal du stadig opfylde beskæftigelses- eller indkomstkravet. Du skal være opmærksom på, at denne betingelse gælder, selvom du har modtaget et efterlønsbevis.
 • Du kan gå på efterløn fra beskæftigelse eller ledighed.
 • Hvis du modtager dagpenge kan du vente med at gå på efterløn til dagen før din ret til dagpenge udløber
 • På efterlønstidspunktet skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl enten i Danmark, Grønland, Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz.
 • Modtager du ydelser efter lov om social pension fx førtidspension, seniorpension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller er du omfattet af reglerne om fleksjob, kan du ikke samtidig modtage efterløn.
 • Hvis du har søgt og fået bevilget invaliditetsydelse fra fx AkademikerPension eller svagelighedspension efter du har fået udstedt et efterlønsbevis vil du alligevel kunne få efterløn
 • Hvis du derimod søger eller får bevilget en invaliditetsydelse før du har fået et efterlønsbevis skal du kontakte MA, da vi skal tage stilling til om du står til rådighed for et fuldtidsjob.
 • Hvis du er i et seniorjob eller har mistet din ret til dagpenge efter 50 år og er medlem af efterlønsordningen skal MA have modtaget din ansøgning om efterløn før efterlønsalderen og du skal overgå på den første dag du kan få efterløn for at have ret til efterløn. Hvis ansøgningen modtages for sent skal du opfylde et beskæftigelses- eller indkomstkrav før du har ret til efterløn. Se mere herom under Efterlønsbeviset.
Hvad skal du konkret gøre? 
 • Du skal søge om efterløn i god tid (1-3 måneder) før, du ønsker at overgå. Blanketten AR-283 ligger i selvbetjeningen/fanebladet Efterløn.
 • Hvis du har selvstændig virksomhed bør du søge om efterløn 4-3 måneder før du ønsker at overgå til efterløn. Du vil ofte skulle lukke din virksomhed før du kan overgå til efterløn, men hvis du ønsker at søge om efterløn med selvstændig virksomhed skal du udfylde ansøgningsskemaet AR 284. Kontakt os nærmere herom.
 • Du skal fortsætte med at være medlem af MA, mens du modtager efterløn, og du skal betale kontingent.
 • Fra den dato, hvorfra dit efterlønsbevis gælder skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Du skal betale det almindelige a-kasse kontingent til og med udgangen af den måned, hvor nu når folkepensionsalderen.
 • Hvis du ønsker at arbejde, skal du hver måned indsende et efterlønskort til os.
  • Kortet kan tidligst indsendes 5 hverdage før månedens udløb.
  • Forældelsesfristen er 1 måned og 10 dage efter sidste bankdag i udbetalingsmåneden.
 • Ønsker du ikke at arbejde, kan du nøjes med at indsende oplysninger hver sjette måned, hvis du alene har indtægter i form af pension eller feriepenge
 • Du skal sende os dokumentation, hvis du modtager udbetaling af pension fra en bank eller et pensionsselskab
 • Hvis du modtager førtidspension, social pension eller tilsvarende ydelse er du ikke berettiget til at modtage efterløn
 • Du har pligt til at oplyse os om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn.

Efterlønnen vil være til disposition den sidste bankdag i måneden, hvis efterlønskortet er modtaget rettidigt.

Hvornår stopper min efterløn?

Din ret til efterløn ophører senest ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen. 

Har du ikke optjent skattefri præmie eller ikke benyttet dig af efterlønsordningen

Hvis du ikke har modtaget efterløn og ikke har optjent skattefrie præmier er du berettiget til at få det indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt modregnet skat, når du har nået folkepensionsalderen.

Hvis du har optjent 4 skattefrie præmier eller herunder vil det evt. bedst kunne betale sig for dig at få efterlønsbidraget udbetalt i stedet. MA vil kontakte dig herom.

Efterlønsbidraget er din forsikringsbidrag og du kan ikke både få udbetalt efterlønsbidraget og skattefrie præmier.

Hvordan kan MA hjælpe dig?

MA stiller ekspertisen til rådighed, hvis du har behov for:

 • at få hjælp til gennemgang af dine papirer vedrørende overgang til efterløn
 • at få beregnet din efterløn
 • at få udstedt dit efterlønsbevis
 • at få en endelig godkendelse af overgang til efterløn
 • at få afklaret eventuelle spørgsmål i forbindelse med overgang til efterløn.

Har du generelt spørgsmål om efterlønsordningen, kan du dagligt ringe til MA på telefon 70 20 39 71, eller sende os en besked via selvbetjeningen.

 

 

 

 

 

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00