Om MA

Bestyrelsen


Fra venstre: Camilla Gregersen, Bjarke Friborg, næstforkvinde Vibeke Kold, Finn Hartvig Nielsen (orlov frem til juni 2024), forkvinde Helene Caprani, Sigrid Jørgensen og Sandie Langer Christensen. (Anders Mark Andersen har i januar 2024 overtaget Sandies plads for resten af valgperioden, og Finn er under sin orlov erstattet af suppleant Gülay Sahin). 

MA ledes af en medlemsvalgt bestyrelse

Bestyrelsen i Magistrenes A-kasse er valgt direkte af medlemmerne. Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes hvert år i november. Alle medlemmer af MA kan deltage i generalforsamlingen.

Bestyrelsen er på syv medlemmer og vælges ved urafstemning hvert andet år. Bestyrelsen udpeger selv sin formand/forkvinde og fastlægger de overordnede retningslinjer for MA’s administration.

MA havde bestyrelsesvalg i november 2022, hvor den nuværende bestyrelse blev valgt for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024. Medlemmerne fremgår af organisationsdiagrammet (øverste kasse) – og ses samlet øverst på denne side og individuelt nederst. Nederst fremgår også de lister, de hver især repræsenterer.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Transportudgifter dækkes, og formanden/forkvinden kan frikøbes i størrelsesordenen en tredjedel fuldtidsstilling. Mere information her.

Nyt fra bestyrelsesmøder

2. november 2023 – bestyrelsesmøde
Bestyrelsen sidstebehandlede budgettet for 2024, som blev vedtaget i enighed. Der var i den forbindelse også enighed om, at man ønsker at kompensere de dimittender, som bliver ramt af dagpengeforringelserne, der trådte i kraft 1. maj 2023. Det sker ved at fritage de berørte grupper fra at betale administrationsbidrag til MA. Dette fordrer imidlertid en vedtægtsændring på den kommende generalforsamling, hvilket ifølge vedtægterne kræver minimum 50 fremmødte, hvoraf mindst 3/4 skal stemme for. Bestyrelsen opfordrer derfor MA’s medlemmer til at deltage i årets generalforsamling, som også indeholder et interessant oplæg om, hvordan AI kan komme til at påvirke vores arbejdsliv. Deltagelse kan ske både fysisk og digitalt. Bestyrelsen lagde endvidere sidste hånd på planlægningen af netop generalforsamlingen den 21. november. Herudover godkendte man MA’s bæredygtighedsregnskab.   

21. september 2023 – budgetseminar 
Bestyrelsen drøftede muligheder og udfordringer ifm. regeringens beslutning om at nedlægge jobcentrene. Der var enighed om at inddrage medlemmerne i drøftelserne. Herefter gennemgik bestyrelsen med tilfredshed halvårsopfølgningen på MA’s drift. Derudover blev de indledende drøftelser af budgettet for 2024 startet. Afslutningsvis drøftede bestyrelsen den nyligt gennemførte APV og konstaterede med tilfredshed, at der er god trivsel i MA.

8. juni 2023 – bestyrelsesmøde
Årsopfølgningen på klager, kasseansvars- og erstatningssager for 2022 blev gennemgået af bestyrelsen. Bestyrelsen var meget tilfredse med årets resultat, som viser et fald i klager samt en stabil driftssituation, der har sikret et lavt niveau af både kasseansvars- og erstatningssager og omgørelser.
Bestyrelsen drøftede også MA’s resultater fra a-kasseforsøget, som STAR netop er udkommet med. Her får MA flotte resultater med på vejen, og det indikerer at MA har meget tilfredse medlemmer efter mødet med os.
Afslutningsvis påbegyndte bestyrelsen planlægningen af årets generalforsamling, som afholdes den 21. november 2023. Bestyrelsen besluttede at AI skal være temaet for årets oplæg, og ser frem til at drøfte muligheder og begrænsninger med medlemmerne. Som de foregående år afholdes mødet i hybrid form, og for dem der ønsker at deltage fysisk, sker det på Peter Bangs Vej 30.

