Efterløn

Til- og framelding til efterløn

Før du fylder 30 år, skriver vi til dig for at tilbyde dig medlemskab af efterlønsordningen. Se nedenfor, hvordan du tilmelder dig ordningen.

Kort om efterlønsordningen

  • Hvis du er født den 1. januar 1978 eller senere, skal du have betalt til efterlønsordningen senest fra din 30 års dag.
  • Du skal betale til efterlønsordningen i 30 år, og du kan tidligst gå på efterløn 3 år, før du når folkepensionsalderen. Se din efterløns- og folkepensionsalder her.
  • Du har mulighed for pause i betalingen af efterlønsbidraget i op til 6 år uden at miste dine efterlønsrettigheder.
  • Efterlønsbidraget er dit og kan altid overføres til en pension og senere udbetales, når du når efterlønsalderen (fraregnet skat)
  • Efterlønsbidrag pr. kvartal er i 2024på (548 kr. pr. måned/1.644 kr. pr. kvartal) for fuldtidsforsikrede og (365 kr. pr. måned/1.095 kr. pr. kvartal) for deltidsforsikrede
  • Du kan trække dit bidrag til efterlønsordningen fra i SKAT som et ligningsmæssigt fradrag ligesom kontingentet til a-kassen.
  • Efterlønsordningen giver mulighed for:
    • efterløn – det vil sige tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
    • skattefri præmie (den maksimale skattefrie præmie er i 2024på 175.896 kr.)
    • seniorjob – læs mere om seniorjob her
    • sikring ved + 50 år og mere end 5 år til efterlønsalderen
    • fleksydelse
Hvordan du tilmelder dig ordningen

Vi sender dig i god tid før din 30 års dag et brev om tilmelding til efterlønsordningen.

Hvis du ønsker at blive tilmeldt, skal du udfylde og sende os blanket AR 252 T, som ligger i din selvbetjening, når du har fået vores brev om tilmelding til efterløn.

Send gerne din ansøgning i god tid før din 30 års dag, da vi tidligst kan tilmelde dig efterløn fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning. Du har også mulighed for at sende os en mail med ønske om tilmelding til efterlønsordningen.

Du kan få pause i betalingen

Du kan søge om pause i betalingen i op til 6 år, hvis du er født fra og med den 1. januar 1978 og du kan få bevilget en pause i 4 år hvis du er født i perioden 1. januar 1976 til 31. december 1977.

Du er fortsat omfattet af efterlønsordningen, hvis vi har bevilget dig en pause, hvor du ikke bidrager.

Hvis du ønsker en pause i betalingen af efterlønsbidrag, sender du os en ansøgning om pause (blanket AR 252 P, som ligger i selvbetjeningen).

Du kan vælge at tage hele pausen på én gang eller i mindre perioder.

Bidragsfri periode

Hvis du blev tilmeldt efterlønsordningen før 1. januar 2008 og er født i perioden 2. juli 1960 til 31. december 1975, har du måske en bidragsfri periode som du ikke har brugt endnu.

Når du har en bidragsfri periode, betyder det, at du har mulighed for ikke at betale efterlønsbidrag i en periode, men fortsat er omfattet af efterlønsordningen.

Du kan på selvbetjening under Efterløn og Information se din efterlønsstatus. Herunder hvornår du blev tilmeldt efterlønsordningen.

Hvis du allerede har udnyttet den bidragsfri periode, vil du kunne se det i din Indbakke.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre om du har en ikke udnyttet bidragsfri periode.

Fleksydelse, fleksydelsesbidrag og efterlønsbidrag

Fleksydelse er en ordning, der ligner efterløn, men er målrettet personer, der er ansat i fleksjob på grund af varig nedsat arbejdsevne

Fleksydelsesbidrag: Når du er i et fleksjob, har du mulighed for at betale fleksydelsesbidrag i stedet for efterlønsbidrag.

Udmeldelse af Magistrenes A-kasse: Du skal tage stilling til, om du skal udmelde dig af Magistrenes A-kasse, når du betaler fleksydelsesbidrag.

Fleksydelsesalderen: Du kan modtage fleksydelse, når du har nået fleksydelsesalderen, som følger efterlønsalderen.

Fradrag af pensioner: Udbetaling Danmark vil fradrage eventuelle pensioner i din fleksydelse. Se mere her.

Arbejde under fleksydelse: Du må gerne arbejde, mens du modtager fleksydelse, men dine arbejdstimer vil blive fradraget i ydelsen.

Overførsel af anciennitet: Det er muligt at overføre din efterlønsanciennitet til fleksydelsesordningen og omvendt, hvis du får fuldtidsarbejde og bliver genoptaget i Magistrenes A-kasse.

