Dagpenge

Ledig efter egen virksomhed

Selvstændige erhvervsdrivende kan opnå ret til dagpenge. De seneste seks måneder, før du melder dig ledig, er afgørende for, om du betragtes som hovedbeskæftiget med din selvstændige virksomhed. Har du arbejdet i mindst 480 timer i de senest 6 måneder (svarende til 80 timer i gennemsnit pr. måned i 6 måneder) og haft minimum 1 løntime i 5 ud af 6 måneder, vil din virksomhed ikke blive betragtet som en hovedbeskæftigelse. I modsat fald skal du ophøre med din virksomhed, før du kan få dagpenge.

Er du deltidsforsikret skal du i gennemsnit have fået indberettet mindst 53 timer, før din virksomhed kan betragtes som bibeskæftigelse.

Dagpengereglerne for selvstændige erhvervsdrivende kan virke komplicerede, men vi står klar til at hjælpe dig.

 • Du skal have tjent 263.232 kr. (2024) på baggrund af en summering af al A- og B-indkomst samt overskud i selvstændig virksomhed – du kan maksimalt medregne 21.936 kr. pr. måned. (Har du en gammel dagpengeret eller timer på din beskæftigelseskonto, der ikke er forældede, skal du i stedet have haft 1.924 arbejdstimer som fuldtidsforsikret/ 1.258 arbejdstimer som deltidsforsikret). Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på mindst 175.488 kr., hvor vi højst kan medregne 14.624 kr. pr. måned.
 • Derudover skal du dokumentere, at du ikke længere driver virksomhed.
 • Vær opmærksom på, at du som hovedregel ikke får udbetalt dagpenge i de første tre uger, efter du har lukket eller solgt virksomheden, når virksomheden har været din hovedbeskæftigelse.
1. Hvordan søger jeg om dagpenge?

Vi har udviklet en guide for dig, der lige er blevet ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed.

Som det fremgår af guiden, skal vi bruge nogle oplysninger om din virksomhed for at kunne behandle din ansøgning. I guiden får du at vide, hvilke skemaer du skal udfylde i selvbetjeningen på Mit MA. Samtidig skal vi bruge dokumentation for dit arbejdsophør. Læs mere om den dokumentation, vi skal bruge under emne 3, “Hvordan dokumenterer jeg, at mit arbejde er ophørt?”.

Søg gerne i god tid, når du har besluttet dig for at stoppe som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle.

2. Hvornår har jeg ret til dagpenge?

Før du kan få udbetalt dagpenge, skal du opfylde en række betingelser.

 1. Medlemskab

Du skal have været medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år.

 1. b) Arbejdsophør

Du har ret til dagpenge, når du er ophørt med det personlige arbejde i virksomheden. Det personlige arbejde er ophørt, når du har lukket eller overdraget din virksomhed eller erklærer på tro og love, at virksomheden er under afvikling. Læs mere om ophør under punkt 3.

Dit arbejde er også ophørt, hvis du træder ud af virksomheden, og virksomheden fortsættes af medejerne eller din ægtefælle.

 1. c) Arbejdskrav

Inden for de seneste tre år forud for din ledighed skal du:

 • have tjent 263.232 kr. (2024) på baggrund af en summering af al A- og B-indkomst samt overskud i selvstændig virksomhed. Du kan maksimalt medregne 21.936 kr. pr. måned. (Har du en gammel dagpengeret eller timer på din beskæftigelseskonto, der ikke er forældede, skal du i stedet have haft 1.924 arbejdstimer som lønmodtager).