9. marts 2023 – bestyrelsesseminar
Bestyrelsen afholdt deres første seminar i valgperioden.
Det blev besluttet, at den årlige generalforsamling afholdes den 21. november 2023.
Bestyrelsen fik gennemgået og drøftede revisionsrapporten, som viser, at MA er en veldrevet a-kasse.
Bestyrelsen drøftede det fremadrettede arbejde, og prioriterede de temaer, der skal arbejdes med.
På det kommende møde behandles de aktuelle dimittendforringelser, og den situation, der er opstået, efter at regeringen har meldt ud, at man ønsker at lukke jobcentrene.

10. januar 2023 (konstituering af bestyrelse)
Den nyvalgte bestyrelse tiltrådte den 1. januar 2023, og konstituerede sig med forperson og næstforperson den 10. januar 2023 (jf. MA’s vedtægter). Bestyrelsen valgte Helene Caprani som forkvinde og Vibeke Kold som næstforkvinde. Bestyrelsen drøftede videre, hvilke temaer de ønsker at arbejde med i valgperioden. (Nyhed på hjemmesiden her).

6. december 2022
Bestyrelsen drøftede aktuelle temaer i MA, herunder evaluerede generalforsamlingen, der blev afholdt 24. november og drøftede referatet fra samme. De noterede punkter i referatet tages med i den kommende bestyrelses arbejde. Bestyrelsen gav fuldt opbakning til at presse på for at fortsætte Akademikerkampagnen og takkede afslutningsvis formanden for hans indsats.

2. november 2022
Bestyrelsen blev præsenteret for årets bæredygtighedsregnskab, som følger op på den besluttede bæredygtighedspolitik. Regnskabet lægges også på MA’s hjemmeside, og kan læses her: MA’s bæredygtighedsregnskab 2022.
Derudover drøftede bestyrelsen de sidste afklaringer inden MA’s generalforsamling den 24. november 2022.
Valget til MA’s bestyrelse for 2023-2024 går i gang den 7. november 2022.

6. oktober 2022
MA har igangsat en ny indsats over for a-kassens studiemedlemmer, så de forhåbentlig vil føle sig endnu mere hørt og hjemme i MA – initiativet kan ses på den nye sektion på hjemmesiden: ma-kasse/magi. Ambitionen om at tilbyde et ’magisk’ medlemskab er nærmere beskrevet her. Ud over det nye univers for studerende på hjemmesiden har MA søsat en Instagramprofil, også tiltænkt de yngre medlemmer. Bestyrelsen blev på mødet præsenteret for det nye univers, som ikke bare skal præsentere de unge for regler og karrieretips på en mere indbydende facon, men også skal understøtte de studerendes trivsel og give dem et tiltrængt frikvarter. Det hele gik live 21. september 2022.
Derudover drøftede og godkendte bestyrelsen udkastet for budgettet for 2023. Der indstilles til godkendelse af, at administrationsbidraget fastholdes for budget 2023. 

9. juni 2022
Bestyrelsen drøftede problematikken med medlemmer på sygedagpenge, som presses i arbejde. Bestyrelsen lagde her vægt på, at der er opmærksomhed på dette. MA har flere tiltag for at hjælpe denne medlemsgruppe. MA har generalforsamling den 24. november og bestyrelsen besluttede, at den vil foregå i hybridform (både online og fysisk). Den årlige drift i a-kassen blev drøftet, herunder klager og kasseansvar. Bestyrelsen konstaterede, at året er gået godt. Der er et lille antal sager i forhold til, hvor meget medlemskontakt MA har. Den årlige benchmark-undersøgelse, hvor MA’s medlemstilfredshed sammenlignes med andre a-kasser, blev også gennemgået, og bestyrelsen var meget tilfredse med årets resultater. MA orienterede bestyrelsen om, at vi fortsat tager imod ukrainske flygtninge, hvis nogen henvender sig. Det er hidtil ikke sket. Der kan læses mere om, hvordan og hvor højtuddannede ukrainere kan få hjælp på Akademikernes hjemmeside her.  