Genoptagelse i Magistrenes A-kasse: For at blive optaget i Magistrenes A-kasse igen, skal du kunne stå til rådighed for op til 30 timer (ved deltidsforsikring) eller 37 timer (ved fuldtidsforsikring).

Udbetaling af bidrag: Hvis du ønsker at få udbetalt både fleksydelsesbidraget og efterlønsbidraget, som du har betalt til Magistrenes A-kasse, skal du først kontakte Udbetaling Danmark for at få udbetalt fleksydelsesbidraget. Derefter skal du sende dokumentation for udbetalingen til Magistrenes A-kasse, som vil udbetale dig efterlønsbidraget fraregnet skat.

Fravalg af fleksydelse: Vær opmærksom på, at hvis du får dit efterlønsbidrag overført til en pension eller udbetalt, fravælger du samtidigt din mulighed for senere at modtage fleksydelse.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark, Fleksydelse, på telefon 70 12 80 82 for nærmere vejledning om fleksydelsesordningen. Du kan også læse meget mere om fleksydelsesordningen på borger.dk

Efterlønsbidraget

Hvordan beregnes efterlønsbidraget og går beløbet tabt, hvis jeg ikke får det udbetalt?

Efterlønsbidraget er det bidrag, som du betaler hver måned for at være med i efterlønsordningen.

Efterlønsbidraget er dine penge og du kan altid få bidraget overført til en pension og derefter få bidraget udbetalt fra efterlønsalderen modregnet skat. Efterlønsbidraget udbetales senest ved folkepensionsalderen.

Hvis du beslutter dig for at få efterlønsbidraget udbetale skal du være opmærksom på, at du hermed, fravælger efterlønsordningen. Det vil sige, at du mister retten til efterløn, den skattefri præmie, seniorjob og fleksydelse.

Hvis du har modtager efterløn eller skattefri præmie udbetales disse beløb altså i stedet for efterlønsbidraget.

Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til a-kassen og efterlønsbidrag.

Det efterlønsbidrag du kan få udbetalt, er større end det beløb, du har indbetalt. Dette skyldes beregningsmetoden, når efterlønsbidraget tilbagebetales (se herunder).

Efterlønsbidraget beregnes som 7 gange dagpengesatsen for det indeværende år (undtagen 1999 og år 2000). Når efterlønsbidraget udbetales, tages udgangspunkt i dagpengesatsen i udbetalingsåret gange de antal år og måneder som du har indbetalt til efterlønsordningen.

Du kan på selvbetjening under Efterløn og Information se din efterlønsstatus. Herunder hvornår du blev tilmeldt efterlønsordningen.

Eksempel på beregning af det bidrag du har indbetalt og det du kan få udbetalt:

Jesper der er født den 1. januar 1960, søger om at få efterlønsbidraget overført til en pension den 1. februar 2024.

Jesper har betalt til efterlønsordningen i perioden 1. juli 1999 til 1. januar 2024 i alt 127.920 kr. før fradrag af SKAT.

Det beløb der overføres til en pension, udgør i 2024 udgør 158.860 kr. brutto og beløbet er altså 30.940 kr. større end det beløb som Jesper har indbetalt i efterlønsbidrag.

Da Jesper har nået efterlønsalderen, skal beløbet ikke overføres til en pension, men kun udbetales kontant efter fradrag af skat.

MA kontakter i den situation Skattestyrelsen der beregner den del af den kontante udbetaling til der meddeler A-skattebeløbet til arbejdsløshedskassen. Jf. Pensionsbeskatningslovens § 49, stk. 3.

MA skal indeholde den del af den kontante udbetaling Jesper, der svarer til den A-skat, som Skattestyrelsen har givet besked om.
Hvis Jesper først fik efterlønsbidraget udbetalt før efterlønsalderen, skulle beløbet overføres til en pension. Der vil kunne betales skat i forbindelse med overførslen (30 %).

Opgørelse af faktisk indbetalt efterlønsbidrag og efterlønsbidrag der tilbagebetales eller overføres til en pension i 2023 (perioden 1. april 1999 til 31. januar 2023).

Frameld af efterlønsordningen og udbetaling af efterlønsbidrag

Efterlønsbidraget er dine penge og du kan altid få efterlønsbidraget overført til en pension eller udbetalt.

Hvis du har fået efterlønsbidraget tilbagebetalt skattefrit i 2012, 2018 eller 2022, kan du ikke senere tilmelde dig efterlønsordningen.

