MA’s kontorer er åbne igen. Læs mere om genåbning og coronasituationen her.

Om MA

Vedtægter for MA

MA’s vedtægter beskriver blandt andet, hvem der kan være medlem af a-kassen – og beskriver medlemmernes rettigheder og pligter.

Download som pdf.

Afsnit 1 – Formål og hjemsted

§ 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne, herunder skal MA medvirke til, at ledige medlemmer kommer i beskæftigelse.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen har hjemsted i København.

Afsnit 2 – Anerkendelsen

§ 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Stk. 2. MA er tværfaglig for dimittender, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. § 32, stk. 1, nr. 1), litra d), i loven.

Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter § 79 i loven.

Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn.

Stk. 5. Tilsynet forestås af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. §§ 88-90 i loven.

§ 3. Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven.

Stk. 2. Bortfalder MA’s anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af MA’s formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Afsnit 3 – Medlemsretten

§ 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende kan henføres til kassens faglige område, jf. stk. 2.

Stk. 2. MA’s faglige område omfatter alle dimittender, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Stk. 3. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens § 2, stk. 2, skal godkendes af generalforsamlingen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4. Lønmodtagere kan optages som fuldtids- eller deltidsforsikrede.

Stk. 5. Personer, der udøver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller som hovedbeskæftigelse, kan ikke optages som deltidsforsikrede.

§ 5. Optagelse i MA er ikke gyldig, før MA har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt.

Stk. 2. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. Et medlem skal på anmodning have udleveret en udskrift af vedtægten.

§ 6. Udmeldelse af MA kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til MA med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst få virkning fra den dag, hvor MA har modtaget den skriftlige meddelelse.

Stk. 3. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til et fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor MA har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. MA skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse.

Stk. 4. Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1. ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til hidtidige a-kasse til datoen for overflytning.

Afsnit 4 – Medlemmers rettigheder

Ret til dagpenge m.v.

§ 7. Kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom.

§ 8. Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut.

Stk. 2. MA skal modtage dagpengekort mv. umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser falder bort, hvis dagpengekortet mv. ikke er indleveret senest tre måneder efter periodens udløb. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret udbetalingsmaterialet.

Stk. 3. Hvis medlemmet ønsker det, skal kassen enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via ”Min side” på internettet. Specifikationen skal indeholder oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP-bidrag, evt. fradrags art og størrelse, samt det udbetalte nettobeløb.

Andre rettigheder

§ 9. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til MA’s ledelse og revision.

Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i MA’s medlemsmøder samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog § 14, stk. 2.

Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det MA’s pligt at orientere og indkalde alle medlemmer.

Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med MA’s regnskab.

Afsnit 5 – Medlemmernes pligter

Medlemsbidrag

§ 10. Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og af a-kassen.

Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag kvartalsvis forud.

Andre pligter

§ 11. Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til MA, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret mv. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love.

Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse til MA og ved møder, som MA har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter MA’s påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens § 14, stk. 2.

Stk. 3. Medlemmer, der efter reglerne søger og gives fritagelse fra at betale statsbidrag, fritages samtidig fra at betale administrationsbidrag, inkl. ATP.

§ 12. Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til kassen.

Stk. 2. Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra MA, har pligt til at give MA oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelse af deres ret til de omhandlede ydelser.

Stk. 3. Et medlem, der modtager ydelser fra MA, skal give MA oplysninger om al indtægt og arbejde, lønnet som ulønnet.

Stk. 4. Overtrædelse af stk. 2-3 medfører anvendelse af vedtægtens § 14, stk. 1.

Afsnit 6 – Forskellige bestemmelser

§ 13. Udbetaling af dagpenge mv. sker centralt via kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§ 14. Forseelser over for MA kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge mv. efter gældende regler.

Stk. 2. Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. § 11, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser.

Afsnit 7 – MA’s administration

Administrativ struktur

§ 15. MA er en centralt ledet kasse med en ledelse, der benævnes bestyrelsen.

Stk. 2. Oprettelse og nedlæggelse af administrative kontorer kan bestemmes af bestyrelsen.

Stk. 3. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af et administrativt kontor skal der sendes meddelelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og det lokale jobcenter.

§ 16. Bestyrelsen kan beslutte, at MA deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 2. Hvis MA beslutter at deltage som anden aktør, er det alene den samlede a-kasse, der kan være ansvarlig for opgaven som anden aktør efter reglerne om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Hvis MA varetager opgaven som anden aktør, skal reglerne i direktoratets bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers økonomi og regnskabsvæsen mv. følges ved regnskabsaflæggelsen.

§ 17. MA’s administration ledes af en direktør, som ansættes af bestyrelsen. MA’s administrative personale i øvrigt ansættes af direktøren.

