Efterlønnere kan fritages for modregning i ydelse

23. juni 2022

Ny lov giver mulighed for, at efterlønnere, der arbejder med ukrainere, kan undgå modregning i efterløn.

Folketinget vedtog den 9. juni 2022 lov nr. 831 af 14. juni 2022 indeholdende særlige regler for arbejde med personer, der er fordrevet fra Ukraine. Loven trådte i kraft den 16. juni 2022.

Loven omfatter efterlønsmodtagere og betyder, at arbejde for ukrainere ikke modregnes i efterlønnen, når arbejdet foregår i tidsperioden 1. april til 31. december 2022, og man arbejder inden for dagtilbuds-, skole-, social-, sundheds- og ældreområdet.

Man kan blive fritaget for modregning af alle arbejdstimer, hvis man er overgået til efterløn, og ansættelsen er begyndt den 17. marts 2022 eller senere. For arbejde, hvor ansættelsesforholdet er begyndt før den 17. marts 2022, er det alene merarbejde, der ikke modregnes i efterlønnen.

Der kan både være tale om opgaver med personer, der er fordrevet fra Ukraine, og at man er ansat til at samarbejde med en arbejdsplads, der varetager sådanne opgaver. Samarbejdet kan blandt andet bestå i ressourcefordeling, herunder fordeling af personale. Se nedenfor, hvilke arbejdspladser der er omfattet af reglerne.

Man vil hver måned skulle oplyse om sine arbejdstimer og indtægter på ydelseskortet (efterlønskortet).

Ændringen kan ses i § 74 e, stk. 7 arbejdsløshedsloven og i §§ 16.c, 16.d og 16.e i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fradrag i efterløn nr. 852 af 14. juni 2022.

Hvis du mener, at din arbejdsplads og dit arbejde er omfattet af muligheden for fritagelse, skal du sende MA din ansættelseskontrakt sammen med en erklæring fra din arbejdsgiver, om at du er beskæftiget med håndteringen af personer, der er fordrevet fra Ukraine. Kontakt MA for nærmere informationer.

Følgende arbejdspladser er omfattet af reglerne

Arbejdspladser inden for dagtilbud og skoleområdet:

  • dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven og grundskoletilbud, herunder kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, udliciterede daginstitutioner, privatinstitutioner, kommunal og privat dagpleje, puljeordninger og private pasningsordninger, folkeskolen, friskoler og private grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og særlige grundskoler samt heltidsskolefritidsordning, skolefritidsordning og fritids- og klubtilbud.

Arbejdspladser inden for det sociale område, herunder:

  • dag-og døgntilbud efter serviceloven, botilbudslignende tilbud og friplejeboliger samt leverandører af ydelser efter serviceloven, som ikke leveres inden for rammerne af et tilbud.

Arbejdspladser inden for sundhedsområdet i den kommunale og regionale sundhedssektor, herunder:

  • forebyggelse, behandling, pleje og genoptræning i kommunalt regi og udredning og behandlingstilbud i sygehusvæsenet og regionalt etablerede almen medicinske sundhedstilbud.

Arbejdspladser inden for ældreområdet, herunder:

  • plejehjem/plejecentre, herunder friplejehjem, der fortrinsvis er for ældre, og kommunale og private leverandører i ældreplejen, der leverer fx hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb, vedligeholdelsestræning, genoptræning og forebyggende hjemmebesøg.

Se også omtalen af reglerne på borger.dk.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00