Om MA

Bestyrelsen


Fra venstre: Formand Per Clausen, Mark Bjerregaard Bengtson, Bayar Tarik Fattah, Bjarke Friborg, næstformand Sigrid Jørgensen, Søren B. Andersen og Finn Hartvig Nielsen.

MA ledes af en medlemsvalgt bestyrelse

Bestyrelsen i Magistrenes A-kasse er valgt direkte af medlemmerne. Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes hvert år i november. Alle medlemmer af MA kan deltage i generalforsamlingen.

Bestyrelsen er på syv medlemmer og vælges ved urafstemning hvert andet år. Bestyrelsen udpeger selv sin formand og fastlægger de overordnede retningslinjer for MA’s administration.

MA havde bestyrelsesvalg i november 2020, hvor den nuværende bestyrelse blev valgt for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2022. Medlemmerne fremgår af organisationsdiagrammet – og ses samlet øverst på denne side og individuelt nederst. Nederst fremgår også de lister, de hver især repræsenterer.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Transportudgifter dækkes, og formanden kan frikøbes i størrelsesordenen en tredjedel fuldtidsstilling. Mere information her.

Nyt fra bestyrelsesmøder

10. juni 2021
På baggrund af indlæg fra ekstern oplægsholder havde bestyrelsen en god og grundig temadrøftelse af udfordringer og muligheder i mødet mellem EU og det danske dagpengesystem.

Bestyrelsen drøftede årets medlemstilfredshedsundersøgelse og en årsopfølgning på klagesager, og glædede sig over en høj og fortsat stigende medlemstilfredshed og et lavt antal klagesager.

25. marts 2021
Bestyrelsen drøftede opfølgning på MA’s mål for økonomi, medlemstilfredshed, sagsbehandlingstider og optag af medlemmer og kunne med tilfredshed konstatere, at alle mål er nået, hvilket er bemærkelsesværdigt med de udfordringer pandemien har givet.

Bestyrelsen drøftede endvidere MA’s fortsatte digitale udvikling, herunder den store succes med digitale arrangementer, lanceringen af Mit MA og kommende forbedringer af MA’s bookingsystem.

5. januar 2021 (konstituering af bestyrelse)
Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig med genvalg af formand Per Clausen og næstformand Sigrid Jørgensen.

Ud over den daglige drift og sikring af et fortsat højt serviceniveau med masser af tilbud til medlemmerne, var der i bestyrelsen enighed om, at man i den nye valgperiode bl.a. vil fokusere på:

 • Digitale muligheder med afsæt i erfaringerne fra coronakrisen
 • Forbedringer af dagpengesystemet
 • Det europæiske arbejdsmarked (dagpengeret på tværs af landegrænser, den sociale dimension mm.)
 • Grøn omstilling

2. november 2020
Bestyrelsen glædede sig over den internt forbedrede økonomiske situation i MA.

Bestyrelsen drøftede den stigende dimittendledighed og fandt det positivt, at debatten er blevet mere fokuseret på, hvad dimittender kan bruges til. Endvidere drøftedes de igangværende initiativer, som MA deltager aktivt i. Det være sig fx forslag om isbryderordning og 8 ugers virksomhedspraktik til iværksættelse her og nu, og initiativer med lidt længere sigte på tværs af Akademikerne (AC) og kommuner og med inddragelse af universiteterne i samarbejdet.

22. september 2020
Budgettet for 2021 blev vedtaget og lægges frem på generalforsamlingen.

3. juni 2020
Bestyrelsen drøftede MA’s position med hensyn til alternative dagpengemodeller og blev enige om at:

 • Der kan arbejdes med forslag til fælles lønsikring på tværs af a-kasser
 • MA opretholder sit krav om, at dagpengene skal sættes op
 • MA opretholder sit krav om, at optjeningsreglerne (især for supplerende dagpenge) skal forbedres
 • MA arbejder ikke aktivt for særlige dagpengeregler for højtlønnede.

5. december 2019
Generalforsamlingen, der i år blev afholdt i Aarhus, blev evalueret. Der var enighed om, at det var en god generalforsamling med gode diskussioner og et spændende oplæg om bias-blokkere. Slides til oplægget om bias-blokkere kan ses her.

Næste års generalforsamling afholdes i København.

På baggrund af input fra generalforsamlingen aftalte bestyrelsen, at man i løbet af 2020 vil dagsordensætte:

 • Involvering af medlemmer i tilvejebringelsen af jobåbninger
 • Forvaltningen af MA’s finanser
 • Ligestilling

31. oktober 2019
Hovedtemaet på mødet var den relativt høje ledighed og ikke mindst den høje dimittendledighed. Nogle kommuner stiller stadig flere krav til medlemmerne, også krav som kan opleves unødige og kontraproduktive. MA hjælper medlemmerne, hvis de udsættes for krav, der ikke er lovmedholdelige, men kommunerne har et ret stort handlerum, som MA ikke har direkte indflydelse på.

Bestyrelsen er meget opmærksom på det pres, den høje dimittendledighed potentielt kan give på MA, og er i den forbindelse optaget af at få aflivet myten om, at MA’s medlemmer er for snævre i deres jobsøgning. Det er en forestilling, der dukker op med jævne mellemrum, og som kan udfordre dagpengesystemets politiske legitimitet.

Bestyrelsen vedtog herudover budgettet for 2020, ligesom der blev lagt sidste hånd på forberedelserne af årets generalforsamling

17. september 2019
Budgettet har været til 1. behandling. Positiv stemning, fordi økonomien udvikler sig mere gunstigt end ventet.

11. juni 2019

 • Bestyrelsen har underskrevet garanti om beskyttelse af whistleblowere i MA – læs mere her.
 • Generalforsamlingen torsdag den 21. november afholdes på MA’s kontor i det centrale Aarhus – nærmere information følger efter sommerferien.
Kontakt til – og præsentation af – formanden

perc4

Per Clausen kan træffes på mail formand@ma-kasse.dk.

Præsentation af Per Clausen her.

Kontakt MA’s bestyrelse

Skriv venligst til bestyrelse@ma-kasse.dk. Du er meget velkommen til at sende spørgsmål, forslag, kommentarer, ris, ros eller andet, som du gerne vil gøre bestyrelsen opmærksom på.

Bestyrelsen kan kun behandle klager over MA’s generelle sagsbehandling, ikke konkrete afgørelser. Du kan sende din klage til bestyrelsen på bestyrelse@ma-kasse.dk. Hvis du vil vide mere om klageadgang, så læs her.

Bestyrelsen

Bayar Tarik Fattah

Bayar Tarik Fattah

DM-listen

Email: bayar@hotmail.dk

Bjarke Friborg

Bjarke Friborg

DM-listen

Email: bjarkef@gmail.com

Finn Hartvig Nielsen

Finn Hartvig Nielsen

Forum for Akademikere

Email: finnnielsen@yahoo.com

Mark Bjerregaard Bengtson

Mark Bjerregaard Bengtson

MA-listen

Email: mark.bengtson@gmail.com

Per Clausen

Per Clausen

Formand - Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten

Email: pc-byraad@aalborg.dk

Sigrid Jørgensen

Sigrid Jørgensen

Næstformand - MA-listen

Email: sigrid@mail.dk

Søren B. Andersen

Søren B. Andersen

Medlemmerne i Centrum-Samarbejdslisten

Email: sbrunsholt@mail.dk