Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Efterløn

Udland og efterløn (født før 1956)

Når du arbejder i andre lande, bør du altid gemme dine ansættelsesaftaler, opsigelse og lønsedler.

For når du søger om efterløn og har arbejdet i udlandet er der særlige regler og øgede krav til dokumentation. Dine lønoplysninger bliver nemlig ikke indberettet til eIndkomst, når du arbejder i udlandet.

Da reglerne er kompliceret bør du altid kontakte MA for nærmere vejledning.

Hvad du bør vide i god tid før efterlønsalderen

Hvis du arbejder i udlandet og nærmer dig efterlønsalderen, skal du være opmærksom på, at: Halvdelen af indkomst- og beskæftigelseskravet skal du opfylde med arbejde i Danmark. 

Det er ikke valgfrit, om det er indkomst- eller beskæftigelseskravet, du skal opfylde:

 • Hvis du ikke har været indplaceret tidligere, er det indkomstkravet du skal opfylde.
 • Hvis du tidligere er indplaceret med ret til dagpenge, vil vi undersøge, om beskæftigelseskravet er opfyldt med halvdelen i Danmark. 

Antal arbejdstimer og efterløn kan konflikte

Hvis du arbejder eller har arbejdet i udlandet, skal du opfylde særlige krav for at få et efterlønsbevis eller gå på efterløn.

På det tidspunkt, hvor du skal have udstedt et efterlønsbevis eller overgå til efterløn, skal du inden for de seneste 3 år opfylde ét af disse to krav:

 • Beskæftigelseskravet: Du skal have arbejdet mindst 1.924 timer indenfor de seneste 3 år. OBS: Mindst 962 arbejdstimer være optjent ved arbejde i Danmark.
 • Indkomstkravet: Du skal have tjent mindst 238.512 kr. (2020) indenfor de seneste 3 år. Der kan maximalt medregnes 19.876 kr.(2020) pr. måned. OBS. Halvdelen af indkomstkravet være opfyldt ved arbejde i Danmark.

Du kan dog få et efterlønsbevis hvis du opsiger din stilling og flytter tilbage til Danmark og du samtidig opfylder følgende betingelser:

 • Du søger om medlemskab af MA indenfor 8 uger efter opsigelsesdatoen og inden den 1. december 2020
 • Du fremskaffe PD U1 fra forsikringen i Storbritannien
 • Du dokumenterer dine arbejdstimer og betaling til forsikringen i Storbritannien ved at fremvise din kontrakt, opsigelse og lønsedler. 

Særligt for Færøerne
Hvis du har haft arbejde i Færøerne skal du opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet med en ¼ del af arbejdet /indtægten i Danmark.

Arbejde i EØS = udmeldelse af MA

Hvis du har arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, skal du som hovedregel udmeldes af MA.

I denne situation (hvor du har nået efterlønsalderen og ikke er medlem af MA):

 • kan du ikke få et efterlønsbevis
 • kan du ikke gå på efterløn.
 • vil du helt eller delvist miste den skattefri præmie

Du skal nemlig være arbejdsløshedsforsikret i det land, du arbejder, og derfor skal du udmeldes af MA fra det tidspunkt du starter med at arbejde i det andet EØS-land. Der er nemlig forbud mod dobbeltforsikring i EØS-lovgivningen, og du kan kun få efterlønsbevis eller gå på efterløn, når du er medlem af en dansk a-kasse.

Hvad du konkret skal gøre
Hvis du får arbejde i et andet EØS-land, skal du sende os en kopi af din kontrakt og den første lønseddel. Udmeldelse af MA skal evt. ske med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor du startede arbejdet i det andet EØS-land. 

Eksempel: Arbejde i andet EØS-land og efterløn

Søren er født den 1. december 1955. Han har været medlem af MA fra 1. januar 1992 og betalt efterlønsbidrag fra 1. april 1999. Anciennitetsmæssigt er han berettiget til at få et efterlønsbevis som 62 årig den 1. december 2017.

Søren flyttede den 1. januar 2016 til London på grund af arbejde for en større virksomhed i London. Søren har op til arbejdet i London været fuldtidsansat i 20 år. Han har nu – 1. januar 2020 – kontaktet os angående efterløn. Han har det godt i London og vil gerne fortsætte med at arbejde der.