Bestyrelsen og administrationen

§ 18. MA’s bestyrelse består af syv medlemmer valgt af og blandt alle MA’s medlemmer ved urafstemning. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen i november/december måned i årene med lige årstal.

Stk. 3. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter.

Stk. 4. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder pr. 1. januar, og afholder konstituerende møde senest to uger herefter. Det påhviler det medlem af den nye bestyrelse, som har højest bestyrelsesanciennitet at indkalde til dette møde og lede valg af formand og næstformand.

Stk. 5. Hvis formanden eller næstformanden fratræder inden for en valgperiode, kan bestyrelsen inden for sin midte vælge en ny formand/næstformand.

Stk. 6. Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald i mere end to måneder, indtræder listesuppleanten i forfaldsperioden.

§ 19. Valget ledes af tre valgledere.

Stk. 2. Valget foregår efter listevalgsmetoden, og opstilling kan ske såvel sideordnet som prioriteret. Der kan indgås valgforbund. Enkeltkandidater kan opstille.

Stk. 3. Forslag til kandidater til bestyrelsesvalget indkaldes med mindst to ugers varsel på MA’s hjemmeside og gennem opslag i DM – fagforening for højtuddannedes og Gymnasieskolernes Lærerforenings blade eller på anden passende måde efter valgledernes nærmere bestemmelse.

Stk. 4. Forslag til kandidatlister skal være underskrevet af mindst 25 stemmeberettigede stillere og af listens kandidater. Man kan kun være stiller på én liste. På hver liste kan opstilles indtil tre kandidater flere, end der skal vælges. Det skal fremgå, om opstillingen er sideordnet eller prioriteret.

Stk. 5. Forslag til enkeltkandidater skal være underskrevet af mindst 10 stillere, som ikke må være stillere for andre kandidater, og af kandidaten.

Stk. 6. Forslag til kandidater skal foreligge på kassens kontor senest den 15. oktober kl. 15.00. Såfremt denne dato ikke falder på en kontordag, rykkes fristen til den kontordag, der følger umiddelbart efter den 15. oktober.

Stk. 7. Kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund. Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund.

Stk. 8. Skriftlig anmeldelse af indgåede valgforbund skal indleveres til valgledelsen senest kl. 10.00 på ugedagen efter fristen for indlevering af kandidatlister.

Stk. 9. Senest ugedagen herefter offentliggør valgledelsen en oversigt over enkeltkandidater og deres stillere samt en oversigt over kandidatlister med navne på kandidater og stillere og en oversigt over valgforbund.

Stk. 10. Senest ugedagen efter udsendes – til alle kassens medlemmer – stemmesedler, som skal være kassens kontor i hænde senest kl. 10.00 på tre-ugersdagen efter udsendelsen.

Stk. 11. Valgresultatet offentliggøres umiddelbart efter optællingen af stemmer, dog senest den tredje kontordag i december.

§ 20. Bestyrelsen udarbejder de nærmere retningslinjer, der er nødvendige for den praktiske gennemførelse af valget efter reglerne i § 18. I tilfælde der ikke måtte være forudset i denne vedtægt eller i de nævnte retningslinjer anvendes principperne i den til enhver tid gældende kommunale valglov.

§ 21. Eventuelle klager over valget fremsættes over for valgledelsen og skal være denne i hænde senest kl. 12.00 den 14. dag efter, at valgets resultat er offentliggjort. Valgledelsens afgørelse er endelig.

§ 22. Bestyrelsen, som selv fastsætter sin forretningsorden, samles så ofte, formanden finder det nødvendigt, og når mindst tre af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Stk. 2. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt og varetager i øvrigt kassens ledelse under ansvar for generalforsamlingen. Alt i overensstemmelse med loven og anvisninger, der er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det påhviler bestyrelsen at føre en forhandlingsprotokol.

Stk. 3. MA forpligtes ved underskrift af enten formand eller næstformand i forening med direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 23. Direktøren har det daglige ansvar for MA’s drift under ansvar for bestyrelsen, ligesom pågældende er forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret herom.

Stk. 2. Bestyrelsen og MA’s personale har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, de modtager gennem deres virke i MA.

Generalforsamlinger

§ 24. Hvert år i sidste kvartal indkalder bestyrelsen til en ordinær generalforsamling, som er kassens højeste indre myndighed, jf. dog § 27. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst seks ugers varsel på MA’s hjemmeside og gennem opslag i DM – fagforening for højtuddannedes og Gymnasieskolernes Lærerforenings blade eller på anden passende måde. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Beretning for det forløbne år
  • Godkendelse af det reviderede regnskab
  • Behandling af budget og fastsættelse af medlemsbidraget for det kommende regnskabsår
  • Forslag til vedtægtsændring. (Forslag skal være kassen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen)
  • Motiverede forslag fra medlemmer. (Forslag skal være kassen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen)
  • Valg af en revisor blandt medlemmerne samt en suppleant herfor, og valg af statsautoriseret revisor/revisionsinstitut (for et år ad gangen)
  • Valg af tre valgledere (i ulige år).

