Nye regler for selvstændig virksomhed fra 1. okt. 2018

24. august 2018

I dag hænger retten til dagpenge tæt sammen med, om et medlem har status som lønmodtager og selvstændig. Fra den 1. oktober 2018 handler det udelukkende om, hvilke aktiviteter man beskæftiger sig med.

Aktiviteterne kan bestå af lønmodtagerarbejde, aktiviteter i den selvstændige virksomhed, honorar- og freelanceaktiviteter og aktiviteter i ægtefællens virksomhed som medarbejdende ægtefælle med en ansættelsesaftale som lønmodtager.

Alle aktiviteter vurderes på lige fod – og samlet – i forhold til opfyldelse af rettigheder inden for arbejdsløshedsforsikringen. Det nye er altså blandt andet, at vi kigger på A- og B-indkomst og eventuelt overskud fra den selvstændige virksomhed i en samlet pulje.

Ophør med selvstændig virksomhed bliver nemmere
Det bliver nemmere at ophøre med sin selvstændige virksomhed, særligt som hovedbeskæftigelse. Det vil i mange tilfælde være tilstrækkelig dokumentation, at medlemmet afmelder virksomheden på Virk.dk. Hvis virksomheden fx er under afvikling, kan man som noget nyt også ophøre på en tro- og love-erklæring.

Venteperiode
Der er stadig en obligatorisk venteperiode for ophør med hovedbeskæftigelse. Det betyder, at medlemmet ikke kan modtage ydelser fra virksomhedens ophørsdato og tre uger frem. Venteperioden følger lige efter ophørsdatoen.

Medarbejdende ægtefæller får også en venteperiode på tre uger efter ophør med deres aktiviteter i deres ægtefælles virksomhed, selvom deres ansættelsesaftale skatteretligt og dermed også i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand bliver anset for at være lønmodtagerarbejde.

Jobsøgningsperiode
Ved ophør med en selvstændig hovedbeskæftigelse (virksomheden er lukket) vil de første 6 måneder af en dagpengeperiode betragtes som en jobsøgningsperiode, hvor medlemmet ikke må starte en ny virksomhed op. Konsekvensen af en ny opstart vil være, at medlemmet udelukkes fra retten til dagpenge jobsøgningsperioden ud.

Et ophør pr. dagpengeperiode
Man har lov til at starte en virksomhed op i en dagpengeperiode uanset omfanget. Man må drive virksomheden på alle tider af døgnet, så længe man kan påtage sig arbejde med dags varsel. Man må dog kun ophøre med en selvstændig virksomhed én gang i en dagpengeperiode. Konsekvensen af et nyt ophør vil være, at medlemmet mister retten til dagpenge.

Ændring af definition
Fremover vil aktiviteter i en selvstændig virksomhed kunne betegnes som selvstændig virksomhed, formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse.

Som udgangspunkt vil definitionen af en virksomhed følge den skatteretlige definition. Alt efter hvilken form for virksomhed medlemmet driver, vil aktiviteterne medføre fradrag i ydelserne og/eller bruges til optjening af ret til ydelser.

Deltidsforsikring
Med de nye regler kan man drive selvstændig virksomhed og samtidig være deltidsforsikret.

Overgangsreglerne for selvstændig bibeskæftigelse
Medlemmer, som har fået tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse, får pr. 1. oktober som udgangspunkt 30 uger med ret til supplerende dagpenge (i dag gælder den ret i 78 uger). Har man forbrugt uger fra sin supplerende dagpengeret i perioden før 1. oktober 2018, vil det forbrug dog trækkes fra de nye 30 uger.

Ved overgangen den 1. oktober 2018 skal vi vurdere al selvstændig bibeskæftigelse, og definere om der er tale om:

Selvstændig bibeskæftigelse

Du har i gennemsnit som minimum arbejdet 80 timer som lønmodtager pr. måned i de seneste 6 måneder forud for din ret til dagpenge. Du har som minimum arbejdet 1 time som lønmodtager i hver af de 5 måneder ud af de 6. Overskud fra den selvstændige virksomhed kan indgå i beregningen af en ny ret til dagpenge.

Formueforvaltning

En erhvervsmæssig aktivitet anses for at være formueforvaltning, når en af disse betingelser er opfyldt: 1) Du har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis du ikke har personligt arbejde med udlejningen, 2) du er passiv ejer af en virksomhed og har ikke personligt arbejde i virksomheden, 3) du ejer en bortforpagtet virksomhed, 4) du forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer eller 5) du har kun i meget begrænset omfang (højst 5 timer om måneden) personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet.

Du kan ikke medregne formueforvaltning til at få ret til dagpenge eller til beregning af en dagpengesats, sådan som du har kunnet med dine indtægter fra din selvstændige virksomhed. Til gengæld bliver indtægterne, eller timerne du bruger på formueforvaltning, ikke modregnet i dine dagpenge, og du forbruger heller ikke af din ret til supplerende dagpenge på 30 uger.

Fritidsbeskæftigelse

En erhvervsmæssig aktivitet anses som fritidsbeskæftigelse, når aktiviteten hverken anses for at være en lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning. Din aktivitet anses også for at være fritidsbeskæftigelse, hvis du opfylder én af disse betingelser: 1) Du driver et deltidslandbrug (en række særbetingelser skal være opfyldt), 2) du har én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde i form af administration, små reparationer og viceværtsfunktioner, 3) du har en fredskov på højst 5 ha, og fredskoven ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl, 4) du har egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilde, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde forbundet med dette eller 5) du har biavl med højst 20 bistader.

Du kan ikke medregne fritidsbeskæftigelse til at få ret til dagpenge eller til beregning af en dagpengesats, sådan som du har kunnet med dine indtægter fra din selvstændige virksomhed. De timer, du bruger på en fritidsbeskæftigelse, bliver modregnet i dine dagpenge. Til gengæld forbruger du ikke af din ret til supplerende dagpenge på de 30 uger og kan derfor frit arbejde med din fritidsbeskæftigelse i hele din dagpengeperiode.

Som udgangspunkt vil al selvstændig virksomhed i en dagpengeperiode blive betragtet som bibeskæftigelse.

Driver medlemmet virksomheden i 5 timer eller under kan det være en fordel for medlemmet at ændre definitionen til formueforvaltning. Konsekvensen vil være at overskuddet fra virksomheden ikke vil kunne bruges til at optjene rettigheder til ydelser. Til gengæld medfører timer brugt i virksomheden heller ikke fradrag i ydelserne. Det forbruger naturligvis heller ikke af retten til uger med supplerende dagpenge.

Hvis virksomheden ikke kan anses for at være formueforvaltning, kan det være fritidsbeskæftigelse. Timer forbrugt i en fritidsbeskæftigelse medfører fradrag i ydelserne, men forbruger ikke af uger med ret til supplerende dagpenge. Udover de enkelte konkrete tilfælde er der en liste over, hvad der betragtes som fritidsbeskæftigelse, selvom disse aktiviteter i princippet kan opfylde betingelserne for at være en bibeskæftigelse.

Pjece om reglerne
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udsendt denne pjece, som forklarer de nye regler på selvstændigområdet.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00