Svar til Søren:

A) Hvis du fortsætter med at arbejde i London
Du vil få afslag på udstedelse af efterlønsbevis og efterløn, da du arbejder i Storbritannien er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen dér (indtil den 1. januar 2021).

Det betyder, at du hverken vil have ret til efterløn og den skattefri præmie.

Vi skal udmelde dig af MA med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016, da du ikke har været retmæssigt medlem af MA fra det tidspunkt, hvor dit arbejde startede i London. Vi kan kun refundere dig medlemsbidraget i 3 år på grund af forældelsesreglerne.

Du skal sende os en kopi af din første lønseddel og din kontrakt samt bede om at blive udmeldt.

Hvis du rejser tilbage til Danmark den 1. januar 2021 vil du skulle opfylde et beskæftigelses- eller indtægtskrav før du kan få et efterlønsbevis eller efterløn (se tidligere). Hvis du ikke har noget arbejde på dette tidspunkt bør du søge om dagpenge i stedet.

Søren har nået folkepensionsalderen

Han har ikke fået et efterlønsbevis eller efterløn.

Det er en forudsætning for at få udbetalt den skattefrie præmie, at der er udstedt et efterlønsbevis. Da Søren ikke har været berettiget til et efterlønsbevis har han ikke ret til skattefri præmier selvom han har haft fuldtidsarbejde uafbrudt fra bevistidspunktet indtil han når folkepensionsalderen.

Da Søren heller ikke har haft ret eller modtaget efterløn skal MA tilbagebetale ham efterlønsbidraget efter modregning af SKAT.

B) Hvis du er grænsearbejder (bor i Danmark og arbejder i et andet EØS-land eller bor i et andet EØS-land og arbejder i Danmark)
Hovedreglen er, at du skal arbejdsløshedsforsikres i det land, hvor du arbejder. Det gælder også grænsearbejdere.

Hvis du får arbejde i et andet EØS-land, men bliver boende i Danmark og pendler mellem bolig og arbejde er du grænsearbejder kan du ikke få udstedt et efterlønsbevis eller gå på efterløn, da du i så fald som hovedregel skal

 • være arbejdsløshedsforsikret i det land, du arbejder
 • udmeldes af MA

Hvis du ikke har få et efterlønsbevis og senere vender tilbage til Danmark på grund af arbejde i Danmark bør du kontakte MA for at blive medlem igen og søge om et efterlønsbevis. Bemærk, at for at få et efterlønsbevis skal du opfylde halvdelen af beskæftigelses- eller indkomstkravet i Danmark.

Hvis du bor i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, arbejder i Danmark og kommer tilbage til din bopæl mindst en gang om ugen er du grænsearbejder og vil du kunne få et efterlønsbevis eller overgå til efterløn, hvis du er medlem af MA, opfylder anciennitetsreglerne, beskæftigelses eller indkomstkravet for beskæftigelse i Danmark og står til rådighed.

Følgende sidestilles med beskæftigelse i Danmark

 • Arbejde i Grønland
 • Beskæftigelse som kontraktansat ved EU’s institutioner, beskæftigelse ved diplomatiske missioner og konsulater i andre EØS-lande eller som midlertidigt udsendt i et andet EØS-land
 • Beskæftigelse i udlandet på internationale vilkår ved organisationer m.v., som Danmark er medlem af
 • Midlertidig udsendelse til beskæftigelse i udlandet for en dansk arbejdsgiver eller en dansk organisation, beskæftigelse på en dansk ambassade eller beskæftigelse som u-landsfrivillig, hvis beskæftigelsen samtidig giver ret til optagelse i en dansk a-kasse.
Din betaling af efterlønsbidrag

Du har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne

For senere at kunne få et efterlønsbevis og gå på efterløn, når du har arbejdet og været forsikret i et andet EØS-land eller Schweiz gælder følgende:

 • Du skal have været medlem af en dansk a-kasse og haft bopæl og ophold i Danmark i mindst 1 år lige før forsikringsperioden i EØS-landet eller Schweiz.
 • Maximalt halvdelen af den forsikringsperiode det kræves for at kunne få efterløn kan medregnes fra et andet EØS-land eller Schweiz
 • Du skal efterbetale efterlønsbidraget for den periode, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz.
 • Du skal overholde en 8 ugers frist ved overgangen mellem det danske og det andet EØS-land og Schweiz for at kunne overføre forsikringsperioderne. 

