Dagpenge

Ledig efter egen virksomhed

Selvstændige erhvervsdrivende kan opnå ret til dagpenge.

Dagpengereglerne for selvstændige erhvervsdrivende kan virke komplicerede. Vi vil derfor hjælpe dig så hurtigt og smertefrit gennem sagsbehandlingen som overhovedet muligt.

 • Du skal have tjent 228.348 kr. som lønmodtager, hvor du maksimalt kan medregne 19.029 kr. pr. måned. (Har du en gammel dagpengeret eller timer på beskæftigelseskontoen, der ikke er forældede, skal du i stedet have haft 1.924 arbejdstimer som lønmodtager).
 • Derudover skal du dokumentere, at du har lukket eller overdraget din virksomhed.
 • Vær opmærksom på, at du ikke får udbetalt dagpenge i de første 3 uger, efter du har lukket eller solgt virksomheden.
1. Hvordan søger jeg om dagpenge?

Vi har udviklet en guide for dig, der lige er blevet ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed.

Som det fremgår af guiden, skal vi bruge nogle oplysninger om din virksomhed for at kunne behandle din ansøgning. I guiden får du at vide, hvilke skemaer du skal udfylde på MA Selvbetjening. Samtidig skal vi bruge dokumentation for dit arbejdsophør. Læs mere om den dokumentation, vi skal bruge under emne 3, “Hvordan dokumenterer jeg, at mit arbejde er ophørt?”.

Søg gerne i god tid, når du har besluttet dig for at stoppe som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle.

2. Hvornår har jeg ret til dagpenge?

Før du kan få udbetalt dagpenge, skal du opfylde en række betingelser.

a) Medlemskab

Du skal have været medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år.

b) Arbejdsophør

Du har ret til dagpenge, når du er ophørt med det personlige arbejde i virksomheden. Det personlige arbejde er ophørt, når du har lukket eller overdraget din virksomhed.

Der skal være tale om et endeligt ophør som selvstændig erhvervsdrivende. Læs mere om ophør under punkt 3.

I særlige situationer kan der udbetales dagpenge ved midlertidigt ophør. I disse situationer skal ophøret skyldes ekstraordinære begivenheder, som ikke ligger indenfor den almindelig og påregnelig risiko ved at drive en virksomhed. Kontakt os, og hør nærmere.

Dit arbejde er også ophørt, hvis du træder ud af virksomheden, og virksomheden fortsættes af medejerne eller din ægtefælle.

c) Arbejdskrav

Indenfor de seneste tre år forud for din ledighed, skal du have:

 • tjent 228.348 kr. som lønmodtager, hvor du maksimalt medregner 19.029 kr. pr. måned. (Har du en gammel dagpengeret eller timer på beskæftigelseskontoen, der ikke er forældede, skal du i stedet have haft 1.924 arbejdstimer som lønmodtager).
 • eller: 52 ugers drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang (læs mere om ”væsentligt omfang” under emne 4: “Hvordan opfylder jeg arbejdskravet?”)

Hvis du på ledighedstidspunktet ikke opfylder arbejdskravet, men har en tidligere dagpengeperiode, som ikke er udløbet, kan du genindtræde i denne dagpengeperiode.

d) Stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Du skal være tilmeldt på Jobcentret som ledig for at få udbetalt dagpenge. Samtidig skal du stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktiv jobsøgende.

Læs mere om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Venteperiode

Du får ikke udbetalt dagpenge i de første 3 uger efter dit arbejdsophør. Ved konkurs eller tvangsauktion er det dog kun den første uge.

3. Hvordan dokumenterer jeg, at mit arbejde er ophørt?

I forbindelse med din ansøgning om dagpenge eller efterløn, skal du sende dokumentation der viser, at virksomheden er lukket eller endeligt overdraget, eller at du ikke længere arbejder i virksomheden.

Afhængigt af baggrunden for arbejdsophøret stilles der forskellige krav til, hvornår der er tale om et arbejdsophør. Nedenfor kan du læse, hvilken dokumentation MA skal have fra dig.

Send dokumentationen via funktionen Post i din Selvbetjening på MA’s hjemmeside.

