Efterløn

Sådan udfylder du dit efterlønskort

Her finder du hjælp til korrekt udfyldelse af efterlønskortet (= ydelseskortet).

Efterlønskortet er tilgængeligt i selvbetjeningen fra månedens 6. sidste bankdag.

Udfyld efterlønskortet for HELE måneden

 • Når du udfylder dit efterlønskort, skal du udfylde kortet for hele måneden, selv om måneden endnu ikke er afsluttet.
 • Husk pr. arbejdsdag at notere både dine løntimer og din løn (før skat). Disse oplysninger finder du på din lønseddel.
De oplysninger vi allerede har

På ydelseskortet præsenteres du for de oplysninger, som vi allerede har. På første side oplysninger om bestyrelsesarbejde, hverv mm. På næste side oplysninger om ferie, lønarbejde mm.

Hvis du ikke har ændringer til oplysningerne, kan du nøjes med at godkende oplysningerne på kortet og sende det.

Hvis dine arbejdstimer afviger fra det, som der står på en eller flere dage, bedes du rette de pågældende dage. Husk at oplyse alt arbejde, uanset hvornår på dagen du har udført det. Indtægten skal oplyses brutto pr. arbejdsdag.

Har du arbejdstimer ved siden af efterlønnen?

Hvis du IKKE har arbejdstimer ved siden af efterlønnen

Hvis du en måned IKKE har arbejdstimer eller indtægter, skal du krydse ”nej” til spørgsmålet “Har du arbejde eller indkomst i perioden”.

 • Du kan indsende kortet, når du har svaret på de afsluttende spørgsmål (om ophold udenfor EØS, beskæftigelse i virksomhed, ændring i din pension).
 • Du har mulighed for at tilføje bemærkninger, før du indsender kortet.

Når du har sendt kortet, kan du se det i ”sendt post” i selvbetjeningen.

Hvis du HAR arbejdstimer ved siden af efterlønnen

Du skal oplyse alle dine løntimer i måneden – ud for de dage, hvor arbejdet er udført.

 • Husk at oplyse alt arbejde, uanset hvornår på dagen du har udført det.
 • Indtægten skal oplyses brutto pr. arbejdsdag.
 • Hvis du er på enten kvote, fast beskæftigelsesgrad eller er underviser: Se neden for.
Sådan … opretter du en arbejdsgiver

Når du begynder at arbejde, skal du oprette din arbejdsgiver på selvbetjeningen – på en af to måder:

 1. Udfyld blanket AK200 i selvbetjeningen
 2. Opret arbejdsforholdet i forbindelse med, at du skal sende efterlønskortet til os.
  • Du skal oplyse om alle vigtige forhold i din ansættelse (opsigelse, arbejdstid, arbejdets art og arbejdsgiverens CVR-nr.).
  • Arbejdsgiveren søger du frem på navn/adresse eller på CVR-nr.
  • Når du begynder at skrive, præsenteres du for mulige arbejdsgivere.
  • Vælg din arbejdsgiver fra listen – og alle oplysninger om arbejdsgiveren udfyldes automatisk.
  • Udfyld derefter resten af oplysningerne om ansættelsesforhold, det vil sige startdato, lønforhold osv.
  • Hvis CVR-nr. eller P-nr. ikke vises, kan du som regel finde dem på din lønseddel, eller du kan henvende dig til din arbejdsgiver.

Nb. Se bort fra blankettens spørgsmål om frigørelsesattest, da det kun er relevant for personer på dagpenge.

Sådan … retter du i efterlønskortet efter indsendelse

Hvis du har brug for at rette i et efterlønskort, du allerede har indsendt – så retter du det i Selvbetjeningen (under ”Post” og ”Sendt post” – klik på blyanten).

Hvis du … er underviser med forberedelse

Hvis du er underviser og får løn for forberedelsestiden, så skal du selv beregne dine samlede løntimer og notere dem på efterlønskortet.

Du skal på efterlønskortet pr. dag notere: Dine samlede løntimer (undervisningstimer OG forberedelsestid) og din indtægt (før skat).

Lønkontoret kan oplyse dig om både din forberedelsestid pr. lektion, omregningsfaktoren og din løn pr. arbejdstime. 

Eksempel 1: Du er underviser på AOF og får løn for undervisningstimer og forberedelsestiden. Din omregningsfaktor er 1,6:

 • Dine løntimer = antal undervisningstimer x 1,6.
 • Hvis du en dag har undervist 4 timer, skal du notere: 4 timer x 1,6 = 6,4 løntimer.

Eksempel 2: Du er lærervikar og får løn for dine undervisningstimer og forberedelsestiden. Din omregningsfaktor er 1,3:

 • Dine løntimer = antal undervisningstimer x 1,3.
 • Hvis du en dag har undervist 4 timer, skal du notere: 4 timer x 1,3 = 5,2 løntimer.

Hvis du fx som lærervikarer ikke forbereder dig til en lektion, skal du alligevel notere dine omregnede timer, som angivet i eksemplet oven for.

Arbejde som ekstern lektor

På dit efterlønskort skal du oplyse det faste antal løntimer/kvoten, der udbetales til dig hver måned i undervisningssemestret (normalt 5 måneder pr. semester). Du skal således skrive løntimerne på dit efterlønskort, selv om du måske ikke har haft undervisningslektioner, censortimer mv. i løbet af måneden.

På dit efterlønskort skal du angive det månedlige antal løntimer, og du skal fordele løntimerne ligeligt på de dage, hvor du har haft arbejde.

Eksempel 1
Modtager du løn for 80 timer pr. måned, og har du i en måned haft 12 dage med arbejde, skal du fordele dine 80 løntimer på de 12 arbejdsdage med (80:12) = 6,66 timer pr. dag (det udregnede timetal nedrundes til to decimaler).