10. marts 2022
Revisionen gennemgik årsregnskabet for 2021, som blev godkendt uden bemærkninger. Herudover drøftedes status på a-kasseforsøget, som bestyrelsen arbejder for bliver gjort permanent og gerne på en måde, hvor a-kasserne bliver eneste indgang for forsikrede ledige i de første seks måneders ledighed. Sidst, men ikke mindst, drøftede bestyrelsen, hvordan MA kan hjælpe de flygtninge fra Ukraine, der gerne vil ind på det danske arbejdsmarked.

9. december 2021
Bestyrelsen noterede sig de fine ledighedstal (laveste ledighed i fem år) – og gjorde samtidig opmærksom på den svære situation, som mange ældre ledige oplever. Mødeplan og årshjul for bestyrelsens arbejde i 2022 blev fastsat. Og man drøftede bæredygtighed i MA, som nu er indarbejdet i den økonomisk-administrative forretningsgang – læs mere her. Endelig skal det oplyses, at Julia Bjerre Hunt indtræder i bestyrelsen som suppleant for Bayar Tarik Fattah.

4. november 2021
Bestyrelsen drøftede bæredygtighed i MA, og deres beslutninger fremgår af denne nye side på MA’s hjemmeside. Bestyrelsen drøftede også de hårde angreb på dimittendernes dagpenge og den skærpede brug af pålæg og henvisninger fra enkelte jobcentre; de modtog en orientering fra sekretariatet om status og koordineringen mellem de akademiske a-kasser i den anledning.

10. juni 2021
På baggrund af indlæg fra ekstern oplægsholder havde bestyrelsen en god og grundig temadrøftelse af udfordringer og muligheder i mødet mellem EU og det danske dagpengesystem.

Bestyrelsen drøftede årets medlemstilfredshedsundersøgelse og en årsopfølgning på klagesager, og glædede sig over en høj og fortsat stigende medlemstilfredshed og et lavt antal klagesager.

25. marts 2021
Bestyrelsen drøftede opfølgning på MA’s mål for økonomi, medlemstilfredshed, sagsbehandlingstider og optag af medlemmer og kunne med tilfredshed konstatere, at alle mål er nået, hvilket er bemærkelsesværdigt med de udfordringer pandemien har givet.

Bestyrelsen drøftede endvidere MA’s fortsatte digitale udvikling, herunder den store succes med digitale arrangementer, lanceringen af Mit MA og kommende forbedringer af MA’s bookingsystem.

5. januar 2021 (konstituering af bestyrelse)
Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig med genvalg af formand Per Clausen og næstformand Sigrid Jørgensen.

Ud over den daglige drift og sikring af et fortsat højt serviceniveau med masser af tilbud til medlemmerne, var der i bestyrelsen enighed om, at man i den nye valgperiode bl.a. vil fokusere på:

 • Digitale muligheder med afsæt i erfaringerne fra coronakrisen
 • Forbedringer af dagpengesystemet
 • Det europæiske arbejdsmarked (dagpengeret på tværs af landegrænser, den sociale dimension mm.)
 • Grøn omstilling

2. november 2020
Bestyrelsen glædede sig over den internt forbedrede økonomiske situation i MA.

Bestyrelsen drøftede den stigende dimittendledighed og fandt det positivt, at debatten er blevet mere fokuseret på, hvad dimittender kan bruges til. Endvidere drøftedes de igangværende initiativer, som MA deltager aktivt i. Det være sig fx forslag om isbryderordning og 8 ugers virksomhedspraktik til iværksættelse her og nu, og initiativer med lidt længere sigte på tværs af Akademikerne (AC) og kommuner og med inddragelse af universiteterne i samarbejdet.

22. september 2020
Budgettet for 2021 blev vedtaget og lægges frem på generalforsamlingen.

