Bæredygtighed i MA

MA’s bestyrelse har ved flere lejligheder diskuteret ‘bæredygtighed’. Fx havde MA i 2016 en drøftelse af investeringspolitikken, som førte til en omlægning af MA’s formue til fossilfrie investeringer, og det fremgår af de økonomisk-administrative forretningsgange, at MA skal samarbejde med leverandører og organisationer, som tilslutter sig De Forenede Nationers ”Global Compact”, der er et bredt sæt retningslinjer om social ansvarlighed.

Bestyrelsen har drøftet bæredygtighed i MA, og det har foreløbig udmøntet sig i beskrivelsen og initiativerne nævnt på denne side. 

Center for Ledelse (CfL) har beskrevet, at bæredygtighed omhandler en bred tilgang til forskellige aspekter af en virksomhed og understreger, at bæredygtighed ikke kan isoleres til socialt ansvar eller en grøn miljøpolitik som enkeltområder. Med CfL’s ramme for bæredygtighed som udgangspunkt har bestyrelsen formuleret, hvordan MA skal arbejde med bæredygtighed inden for en stribe områder – de forskellige indsatsområder er beskrevet nedenfor.

Til sidst beskrives ansvarsplacering og opfølgning på den fastlagte politik.

Energioptimering (energireduktion samt overgang til vedvarende energi)

MA vil kun anvende vedvarende energi til elforsyning.

Energiforbruget mindskes ved, at medarbejderne opfordres til at slukke lyset, når lokaler forlades og gennem opsætning af sensorer, der automatisk slukker. Der benyttes altid energibesparende lyskilder.

Energiforsyningen på hovedkontoret på Frederiksberg er gennem samarbejdet med DM allerede omlagt til vindmøller fra Ørsted og med solceller på taget. Odense, Aalborg og Aarhus forsynes nu også med vindmølleenergi fra Ørsted.

Opvarmningen på Frederiksberg er optimeret mest muligt gennem investeringer i et energivenligt varmesystem, som MA er med til at betale for.

Vandforbrug

MA vil kun benytte installationer, der minimerer vandspild.

Alle lokaliteter er af nyere dato og med moderne toiletter, der ikke bruger meget vand. Det gælder også opvaskemaskiner i the-køkkener på kontorerne.

Transport

MA opfordrer sine medarbejdere til at cykle til og fra arbejde, og når de skal transporteres til møder i byen. MA finansierer ikke parkeringspladser til medarbejderes biler.

MA betaler miljøkompensation, når medarbejdere benytter fly til transport.

MA’s medlemmer og medarbejdere mødes virtuelt for at undgå transport, når det ikke er nødvendigt at mødes fysisk.

De øvrige tiltag er gennemført, idet MA igennem alle årene, bortset fra 2020 og 2021, hvor det ikke har været muligt grundet covid-19, har understøttet ”Vi cykler til arbejde-kampagnen” og enkelte år bidraget med ekstra interne præmier til cyklende medarbejdere. Der er også anskaffet firmacykler til kontorerne på Frederiksberg og i Aarhus, som medarbejderne kan benytte frit.

Brugen af videomøder er udbredt, og det har reduceret MA’s tjenesterejser betydeligt.

I samarbejde med DSB er der endvidere mulighed for, at medarbejdere kan erhverve pendlerkort til offentlig transport til og fra arbejde som bruttolønordning.

Forvaltning af finansielle aktiver: MA investerer ikke i fossile brændsler

For at opfylde den almindelige definition for fossilfri investering kræves enten, at et investeringsobjekt ikke oppebærer mere end 5 % af sin omsætning fra aktiviteter vedrørende kul, olie eller gas (5 %- kriteriet), eller at virksomheden ikke figurerer på den såkaldte CU200-liste over de 200 største børsnoterede kul- og olieselskaber målt på reserver (CU200-kriteriet). Det er derfor besluttet at lade disse to definitioner være grundlaget MA’s placering af likvider.

Nuværende placering af de finansielle aktiver har siden 2017 opfyldt disse kriterier.

Ressourcer (fx emballage, spild, genbrug)

MA serverer vand og kaffe i service, der kan genbruges.

Vand forsynes via lokale fontæner eller the-køkkener.

Inventar udskiftes sjældent, og der indkøbes holdbare produkter fra leverandører, der lever op til FN’s ”Global Compact”.

Kantineordningen på hovedkontoret skal have fokus på økologi og bæredygtige måltider. 

Cirkulær økonomi

MA sælger brugt inventar til medarbejdere eller leverer det til genbrug.

Telefoner og elektronisk udstyr repareres i videst muligt omfang, idet der tilstræbes en længere levetid end de sædvanlige tre år.

AKA-IT (MA’s it-funktion) vil medvirke til at udvide levetiden på udstyr ved, at der indføres en vedligeholdelsespolitik med reparationer.

Produktudvikling

MA vil styrke medlemmernes mulighed for at bidrage til bæredygtighed gennem frivillige tilbud til medlemmerne om emnet.

Bestyrelsen har på de seneste møder talt om forskellige aktiviteter med en grøn dagsorden, fx ”Green Impact Week” – og det vil være i tråd med disse drøftelser at målrette og opprioritere tilbud om emnet.

.

Affaldshåndtering

MA sorterer affald fra alle kontorer.

Bestyrelsen har besluttet, at der skal indføres affaldssortering, og at der i den anledning skal træffes aftaler med rengøringsfirmaer og ejendomsadministrationerne på alle lokationer.

Forurening (røg, støj, udledninger, lyd, vibrationer)

MA vil kun anvende miljøgodkendte rengøringsmidler og genanvendelige materialer ved rengøring.

Bestyrelsen har besluttet, at dette krav skal implementeres i samarbejde med alle relevante leverandører, herunder rengøringsselskaberne.

Biodiversitet (påvirkning af dyre- og plantearter)

Der indføres valgmulighed ved gaver til foredragsholdere mv., så modtageren kan vælge tilskud til 25 kvadratmeter natur gennem bidrag til Den Danske Naturfond.

Opfølgning på og formidling af MA’s indsatsområder

Ansvaret for implementering af bæredygtighed i MA placeres hos direktionen, som så skal føre politikken ud i livet. Bestyrelsen ønsker at kunne følge med i arbejdet, og derfor tilføjes et punkt til årshjulet, hvor der rapporteres om bæredygtighed til forretningsudvalg og bestyrelse.

Ved en sådan rapportering fremlægges fx relevante nøgletal for udviklingen i el- og varmeforbrug og den gennemsnitlige levetid for it-udstyr.

Det vil også være nærliggende at formidle MA’s politik og overvejelser ved et opslag på MA’s hjemmeside.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00