Lasse B

Bestyrelsens tidligere input til ”Væk med bøvlet, Inger”

03. september 2013

Dette er en oversigt over en række ikke-implementerede forslag fra bestyrelsen til ”Væk med bøvlet, Inger” kampagnen i 2011. Bestyrelsen vurderer, at disse fortsat er relevante i forbindelse med en dagpengereform. 

  1. Den tidsbegrænsede ret til supplerende dagpenge på 30 uger ophæves. Evt. indføres der en lempelse (bagatelgrænse), så uger med op til ti timers arbejde ikke tælles med til forbrug af retten til supplerende dagpenge. Småjobs som vicevært, kirkesanger eller blot ganske få timer som underviser holdes dermed ude af ”regnskabet” for uger med supplerende dagpenge.
  2. Adgangen og reglerne om ret til dagpenge sideløbende med selvstændig bibeskæftigelse lempes/simplificeres for at give større frihed til at prøve kræfter på egen hånd. Der bør samtidig lempes på vurderingen af de mange freelancere som selvstændige i relation til a-loven (”det tredje arbejdsmarked”), så der alene tages udgangspunkt i SKAT’s vurdering af, om medlemmet er selvstændig.
  3. Reglerne om udbetaling af feriedagpenge lempes og forenkles. I dag skal a-kassen vurdere i hvert enkelt tilfælde, om et medlem, der søger feriedagpenge, vil have ret til dagpenge ved ledighed. Det skal også ske i tilfælde, hvor medlemmet ikke modtager dagpenge i øvrigt. Reglerne bør ændres således, at der kan udbetales feriedagpenge til medlemmer, der følger en uddannelse uden samtidig ret til dagpenge, og til medlemmer, der har en selvstændig bibeskæftigelse uden ret til dagpenge. Herved spares a-kassen også for det administrative bureaukrati med vurdering af medlemmets dagpengeret ved ansøgning af feriedagpenge i tilfælde, hvor medlemmet ikke ellers modtager dagpenge.
  4. G-dags reglerne afskaffes eller administrationen fjernes fra a-kasserne. I dag skal a-kassen kontakte arbejdsgiveren, hvis denne ikke udbetaler g-dage til et medlem ved ledighed.  Reglerne om udbetaling af G-dage gør det mindre attraktivt for arbejdsgivere at ansætte medarbejdere i korte perioder, hvor der er brug for arbejdskraft, og bør derfor afskaffes. Alternativt bør opkrævningen af arbejdsgiver for de tre første ledighedsdage overlades til staten.
  5. Der bør gives ledige ret til barns 1. sygedag (med betaling af dagpenge) i lighed med de fleste ansattes overenskomstmæssige ret til løn i samme situation.
  6. Bureaukratiet med bekræftelse af jobsøgning/tjekke jobforslag hver 7. dag bør afskaffes eller ændres til en pligt hver 4. uge. Proceduren opfattes som en unødig kontrolforanstaltning.
  7. Bedre og mere målrettede aktiveringstilbud til medlemmerne fremfor ”bevidstløse” jobsøgningskurser.
  8. Nedlæggelse af cv-banken eller begrænsning af denne til områder, hvor Jobnet har betydning i forhold til formidling af arbejdskraft. Der bruges alt for mange ressourcer af de ledige til at lægge cv på Jobnet, hvor cv’et slet ikke har betydning.
  9. Udbetalingen under sygdom i en ledighedsperiode varetages af a-kasserne ved to til fire ugers sygdom (almindelige dagpenge). Det vil lette administrationen ved langt de fleste sygeperioder både for medlemmerne og a-kasserne.
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00