3. juni 2020
Bestyrelsen drøftede MA’s position med hensyn til alternative dagpengemodeller og blev enige om at:

 • Der kan arbejdes med forslag til fælles lønsikring på tværs af a-kasser
 • MA opretholder sit krav om, at dagpengene skal sættes op
 • MA opretholder sit krav om, at optjeningsreglerne (især for supplerende dagpenge) skal forbedres
 • MA arbejder ikke aktivt for særlige dagpengeregler for højtlønnede.

5. december 2019
Generalforsamlingen, der i år blev afholdt i Aarhus, blev evalueret. Der var enighed om, at det var en god generalforsamling med gode diskussioner og et spændende oplæg om bias-blokkere. Slides til oplægget om bias-blokkere kan ses her.

Næste års generalforsamling afholdes i København.

På baggrund af input fra generalforsamlingen aftalte bestyrelsen, at man i løbet af 2020 vil dagsordensætte:

 • Involvering af medlemmer i tilvejebringelsen af jobåbninger
 • Forvaltningen af MA’s finanser
 • Ligestilling

31. oktober 2019
Hovedtemaet på mødet var den relativt høje ledighed og ikke mindst den høje dimittendledighed. Nogle kommuner stiller stadig flere krav til medlemmerne, også krav som kan opleves unødige og kontraproduktive. MA hjælper medlemmerne, hvis de udsættes for krav, der ikke er lovmedholdelige, men kommunerne har et ret stort handlerum, som MA ikke har direkte indflydelse på.

Bestyrelsen er meget opmærksom på det pres, den høje dimittendledighed potentielt kan give på MA, og er i den forbindelse optaget af at få aflivet myten om, at MA’s medlemmer er for snævre i deres jobsøgning. Det er en forestilling, der dukker op med jævne mellemrum, og som kan udfordre dagpengesystemets politiske legitimitet.

Bestyrelsen vedtog herudover budgettet for 2020, ligesom der blev lagt sidste hånd på forberedelserne af årets generalforsamling

17. september 2019
Budgettet har været til 1. behandling. Positiv stemning, fordi økonomien udvikler sig mere gunstigt end ventet.

11. juni 2019

 • Bestyrelsen har underskrevet garanti om beskyttelse af whistleblowere i MA – læs mere her.
 • Generalforsamlingen torsdag den 21. november afholdes på MA’s kontor i det centrale Aarhus – nærmere information følger efter sommerferien.
Kontakt til – og præsentation af – forkvinden
Kontakt MA’s bestyrelse

Skriv venligst til bestyrelse@ma-kasse.dk. Du er meget velkommen til at sende spørgsmål, forslag, kommentarer, ris, ros eller andet, som du gerne vil gøre bestyrelsen opmærksom på.

Bestyrelsen kan kun behandle klager over MA’s generelle sagsbehandling, ikke konkrete afgørelser. Du kan sende din klage til bestyrelsen på bestyrelse@ma-kasse.dk. Hvis du vil vide mere om klageadgang, så læs her.

Bestyrelsen

Anders Mark Andersen

GL-listen, for alle medlemmer

Email: dirch98@hotmail.com

Bjarke Friborg

Fagforeningslisten DM/GL

Email: bjarkef@gmail.com

Camilla Gregersen

Fagforeningslisten DM/GL

Email: cg@dm.dk

Finn Hartvig Nielsen

MA-listen – for alle DM- og GL-medlemmer (orlov til juni 2024)

Email: finnnielsen@yahoo.com

Gülay Sahin

Suppleant for Finn Hartvig Nielsen til juni 2024

Email: gulaysahin1979@gmail.com

Helene Caprani

Fagforeningslisten DM/GL

Email: helenecaprani@gmail.com

Sigrid Jørgensen

GL-listen, for alle medlemmer

Email: sigrid@mail.dk

Vibeke Kold

Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten

Email: vibeke.kold@gmail.com

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00