Lukning

Du er ophørt fra det tidspunkt, hvor virksomheden er endeligt afviklet. Her er det særligt vigtigt, at du får al dokumentation dateret, så det er muligt at konstatere, hvornår du er endelig afskåret fra at drive virksomheden videre.

Ved lukning af din virksomhed, skal du skal derfor sende dokumentation for, at du er afmeldt CVR-registret på ophørstidspunktet.

Herudover skal vi have salgs- eller overdragelsesaftalen underskrevet af både dig og køber. Hvis aftalen er betinget, skal vi også have dokumentation for at betingelserne er opfyldte.

Har du haft egentlige erhvervslokaler, skal disse være solgt eller opsagt. Kan erhvervslokalet ikke afhændes uden også at afhænde din private bolig, skal lokalet ikke afhændes.

Derudover kan vi blandt andet bede dig sende dokumentation for ophør af erhvervsforsikring, erhvervstelefon, medlemskab af brancheorganisation, særlige branchetilladelser, personale, annoncering og/eller samarbejdsaftaler.

Salg eller overdragelse

Du er ophørt fra det tidspunkt, hvor virksomheden helt og endeligt er overdraget til køber.

Ved salg eller overdragelse af din virksomhed, skal du derfor sende dokumentation for, at du er afmeldt CVR-registret på ophørstidspunktet.

Herudover skal vi have salgs- eller overdragelsesaftalen i underskreven stand. Hvis aftalen er betinget, skal vi have dokumentation for at betingelserne er opfyldte.

Hvis du skal have dagpenge, må overdragelsen ikke ske til ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Særligt om selskaber ved lukning eller salg/overdragelse

Udover kravene om dokumentation for ophør af at virksomheden er lukket eller solgt, skal du også dokumentere, at selskabet er lukket, opløst. Dette skal være dokumenteret fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Du har mulighed for at beholde selskabet, hvis du ændrer formålsparagraffen til formueadministration.

Hvis formålsparagraffen ændres, skal vi have kopi af referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, hvoraf det fremgår at selskabets formålsparagraf bliver ændret. Vi skal have dokumentation fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at den nye formålsparagraf er registreret.

Selskabet skal være momsafmeldt.

Udtræder af virksomhed som fortsættes af medejere

Man kan udtræde af en virksomhed, der videreføres af medejere, hvis

 • du begynder arbejde som lønmodtager
 • dine arbejdsfunktioner bortfalder
 • dine arbejdsfunktioner overtages af andre
 • eller ejerforholdene i virksomheden bliver ændret.

Du betragtes som udtrådt af virksomheden fra den dag, hvor du begynder at arbejde som lønmodtager i mere end 30 timer om ugen i gennemsnit.

Det er en betingelse, at ansættelsen ikke på forhånd er aftalt til at være tidsbegrænset.

Hvis din ansættelse har været tidsbegrænset, eller du har arbejdet under 30 timer om ugen, kan vi anse dig for værende ophørt med virksomheden, hvis

 • arbejdsgiveren har indberettet 1.924 timer til eIndkomst indenfor de sidste 15 måneder før ledigheden eller
 • hvis der er sket en driftsomlægning i virksomheden, samtidig med at du udtrådte. Så skal arbejdsgiver have indberettet 962 timer indenfor de seneste 8 måneder.

Derudover skal du være momsafmeldt.

Bortforpagtning eller udlejning

Du kan tidligst anses for ophørt på det tidspunkt forpagtningsaftalen er underskrevet af begge parter.

Ved bortforpagtning eller udlejning skal du derfor sende forpagtningsaftalen i underskreven stand.

Der stilles krav om, at aftalen skal være uopsigelig for begge parter i mindst 5 år.

OBS! Du kan ikke bortforpagte virksomheden til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn, og du må ikke efterfølgende arbejde i virksomheden eller i en tilsvarende virksomhed ejet af forpagter. Dette gælder både lønnet og ulønnet arbejde.

Bortforpagtning og udlejning er undtagelser fra hovedreglen om, at virksomheden skal være endeligt afhændet idet, du stadig ejer virksomheden.

Konkurs

Ved konkurs er du ledig fra det tidspunkt, hvor der er afsagt konkursdekret i Skifteretten.

Du skal derfor sende konkursdekretet fra Skifteretten.

