Lasse B

Slut med at skulle indsende lønsedler til os

05. maj 2011

Alle a-kasser skal fra 1. maj 2011 anvende SKATs eIndkomstregister.

Registreret samler oplysninger om alle borgeres lønudbetalinger og arbejdstimer fra arbejdsgivernes indberetninger til SKAT. Samtidig skal registret sikre, at ingen får dagpenge, efterløn eller anden ydelse, som de ikke er berettiget til. MA skal derfor hver kvartal foretage en samkørsel af de oplysninger, du som ledig eller efterlønner giver på ydelseskortet samt erklæringer om arbejde, pension og andre indtægter med de oplysninger, der ligger i eIndkomstregisteret.

MA skal fremover hente oplysninger i registret om din lønindtægt og arbejdstimer til beregning af dagpengesats og til indplacering i dagpengesystemet ved behandling af ledighedserklæringer.

Det betyder en lettelse for dig: Du skal ikke længere sende os dine gamle lønsedler.

Har du haft arbejde i et andet EØS land eller i et land uden for EØS området, skal du dog fortsat indsende lønsedler for mindst 14 måneder eller for mindst 1924 lønarbejdstimer inden for de seneste tre år.

Tidligere har du kunnet undgå at få beregnet en ny dagpengesats blot ved at stå tilmeldt som ledig i jobcentret.

Denne mulighed forsvinder: Har du som fuldtidsforsikret månedslønnet haft mindst 320 løntimer i beregningsperioden på sammenhængende tre måneder og som uge- eller 14-dages-lønnet mindst 296 løntimer i beregningsperioden på 12 uger, skal du i alle tilfælde have beregnet en dagpengesats, når der er forløbet mindst 12 måneder siden seneste beregning af dagpengesatsen. Kravet om et vist mindste antal timer (320 timer/296 timer) kan ikke opfyldes gennem dokumenteret fravær.

Der sker også en vigtig ændring i fradragsreglerne og optjeningsreglerne for dagpengeret, hvis du har B-indkomst:

Der sker også en vigtig ændring i fradragsreglerne og optjeningsreglerne for dagpengeret, hvis du har B-indkomst:

Al indberettet A-indkomst vil som hovedregel blive fradraget i ydelser og optjent på baggrund af antallet af løntimer. Har du derimod B-indkomst som lønmodtager, skal MA omregne indtægten med den gældende omregningssats til timer. Dette kan have betydning afhængigt af din situation.

Vi vil uddybe dette senere med eksempler på hjemmesiden, www.ma-kasse.dk.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00