Stk. 2. Bestyrelsens kommentarer, eventuelle mindretalskommentarer og eventuelle ændringsforslag til indkomne forslag skal senest 14 dage før generalforsamlingen offentliggøres på MA’s hjemmeside.

Stk. 3. I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, kan der af bestyrelsen, eller såfremt mindst 100 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel på MA’s hjemmeside og gennem opslag i DM Dansk Magisterforenings og GL Gymnasieskolernes Lærerforenings blade eller på anden passende måde.

§ 25. Kun medlemmer af MA har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 2. Stemmeberettigede medlemmer får ved generalforsamlingen udleveret et stemmekort.

Stk. 3. Der kan ikke stemmes pr. brev eller fuldmagt.

Stk. 4. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 3 vedrørende anerkendelsens bortfald, samt § 27 om vedtægtsændringer. Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst fem stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

Stk. 5. På generalforsamlingerne er bestyrelsens medlemmer selvskrevne deltagere, men har ingen stemmeret ved godkendelse af beretning og regnskab.

Stk. 6. Hvis en valgleder kandiderer til bestyrelsen, indtræder en revisor som suppleant.

§ 26. Forslag til ændring af vedtægten kan alene behandles på generalforsamlingen, jf. dog § 27 (mulighed for urafstemning).

Stk. 2. Ændringer i den til enhver tid gældende standardvedtægt har omgående virkning i MA’s vedtægter jfr. § 31 stk. 6. MA’s bestyrelse bemyndiges til at gennemføre sådanne ændringer umiddelbart i vedtægterne. Øvrige ændringer i vedtægten vedtages under forbehold af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings godkendelse.

Stk. 3. Vedtages der ændringer i vedtægten, der indebærer nedlæggelse af MA, ændring i princippet om direkte valg til bestyrelsen ved urafstemning eller indskrænkelse af bestyrelsens ret til at sende spørgsmål til urafstemning, skal ændringerne altid sendes til urafstemning.

Stk. 4. Ændring af vedtægten kan ske, når mindst ¾ af mindst 50 fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.

Stk. 5. Er antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen under 50, kan indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ske, hvis ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette. Den ekstraordinære generalforsamling skal da indkaldes med vedtægtsændringer som eneste punkt på dagsordenen.

Stk. 6. Stemmer et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling for forslaget til ændring af vedtægten, er det vedtaget.

Urafstemning

§ 27. Mellem generalforsamlingerne kan bestyrelsen lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige medlemmer om vedtægtsændringer og andre spørgsmål. Vedrører ændringerne et af de tre forhold, der er beskrevet i § 26, stk. 3, skal ændringerne godkendes af en generalforsamling, inden de kan sendes til urafstemning.

Stk. 2. De nærmere regler vedrørende fremgangsmåden ved afholdelse af sådan afstemning fastsættes af bestyrelsen.

Afsnit 8 – Regnskabsvæsen og revision

§ 28. MA’s regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og eventuelle afdelinger, skal tilrettelægges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. MA skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regn-skabsaflæggelse og løbende indberetninger.

Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for MA’s virksomhed, således at den kan danne grundlag for udarbejdelse af MA’s årsregnskab.

Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning, udarbejder MA et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsregnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af generalforsamlingen.

Stk. 4. For at MA kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for den frist, som er fastsat i loven.

§ 29. MA’s indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af MA’s formål, jf. § 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre.

Stk. 2. MA’s midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde.

Stk. 3. Oversigt over MA’s tegningsberettigede skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4. Bestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de datatransaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Ministeriet for Børn og Undervisning.

§ 30. De revisorer, der er valgt af generalforsamlingen, reviderer MA’s årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser.

Stk. 2. Mindst én af kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision.

Stk. 3. Bestyrelsen, de valgte revisorer og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i eventuelle afdelinger som i hovedkassen.

Afsnit 9 – Vedtægtens ikrafttræden m.v.

§ 31. Nærværende vedtægt, der er revideret på kassens ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2010 og godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, træder i kraft januar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves vedtægten, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 25. november 2006.

Stk. 3. MA sørger for ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 4. MA’s vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for de anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 5. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af MA, skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 6. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for MA’s vedtægtsbestemmelser. MA’s bestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. stk. 5.

Stk. 7. Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Vedtaget på MA’s ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2010.

Betingelser for medlemskab

Se dem samlet her.