Eller

 • inden for de seneste fem år (med eventuelle forlængelser) sammenlagt have et overskud på 263.232 kr. udelukkende fra selvstændig virksomhed. Det senest afsluttede indkomstår (skatteår) forud for ansøgningen om dagpenge regnes for det sidste år i optjeningsperioden, og optjeningsperioden bliver derfor fem år bagud fra dette tidspunkt.
 1. d) Stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Du skal være tilmeldt på jobnet.dk som ledig for at få udbetalt dagpenge. Samtidig skal du stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktiv jobsøgende. Læs mere om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 1. e) Venteperiode

Du får ikke udbetalt dagpenge i de første tre uger efter dit arbejdsophør. Ved konkurs eller tvangsauktion er det dog kun den første uge. Ved afvikling af virksomheden på tro- og loveerklæring er det dog de første to måneder, du ikke kan få udbetalt dagpenge.

 1. F) Jobsøgningsperiode

Ved ophør med en selvstændig hovedbeskæftigelse (virksomheden er lukket) vil de første seks måneder af en dagpengeperiode betragtes som en jobsøgningsperiode, hvor medlemmet ikke må starte en ny virksomhed. Konsekvensen af en ny opstart vil være, at medlemmet udelukkes fra retten til dagpenge jobsøgningsperioden ud.

3. Hvordan dokumenterer jeg, at mit arbejde er ophørt?

I forbindelse med din ansøgning om dagpenge eller efterløn skal du sende dokumentation, der viser, at virksomheden er lukket, overdraget, eller at du ikke længere arbejder i virksomheden.

Afhængigt af baggrunden for arbejdsophøret stilles der forskellige krav til, hvornår der er tale om et arbejdsophør. Nedenfor kan du læse, hvilken dokumentation MA skal bruge fra dig.  Send dokumentationen via funktionen Post i selvbetjeningen hjemmesiden.

Ophør med virksomheden – ved lukning eller salg

Når du har lukket eller solgt hele virksomheden, er du ophørt, når dette er blevet registeret i Erhvervsstyrelsen, og de skattemæssige forpligtigelser enten er overdraget eller ophørt.

Som dokumentation skal du sende os en kopi af dit ophørsbevis som du får tilsendt fra Erhvervsstyrelsen og fra SKAT. Du kan tidligst få et ophørsbevis, når virksomhedens driftsmidler og varelager er afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget.

Der kan være forskel mellem datoerne fra ophøret i CVR og bekræftelsen fra SKAT i forhold til, hvornår virksomheden anses for ophørt. Her vil det være den seneste af datoerne, som afgør, hvornår du anses for at være ophørt fra.

Ophør med virksomheden – ej CVR-registreret

Hvis din virksomhed ikke er CVR-registreret, kan du i stedet dokumentere at være ophørt med virksomheden, hvis virksomheden er registreret som ophørt i andre offentlige registre, fx afmelding af ydernummer, ophørsbevis fra SKAT og lign. 

Ophør med virksomheden – afvikling med tro- og loveerklæring

Hvis du ikke har fået solgt, overdraget eller hjemtaget dine driftsmidler, varelager eller inventar, har du alligevel mulighed for at søge om dagpenge. Dette kan du gøre med en tro- og loveerklæring, hvor du erklærer, at du er i gang med at afvikle virksomheden og gerne vil søge om dagpenge, imens afviklingen af virksomheden sker.

Du vil kunne modtage dagpenge fra den dag, hvor vi har modtaget din tro- og loveerklæring og seks måneder frem. (Dog kan du ikke få dagpenge i de første to måneder, som er en såkaldt venteperiode). Venteperioden kan nedsættes til en kortere periode (men den skal være mindst tre uger), hvis du sender ophørsbeviset inden for 2 måneders-grænsen (hvis du fx ophører den 1. april på baggrund af en tro- og loveerklæring, og du den 5. maj sender ophørsbeviset fra Erhvervsstyrelsen, vil du kunne få dagpenge fra dagen efter modtagelse af beviset, altså fra den 6. maj).

I 6 måneders-perioden fra tro- og loveerklæringen er indsendt til os, kan du i ro afvikle virksomheden og afmelde virksomheden på virk.dk.

Timerne, som du bruger på at afvikle virksomheden, vil blive fratrukket i din dagpengeudbetaling.