Hvis du udmelder dig af efterlønsordningen og får efterlønsbidraget overført til en pension eller udbetalt vil du ikke senere kunne få efterløn, den skattefri præmie, fleksydelse eller seniorjob. Se mere herom under Efterlønsordningen

Hvis du overfører dit efterlønsbidrag til en pension, skal du være opmærksom på, at du skal betale skat, når du hæver det overførte bidrag ved pensionsalderen.

Hvordan tilbagebetales efterlønsbidraget?

  1. indre end 1 år, så kan du få efterlønsbidraget udbetalt kontant (svarende til 7 x maksimale dagpengesats pr. dag (7 * 940 kr.). I 2024 er det i alt 6.680 kr.
  2. mere end 1 år og indtil efterlønsalderen, så skal efterlønsbidraget overføres til din pension. Du og dit pensionsselskab eller bank skal udfylde blanket AR 252 F og sende den til MA. Du finder blanketten i Selvbetjening under fanebladet Efterløn. Vi overfører derefter efterlønsbidraget til den pensionskonto, der oprettes til formålet.
  3. Fra og med efterlønsalderen kan efterlønsbidraget udbetales modregnet skat (MA kontakter SKAT der oplyser, hvor meget vi skal tilbageholde i skat). Du skal udfylde blanket AR 252 F og sende den til os. Du finder blanketten i Selvbetjening under fanebladet Efterløn
  4. Hvis du modtager seniorpension, førtidspension eller tidlig pension efter Lov om social pension kan du få efterlønsbidraget udbetalt modregnet en afgift til staten på 30 %. Du skal udfylde blanket AR 252 F og sende den til os. Du finder blanketten i Selvbetjening under fanebladet Efterløn
  5. Hvis du emigrerer, kan du få efterlønsbidraget udbetalt modregnet en afgift til staten på 30 %. Du skal overfor MA dokumentere at du er emigreret. Du skal udfylde blanket AR 252 F og sende den til os. Du finder blanketten i Selvbetjening under fanebladet Efterløn
  6. MA sender dig et elektronisk brev i god tid før du når folkepensionsalderen. Hvis du ikke har modtaget efterløn og din optjening af timer til den skattefri præmie udgør et mindre beløb end efterlønsbidraget vil du få udbetalt efterlønsbidraget modregnet skat.
  7. Hvis du afgår ved døden før du når din folkepensionsalder, skal MA betale efterlønsbidraget til dine arvinger modregnet en afgift på 30 pct. af det opgjorte beløb. Beløbet udbetales til skifteretten, til en advokat eller arving, der i henhold til en skifteretsattest handler på boets vegne.

Hvis du får efterlønsbidraget udbetalt eller overført til en pension kan du under visse betingelser tilmelde dig efterlønnen igen under fortrydelsesordningen.

Hvis du har haft fuldtidsarbejde i efterlønsperioden og ikke modtaget efterløn skal du have beregnet og udbetalt den skattefri præmie.

Når du får udbetalt den skattefri præmie, kan du ikke også få udbetalt efterlønsbidraget, da udbetalingen af den skattefri præmie netop forudsætter, at efterlønsbidraget er indbetalt, du har fået et efterlønsbevis og har haft arbejde i en periode. Se mere om betingelser for at få udbetalt den skattefri præmie her.

Seniorpension

Du kan få seniorpension, når du

  • ikke har mere end 6 år til folkepensionsalderen
  • du har en varig nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen
  • har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 25 års fuldtidsarbejde
  • ikke har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse
  • opfylder betingelserne for statsborgerskab og bopæl

Du vil ofte kunne få mere i seniorpension end i efterløn og du kan ikke få efterløn, hvis du begynder at få udbetalt seniorpension.

Du kan udmelde dig eller forblive i a-kassen, hvis du får bevilget seniorpension. I nogle tilfælde kan det betale sig for dig at forblive medlem, hvis du er i efterlønsalderen og fx arbejder 15 timer om ugen og ønsker at spare op til den skattefri præmie i efterlønsordningen.
Se mere om seniorpension på borger.dk

Tidlig pension

Du kan her se information om Tidlig Pension

Udbetaling Danmark har begået en lille film og tidlig pension – klik på grafikken!

Tidlig pension er tilbagetrækningsydelse – altså en ydelse for personer, der har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Kun ganske få af vores medlemmer vil være berettiget til tidlig pension på grund af tilknytningskravet.

Hvis du fx er født før den 1.1.1965 skal du fra dit 16. til dit 62. år skal du have haft en tilknytning til arbejdsmarkedet i
42 år for at få 1 års ret til tidlig pension
43 år for at få 2 års ret til tidlig pension
44 år for at få 3 års ret til tidlig pension

MA kan give dig sende dig en vejledende beregning, der viser, hvad du kan forvente at få i efterløn eller optjene i skattefri præmie og oplyse dig om efterlønsbidragets størrelse. Bemærk, at hvis du får udbetalt efterlønsbidraget kan du ikke få udbetalt efterløn eller optjene en skattefri præmie.

Det er Udbetaling Danmark der administrerer og vejleder om tidlig pension. Du kan ringe til Udbetaling Danmark telefon 70 12 80 94, hvis du vil vide mere eller se mere på borger.dk.

Det er en god idé at henvende sig så tidligt som muligt til Udbetaling Danmark, da der er ventetid på sagsbehandlingen.
Se regelgrundlaget her.

Hvis du er i tvivl

Måske er du i tvivl, om du skal tilmelde dig efterlønsordningen.

I så fald anbefaler vi, du tilmelder dig ordningen som 30-årig og kun betaler én dag og derefter beder os om at få en pause i ordningen.

Pausen i betaling af efterlønsbidrag kan vare i op til 6 år. På den måde skal du først tage stilling til ordningen senest efter din pause.

Efterlønsbidraget indeksreguleres, og tilbagebetalingsbeløbet vil derfor været større, end det beløb du har indbetalt.

Fortrydelsesordningen – for dig over 30 år

Hvis du ikke blev tilmeldt efterlønsordningen og har fortrudt det, har du måske mulighed for at tilmelde dig fortrydelsesordningen.
For at blive tilmeldt fortrydelsesordningen skal du opfylde følgende betingelser:

  1. Du har været uafbrudt medlem af en arbejdsløshedskasse
    1. senest fra det 24. år, hvis du er født den 1. januar 1973 eller senere
    2. senest fra den 1. januar 1997, hvis du er født før den 1. januar 1973
  2. Du skal tilmelde dig efterlønsordningen senest 15 år før den dato, hvor du når efterlønsalderen.

Bemærk, at din efterløn nedsættes med 2 % for hvert år, du ikke har betalt efterlønsbidrag (ud af i alt 30 år).

Hvis du fx har indbetalt i 16 år, vil efterlønnen blive nedsat med 28 %

2 % * (30 år – 16 år) = 2 % * 14 år = 28 %.

Den skattefrie præmie nedsættes med 4% for hvert år, du ikke har betalt efterlønsbidrag (ud af i alt 30 år).

Hvis du har fået udbetalt efterlønsbidraget skattefrit i 2012, 2018 eller 2022, kan du ikke tilmeldes fortrydelsesordningen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig fortrydelsesordningen eller er tilmeldt fortrydelsesordningen er du meget velkommen til at kontakte os for at få nærmere vejledning.

Hvis du er studerende

MA kontakter dig i god tid før du bliver 30 år for at vejlede dig om muligheden for at tilmelde dig betalingen til efterlønsordningen fra din 30. års dag.

For at få gratis studiemedlemskab, når du er fyldt 30 år, skal du opfylde følgende betingelser:

  • du har dagpengeret, optjent på grundlag af arbejde, før du begyndte at studere.
  • du er tilmeldt efterlønsordningen.
  • du studerer på en uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse.
  • din samlede bruttoindtægt inklusive SU overstiger ikke det maksimale dagpengeniveau (244.308 kr. i 2024-tal) fordelt på det år, du er bevilget gratis medlemskab.
  • du modtager ikke hjælp til forsørgelse (fx pension, revalidering eller kontanthjælp).

Hvis du vælger at være deltidsforsikret, skal du kun betale til efterlønsordningen som deltidsforsikret. Du kan så igen blive fuldtidsforsikret, når du dimitterer.

Efterlønsbidrag pr. kvartal er i 2024på (548 kr. pr. måned/ 1.644 kr. pr. kvartal) for fuldtidsforsikrede og (365 kr. pr. måned/ 1.095 kr. pr. kvartal) for deltidsforsikrede. Du kan trække din indbetaling til efterlønnen fra i SKAT.

Når du afslutter din uddannelse og dimittendoptages, skal du tage stilling til om du vil fortsætte betaling af efterlønsbidraget eller søge om en pause på betalingen. Du kan få en pause i betalingen af efterlønsbidraget på maximalt 6 år.

Efterlønsbidraget er dine penge og at du altid kan få dem overført til en pension eller udbetalt. Se mere om under afsnittet om Efterlønsbidraget

Spørgsmål og svar om efterløn

Vi har samlet de spørgsmål, som vi oftest får om efterløn her

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00