Eksempel 2
Har du kun haft to arbejdsdage i måneden, kan du ikke udfylde efterlønskortet med 40 timer pr. arbejdsdag, da hver dag på efterlønskortet maks. kan udfyldes med 24 timer. Du angiver i stedet 24 timer på to arbejdsdage, og de resterende 16 timer på hver af de to efterfølgende dage. Så har du fået oplyst 2 x 24 timer + 2 x 16 timer = 80 timer på dit ydelseskort.  

Har du IKKE arbejdstimer i en måned, hvor du modtager løn
Hvis du ikke har arbejdstimer i en måned, hvor du får udbetalt din løn med din faste lønkvote, skal du skrive løntimerne på dit efterlønskort i den første hele uge i måneden.  

Hvis du … har fast ugentlig arbejdstid

Hvis du er ansat som underviser på fast nedsat tid pr. uge, og:

 1. din løn ifølge din kontrakt udbetales med et fast beløb pr. måned
 2. lønudbetalingerne er forskellige fra måned til måned

… så skal du på efterlønskortet notere dine løntimer for indeværende måned (de timer, som din arbejdsgiver udbetaler dig løn for denne måned).

Hvis du … er ansat på kvote

Når du arbejder på kvote, modtager du løn for et fast timetal pr. måned og supplerer med efterløn.

I denne situation kan der over en kalendermåned være en difference mellem antallet af timer, du oplyser på dit ydelseskort, og de timer du får løn for. Det skyldes, at hver måned ikke har lige mange dage.

Hvad du skal gøre:

 • Du skal fordele din arbejdsgivers indberetning af løntimer på de dage, hvor du sædvanligvis arbejder.
 • Husk pr. arbejdsdag at notere både dine løntimer og din løn (før skat). Disse oplysninger finder du på din lønseddel.
 • Du skal udfylde AK200 og sende MA din kontrakt (eller tillæg til kontrakt).

Eksempel 1: Du arbejder 18,5 timer pr. uge og modtager løn for 80,17 arbejdstimer pr. måned

Vi beregner din kvote ud fra en tremåneders periode, det vil sige 13 uger:

 • På tre måneder: 18,5 timer x 13 = 240,5 timer
 • Månedligt: 240,5 timer/3 = 80,17 timer, som du skal notere på efterlønskortet.

Du får altså udbetalt 80,17 arbejdstimer fra din arbejdsgiver og op til 80,16 timer fra MA (i alt 160,33 timer).

På efterlønskortet kan du fx notere 15 hverdage med 5 timer og den 16. hverdag med 5,17 timer, hvilket i alt giver 80,17 timer.

Eksempel 2: Du arbejder 20 timer pr. uge og modtager løn for 86,67 arbejdstimer pr. måned

Vi beregner din kvote ud fra en tremåneders periode, det vil sige 13 uger:

 • På tre måneder: 20 timer x 13 = 260 timer
 • Månedligt: 260 timer/3 = 86,67 timer, som du skal notere på efterlønskortet.

Du får altså udbetalt 86,67 arbejdstimer fra din arbejdsgiver og op til 73,66 timer fra MA (i alt 160,33 timer).

På efterlønskortet kan du fx notere 16 hverdage med 5 timer og den 17. hverdag med 6,67 timer, hvilket i alt giver 86,67 timer.

Eksempel 3: Du arbejder 29,6 timer pr. uge og modtager løn for 128,27 arbejdstimer pr. måned

Vi beregner din kvote ud fra en tremåneders periode, det vil sige 13 uger:

 • På tre måneder: 29,6 timer x 13 = 384,8 timer
 • Månedligt: 384,8 timer : 3 = 128,27 timer, som du skal notere på efterlønskortet.

Du får altså udbetalt 128,27 arbejdstimer fra din arbejdsgiver og op til 32,06 timer fra MA (i alt 160,33 timer).

På efterlønskortet kan du fx notere 16 hverdage med 7,4 timer og den 17. hverdag med 9,87 timer, hvilket i alt giver 128,27 timer.

Hvad er løntimer?

Løntimer er de arbejdstimer, du får løn for – herunder også ferie, sygdom, helligdage og ved afspadsering. Du skal derfor på efterlønskortet notere dine sædvanlige løntimer, når du holder ferie, er syg, har fri på helligdage eller afspadserer.

Din egen kontrol, herunder ’merarbejde’

Hvis du en måned har merarbejde (altså får løn for flere arbejdstimer end sædvanligt), så skal alle løntimer (kvotetimer + merarbejde) noteres på efterlønskortet.

Fx hvis du har ekstra timer under eksamen eller har vikarieret for en kollega.

Hvis du … har honorararbejde

Arbejder du som freelancer/honorarlønnet, er det vigtigt, at du på efterlønskortet oplyser dine arbejdstimer på det tidspunkt, hvor arbejdet er udført.

 • Kender du indtægten, så oplys for hver dage både din bruttoindtægt og dine arbejdstimer.
 • Hvis du ikke kender din indtægt på det tidspunkt, hvor du sender efterlønskortet til os, skal du i stedet oplyse 1 kr. (da du ikke kan angive 0 kr.).
 • Du må ikke vente med at oplyse om arbejdet til det tidspunkt, hvor honoraret udbetales til dig (bla. fordi du senest kan sende os efterlønskortet 1 måned og 10 dage efter perioden er slut).

Hvis du modtager B-indkomst, er det vigtigt, du angiver det, når du registrerer “ny arbejdsgiver” på efterlønskortet. 

Du kan læse mere om freelance- og honorararbejde her.