Færøerne
Du kan medregne forsikringsperioder fra Færøerne med op til 3/4 af den nødvendige forsikringsperiode for ret til efterløn. Du skal have været medlem af en dansk a-kasse før forsikringsperioden på Færøerne og efterbetale efterlønsbidraget.

Efterbetaling af medlemsbidrag
Efterbetalingen af efterlønsbidrag gælder for de perioder, hvor du har været medlem af et andet EØS-land eller Schweiz eller den Færøske arbejdsløshedsforsikring (ALS) og for de perioder, hvor du er ikke forsikret på grund af 8 ugers fristen.

Du har efterlønsbevis eller er på efterløn

1. Hvis du har fået et efterlønsbevis og får arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne

Hvis du har fået et efterlønsbevis og får arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne skal du som hovedregel udmeldes af MA, da du via dit arbejde bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder.

Når du skal have udbetalt en skattefri præmie eller gå på efterløn skal du

 • betale et særligt administrationsbidrag til MA
 • fremvise din kontrakt
 • sende os dine lønsedler for arbejdsperioden
 • fremskaffe blanket PD U1 fra det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne
 • søge om genoptagelse i MA indenfor 8 uger fra forsikringsophøret i det det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne.

Blanket PD U1 dokumenterer dine arbejds- og forsikringsperioder i det det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne.

2. Du modtager efterløn – og flytter til et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne uden at arbejde

Hvis du modtager efterløn og flytter til et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne kan du fortsat få efterløn, men du skal udfylde et særligt efterlønskort (AR 249). Det er ikke muligt at fortsætte på halvårsordningen selvom du ikke arbejder ved siden af efterlønnen. Hvis du ikke er skattepligtig i Danmark skal du selv skaffe dokumentation herom fra de danske skattemyndigheder.

3. Du modtager efterløn og holder ferie i (eller flytter midlertidigt til) et land UDEN FOR EØS, Schweiz eller Færøerne

Du kan modtage efterløn i op til 3 måneder pr. kalenderår, mens du på grund af ferie eller andet opholder dig i et land udenfor EØS, Schweiz eller Færøerne.

Hvis dit ophold overstiger 3 måneder, skal MA standse udbetalingen af efterløn (indtil du igen tager fast ophold i Danmark, et andet EØS-land eller Schweiz).

Hvis du befinder dig et land udenfor EØS, Schweiz eller Færøerne lige op til årsskiftet og ikke har brugt din ret til efterløn i 3 måneder, kan du bevare retten til efterløn udenfor EØS, Schweiz eller Færøerne i en ny 3 måneders periode.

Hvis du tager ophold i et land uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz, har du pligt til give os besked om opholdets start og sluttidspunkt.

4. Du modtager efterløn og får arbejde i et andet et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne

Du vil som hovedregel skulle udmeldes af MA, hvis du via dit arbejde bidrager til arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne.

Du vil dog kunne fortsætte med at modtage efterlønnen, men efterlønnen vil blive nedsat med et administrationsbeløb, der svarer til det beløb du ellers har betalt i kontingent.

Hvis du ophører med arbejdet eller får arbejde i Danmark skal du for at bevare retten til efterløn søge om genoptagelse i MA senest 4 uger efter forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne.

Kontakt os for nærmere vejledning, hvis du modtager efterløn og får arbejde i det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne.

5. Du har et efterlønsbevis og arbejder i lande UDEN FOR EØS, Schweiz eller Færøerne

For at optjene timer til udskydelsesreglen, 2-års-reglen og den skattefrie præmie skal du være medlem af MA og arbejdet skal udføres her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz, og du skal have bopæl og ophold her i riget (herunder Grønland), i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Arbejde udenfor EØS-lande, Schweiz eller Færøerne /Grønland kan som hovedregel ikke bruges til optjening af udskydelsesreglen eller den skattefrie præmie.

Dog kan arbejde uden for EØS, Schweiz eller Færøerne og Grønland medregnes, hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver eller arbejder for internationale organisationer, som Danmark er medlem af. Du må selv sende os dokumentation på, at der er tale om en international organisation, som Danmark er medlem af og gemme dine kontrakter og lønsedler til videre brug.

Beskæftigelse, der udføres af ulandsfrivillige i forbindelse med godkendte frivilligprogrammer henhold til ligningslovens § 12, stk. 3 kan også medregnes til udskydelsesreglen og den skattefrie præmie.