Det er vigtigt, at du husker at sende ophørsbeviset til os, når du modtager det. Modtager vi ikke ophørsbeviset inden for seks måneder, stopper udbetalingen af dagpenge fra 6 månedersdatoen, men du forbruger stadig af din dagpengeret, uanset om du er ledig eller ej, indtil vi modtager ophørsbeviset (fx fordi du er gået i fuldtidsarbejde).

Ophør med virksomheden – bortforpagtning

Hvis du bortforpagter hele din virksomhed, skal du sende os en kopi af bortforpagtningsaftalen. Bortforpagtningsaftalen skal være gensidig uopsigelig i mindst tre år, og du eller din ægtefælle må ikke arbejde i den virksomhed, som du har bortforpagtet. Det gælder også arbejde i forpagterens andre virksomheder, når virksomhederne er af samme type, og der sker en vis fælles drift af virksomhederne.

Hvis bortforpagtningsaftalen kun er uopsigelig fra din side af, kan du anses for at være ophørt med virksomheden, når du:

 1. har fået indberettet mindst 1.924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for de seneste 15 måneder, eller
 2. har fået indberettet mindst 962 løntimer inden for de seneste 8 måneder, og der i umiddelbar tilknytning til påbegyndelsen af lønarbejdet er sket en væsentlig omlægning af driften, der har medført en reduktion af arbejdsmængden i virksomheden.

Ophør med virksomheden – formueadministration

Du kan anses for at være ophørt, når dit selskab er omdannet til et holdingselskab (kapitalselskab), og formålsparagraffen er ændret til formueforvaltning, formueadministration, formuepleje eller lignende.

Det er en betingelse, at du dokumenterer, at ændringen af formålet med selskabet er anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Det skal samtidig dokumenteres, at der ikke er erhvervsaktiviteter i selskabet, og at driftsmidler mv. i selskabet, der har dannet grundlag for virksomheden, er afhændet, fx via momsafmelding. 

Ophør med virksomheden – konkurs

Ved konkurs er du ledig fra det tidspunkt, hvor der er afsagt konkursdekret i Skifteretten. Du skal derfor sende os konkursdekretet fra Skifteretten.

Du, din ægtefælle eller samlever må ikke generhverve virksomheden.

OBS! Når der er afsagt dekret i Skifteretten, kan du dog senest anses for ophørt ugedagen efter begæringen om konkurs er modtaget i Skifteretten.

Ophør med virksomheden – tvangsauktion

Ved tvangsauktion er du ophørt, når virksomheden er solgt på auktionen.

Du skal derfor sende begæringen om tvangsauktion, en erklæring fra panthaver om at vedkommende forestår driften og fører tilsyn med virksomheden samt auktionsskødet eller udskrift af protokol fra fogedretten.

Hvis du skal have dagpenge, må køber af virksomheden ikke være din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. 

Ophør med virksomheden – medarbejdende medejer

Arbejder du i et selskab med flere ejere, kan du ophøre med virksomheden, når du udtræder som medejer af virksomheden, og dette er registreret hos Erhvervsstyrelsen, eller du kan ophøre med virksomheden, når du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. Ændringerne i ejerforholdene skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen, som sendes i kopi til a-kassen. Du skal dog også være ophørt med arbejdet i virksomheden.

4. Hvordan opfylder jeg arbejdskravet?

Forud for din ledighed, skal du have haft arbejde i et vist omfang for at være berettiget til dagpenge. Dette kaldes arbejdskravet.