Du, din ægtefæller eller samlever må ikke generhverve virksomheden.

OBS! Når der er afsagt dekret i Skifteretten, kan du dog senest anses for ophørt ugedagen efter begæringen om konkurs er modtaget i Skifteretten.

Tvangsauktion

Ved tvangsauktion er du ophørt, når virksomheden er solgt på auktionen.

Du skal derfor sende begæringen om tvangsauktion, en erklæring fra panthaver om at vedkommende forestår driften og fører tilsyn med virksomheden, samt auktionsskødet eller udskrift af protokol fra fogedretten.

Hvis du skal have dagpenge må køber af virksomheden ikke være din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

4. Hvordan opfylder jeg arbejdskravet?

Forud for din ledighed, skal du have haft arbejde i et vist omfang for at være berettiget til dagpenge. Dette kaldes arbejdskravet.

Indenfor de seneste tre år forud for ledigheden skal du have:

 • tjent 228.348 kr. som lønmodtager, hvor du maksimalt medregner 19.029 kr. pr. måned. (Har du en gammel dagpengeret eller timer på beskæftigelseskontoen, der ikke er forældede, skal du i stedet have haft 1.924 arbejdstimer som lønmodtager)
 • eller: 52 ugers drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang

Du kan også opfylde arbejdskravet ved at sammenlægge perioder med enten lønarbejde eller drift af selvstændig virksomhed.

For at du kan medtage drift af selvstændig virksomhed til arbejdskravet, er der et krav om, at virksomheden har været drevet i ”væsentligt omfang” (læs mere nedenfor).

For hver hele uge med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang medregnes 37 timer til arbejdskravet.

Hvad er ”væsentligt omfang”?

Kort fortalt betyder det, at du i din virksomhed har haft arbejdsopgaver i et omfang, der kan sidestilles med fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager. Det vil sige mere end 30 timer om ugen.

Når vi skal vurdere, om din virksomhed opfylder væsentlighedskravet, lægger vi vægt på dine oplysninger om virksomhedens art, branche, dine personlige arbejdsopgaver og arbejdstid, samt virksomhedens omsætning. Oplysninger om træffetider, antal ansatte og deres arbejdsopgaver og arbejdstid kan også indgå i vurderingen.

Dine direkte indtægtsgivende arbejdsopgaver i virksomheden skal have udgjort den overvejende andel af det samlede tidsforbrug i virksomheden.

VIGTIGT! Man kan desværre ikke på forhånd konkludere, om væsentlighedskravet vil være opfyldt ved alene at kigge på enkelte kriterier. Vi foretager i hver situation en konkret og samlet vurdering, hvor alle oplysninger om virksomhedens omfang indgår.

5. Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Vi beregner din dagpengesats på baggrund af dine indtægter i virksomheden, hvis du forud for dit arbejdsophør har drevet din virksomhed som hovedbeskæftigelse i mindst 3 sammenhængende, hele regnskabsår.

Hvis virksomhedens 1. regnskabsår er på mindste 26 uger, regnes dette også som et helt regnskabsår.

Hvis en beregning af din dagpengesats viser sig at give dig en lav- eller ingen sats, kan du søge om at få udbetalt dagpenge med en fast sats på 82 % af maksimumsatsen.

Læs mere om beregnet- og fast dagpengesats herunder.

Har du drevet virksomheden i mindre end 3 sammenhængende, hele regnskabsår, kan dagpengesatsen beregnes ud fra tidligere lønmodtagerarbejde. Har du fået udbetalt dagpenge på baggrund af arbejdet, anvendes din dagpengesats fra tidligere.

Hvordan gør jeg?

Når vi har modtaget din ansøgning om dagpenge, undersøger vi, om du opfylder betingelserne for at få fastsat en dagpengesats på baggrund af din drift af selvstændig virksomhed.

Hvis dette er tilfældet, skriver vi til dig om udfyldelse af et beregningsskema. Samtidig vil du modtage en vejledning om valg af enten en beregnet- eller en fast dagpengesats.

Beregnet dagpengesats

Beregningen sker på baggrund af den gennemsnitlige indtægt i de 2 bedste af de seneste 5 hele, afsluttede regnskabsår. Regnskabsåret skal bare være afsluttet i en medlemsperiode for at kunne medtages.