Inden for de seneste tre år forud for ledigheden skal du:

 • have tjent 263.232 kr. på baggrund af en summering af al A- og B-indkomst samt overskud i selvstændig virksomhed. Du kan maksimalt medregne 21.936 kr. pr. måned. (Har du en gammel dagpengeret eller timer på din beskæftigelseskonto, der ikke er forældede, skal du i stedet have haft 1.924 arbejdstimer som lønmodtager) eller
 • inden for de seneste 5 år (med eventuelle forlængelser) sammenlagt have et overskud på 263.232 kr. udelukkende fra selvstændig virksomhed. Det senest afsluttede indkomstår (skatteår) forud for ansøgningen om dagpenge regnes for det sidste år i optjeningsperioden, og optjeningsperioden bliver derfor fem år bagud fra dette tidspunkt.
5. Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Som hovedregel beregner vi din dagpengesats på baggrund af de 12 bedste måneders indtægt inden for de seneste 24 måneder.

Hvis du har optjent dagpengeretten udelukkende på baggrund af overskuddet af virksomheden, vil beregningen af din dagpengesats ske som en gennemsnitlig månedsindkomst fra de 2 år med højeste indtægt indenfor de seneste 5 afsluttede indkomstår forud for ledighed. Der må udelukkende medtages indkomst fra selvstændig virksomhed (underskud indgår IKKE).

6. Kan min selvstændige hovedbeskæftigelse blive bibeskæftigelse?

Når du har drevet din virksomhed som din hovedbeskæftigelse, bliver den ikke din bibeskæftigelse, blot fordi du har droslet aktiviteterne ned. Hovedreglen er stadig, at du skal ophøre med din virksomhed for at få dagpenge.

Men der er en undtagelse:

Din virksomhed anses for at være en bibeskæftigelse, når du forud for din ledighed har haft lønarbejde i et vist omfang. Det kræver, at du har haft og fået indberettet til SKATs eIndkomst:

 • Lønarbejde i mindste 480 timer inden for de seneste 6 måneder OG
 • Mindst har haft én løntime i de 5 ud af 6 måneder.

Det er en betingelse, at timerne er indberettet til eIndkomst.

Opfylder du disse betingelser, er din virksomhed din bibeskæftigelse, og du kan fortsætte virksomheden samtidig med dagpenge. 

7. Hvordan er jeg stillet, når jeg arbejder i min ægtefælles virksomhed?

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed uden at være medejer af virksomheden, anses du for medarbejdende ægtefælle eller lønmodtager.

Ægtefællen driver enkeltmandsvirksomhed og du har en lønaftale

Du er lønmodtager, hvis du har indgået en lønaftale med din ægtefælle efter reglerne i Kildeskattelovens §25 a og du løbende får indberettet samme løn til eIndkomst. Her skal du ikke indsende dokumentation for at være udtrådt af virksomheden. Dog vil du ikke kunne undgå en ventekarantæne på 3 uger.

Når man anses som lønmodtager i ægtefælles virksomhed, skal man derfor opfylde de betingelser, der gælder for lønmodtagere. Se mere under ledig efter arbejde som lønmodtager.

Ægtefællen driver enkeltmandsvirksomhed og du har ikke nogen lønaftale eller din ægtefælle driver virksomhed i selskabsform og har afgørende indflydelse

Du er medarbejdende ægtefælle, når du ikke har indgået en lønaftale med din ægtefælle efter Kildeskattelovens §25 a. Når man er medarbejdende ægtefælle, er man omfattet af de regler, der gælder for selvstændige erhvervsdrivende.

 

Du er også medarbejdende ægtefælle, når du er ansat i et selskab, hvor din ægtefælle har afgørende indflydelse. Når man er medarbejdende ægtefælle, er man omfattet af de regler, der gælder for selvstændige erhvervsdrivende.

Du kan søge om dagpenge i forbindelse med, at du udtræder af virksomheden, når denne videreføres af ægtefællen.

Til MA skal du sende en tro og loveerklæring, hvor du og din ægtefælle erklærer, at du ikke længere arbejder i virksomheden.

VIGTIGT! Du kan tidligst anses for ophørt den dag, hvor MA modtager tro og loveerklæringen. Du finder erklæringen på hjemmesiden her.

Når du er udtrådt af din ægtefælles virksomhed, må du ikke længere være skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle eller modtage løn fra virksomheden.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00