Du vælger selv, hvilke regnskabsår du vil anvende til beregningen.

Eksempel:
Din virksomhed har regnskabsår der går fra 01-01 til 31-12. Du er ophørt med din virksomhed 01-06-2017. Det betyder, at du skal vælge de 2 bedste af regnskabsårene 2012 – 2016. Året 2017 kan ikke vælges, da det ikke er et helt regnskabsår.

Vi skal bruge oplysninger om dine indtægter på et særligt beregningsskema, som vi sender til dig. Oplysningerne på skemaet skal attesteres af en registreret eller autoriseret revisor.

Har du drevet din virksomhed som en enkeltmandsvirksomhed eller i et I/S, kan du i de fleste tilfælde nøjes med at medsende årsopgørelser for de valgte år som dokumentation. Så er en revisorattestation ikke nødvendig.

Fast dagpengesats

Den faste sats ligger på 82 % af maksimumsatsen.

Kravet for at få denne sats er, at du har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i hvert af de 3 seneste hele regnskabsår eller i hvert af de 3 seneste år forud for arbejdsophøret (læs mere om ”væsentligt omfang” under punkt 4: “Hvordan opfylder jeg arbejdskravet?”).

I 3-årsperioden må du ikke have haft mere end 26 ugers fravær på grund af sygdom eller barsel.

6. Kan min selvstændige hovedbeskæftigelse blive bibeskæftigelse?

Når du har drevet din virksomhed som din hovedbeskæftigelse, bliver den ikke din bibeskæftigelse, blot fordi du har droslet aktiviteterne ned. Hovedreglen er stadig, at du skal ophøre endeligt med din virksomhed for at få dagpenge. Men der er en undtagelse.

Du kan ændre din virksomhed til en bibeskæftigelse, når du forud for din ledighed har haft lønarbejde i et vist omfang. Det kræver:

 • at du har haft lønarbejde i mindste 1.924 timer indenfor de seneste 15 måneder, eller
 • at du har haft 962 løntimer indenfor 8 måneder og der samtidig er sket en omlægning af driften

Opfylder du én af de to betingelser, har du gjort virksomheden til din bibeskæftigelse, og du kan søge om tilladelse til at fortsætte virksomheden samtidig med dagpenge.

Læs mere om selvstændig bibeskæftigelse i dagpengeperioden.

7. Hvordan er jeg stillet, når jeg arbejder i min ægtefælles virksomhed?

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed uden at være medejer af virksomheden, anses du for medarbejdende ægtefælle.

Er der mere end 20 ansatte i din ægtefælles virksomhed, og har du samtidig ikke en overordnet stilling, anses du for at være lønmodtager. Arbejder du i din samlevers virksomhed uden at være medejer, er du også lønmodtager.

Medarbejdende ægtefælle

Når man er medarbejdende ægtefælle, er man omfattet af de regler, der gælder for selvstændige erhvervsdrivende. Dette gælder også, selvom du i skattemæssig henseende er lønmodtager.

Du kan søge om dagpenge i forbindelse med, at du udtræder af virksomheden, når denne videreføres af ægtefællen.

Til MA skal du sende en tro og love-erklæring, hvor du og din ægtefælle erklærer, at du ikke længere arbejder i virksomheden.

VIGTIGT! Du kan tidligst anses for ophørt den dag, hvor MA modtager tro og love-erklæringen.

Det er en betingelse, at du ikke indenfor de seneste 2 år har fået udbetalt dagpenge på baggrund af en tilsvarende tro og love-erklæring. Er dette tilfældet skal du have arbejdet som lønmodtager i 1.924 timer indenfor de seneste 15 måneder forud for ledigheden. Timerne skal være indberettet til eIndkomst, eller du har arbejdet i din egen selvstændige virksomhed i væsentligt omfang i mindst 52 uger.

Når du er udtrådt af din ægtefælles virksomhed, må du ikke længere være skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle eller modtage løn fra virksomheden.

Lønmodtager i ægtefælles virksomhed

Når man anses som lønmodtager i ægtefælles virksomhed, skal man derfor opfylde de betingelser, der gælder for lønmodtagere. Se mere under “ledig efter arbejde som lønmodtager.”

 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej