Dagpenge

Frivilligt, ulønnet arbejde

Så længe dine egne fritidsaktiviteter ikke på nogen måde kan sammenlignes med indtægtsgivende arbejde, kan du dyrke dem uden problemer.

Dagpengesystemet tager omvendt højde for, at ledige ikke går ind og tager arbejde, som rettelig skal være overenskomstmæssigt aflønnet.

Inden du siger ja til frivilligt arbejde i fx en organisation, skal du søge MA om at få det godkendt.

Hvad du skal gøre
 1. Du sender os blanketten ‘Oplysninger om frivilligt, ulønnet arbejde’. Du finder den i selvbetjeningen på Mit MA.
 2. Du får brev fra MA, om vi har godkendt dit frivillige arbejde.
 3. Du skriver det frivillige arbejde på dagpengekortet i selvbetjeningen på Mit MA.
Tjek dit frivillige arbejde med os

Princippet i dagpengesystemet er, at arbejde er arbejde. Og at arbejdstimer medfører modregning i dine dagpenge eller efterløn, uanset om du får løn for arbejdet eller ej.

Den eneste undtagelse fra denne regel er frivilligt arbejde i non-profit-organisationer, fx humanitære, kirkelige, kulturelle og sociale organisationer. Du må udføre dette arbejde uden begrænsninger under forudsætning af, at arbejdet er ulønnet, ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde og ikke kræver en særlig uddannelse.

Mange af MA’s medlemmer får foden inden for et fast job gennem frivilligt arbejde. Det er altså en mulig vej ind på jobmarkedet.

Eksempler på frivilligt, ulønnet arbejde kan være at hjælpe til på et værested, være aktivist i en interesseorganisation/amatørsportsforening/kirkelige foreninger, arbejde i et lokalarkiv eller deltage i amatørteater.

Før du begynder på et konkret, frivilligt arbejde, skal du altid spørge os, om det vil medføre fradrag i dine dagpenge eller efterløn. Arbejdet skal skrives på ydelseskortet.

Du kan søge om tilladelse til frivilligt, ulønnet arbejde i selvbetjeningen på Mit MA.

Fritidsaktiviteter påvirker ikke din rådighed

Du må stort set dyrke hvad som helst af fritidsaktiviteter, så længe det netop har karakter af hobby og fritidsfornøjelser, og de ikke påvirker din rådighed. Du kan skrive til skrivebordsskuffen, træne din sportsgren eller lave almindeligt vedligeholdelsesarbejde på dit hjem i begrænset omfang. Fritidsaktiviteter medfører ikke fradrag i dagpengene, og du skal ikke oplyse om dem på dit dagpengekort.

Du må gerne deltage i almindeligt foreningsarbejde. Du må også gerne være ulønnet træner i en idrætsforening, hvis det ikke er sædvanligt, at foreningen ansætter lønnet arbejdskraft. Træner du selv, er det heller ikke et problem, med mindre du træner på professionelt niveau og/ eller modtager støtte fra Team Danmark.

Kunstnerisk arbejde uden erhvervsmæssig sammenhæng opfattes også som fritidsaktivitet og medfører ikke modregning i dine dagpenge. Så du må gerne skrive til skrivebordsskuffen eller male for din egen fornøjelses skyld – du må bare ikke forsøge at få dine arbejder udgivet, solgt eller på anden måde prøve at tjene penge på din kunstneriske virksomhed. Vi er forpligtet til at vurdere, om din kunstneriske virksomhed gør dig til selvstændig erhvervsdrivende i et sådant omfang, at du ikke kan modtage dagpenge.

Frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dine dagpenge

Hvis arbejdet i den frivillige organisation kan udbydes som almindeligt lønarbejde eller kræver en særlig uddannelse, må du udføre det uden fradrag i op til 44 timer pr. kalendermåned. I det tilfælde må arbejdet dog ikke have med den primære drift og vedligeholdelse at gøre, med mindre arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og dette også er tilfældet i andre lignende organisationer.

Ved vurderingen af, om et arbejde efter sin art kan udbydes som lønarbejde, har det betydning, om arbejdet i den pågældende organisation udføres af lønnede medarbejdere, eller om det normalt er ulønnede medarbejdere, der udfører arbejdet i lignende organisationer, foreninger mv. Det vil sige organisationer, foreninger mv., der har tilsvarende formål, omfang og organisering.

Hvis arbejdet er planlagt til på længere sigt at udvikle sig til lønnet arbejde for dig eller andre, der varetager den ulønnede opgave, kan dette tale for, at det kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Aktiviteterne må ikke medvirke til at tage arbejde fra personer, der kan eller vil kunne påtage sig arbejdet på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Omfanget af arbejdet, der udbydes på normale lønvilkår, må generelt heller ikke begrænses.

Du må ikke få løn for arbejdet, heller ikke i form af honorarer eller diæter.

Desuden skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Arbejdet skal foregå i Danmark.
 • Det må ikke have forbindelse med privat erhvervsvirksomhed.
 • Du må ikke være underlagt ansættelsesretlige forpligtelser. Fx må du ikke have et opsigelsesvarsel.
 • Arbejdet skal udføres for en frivillig organisation, forening eller lignende, hvis primære formål ikke er at skabe overskud. Et eventuelt overskud skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
4 slags frivilligt, ulønnet arbejde

Du kan neden for læse yderligere om disse 4 typer af frivilligt, ulønnet arbejde:

 1. Aktiviteter, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.
 2. Frivilligt ulønnet arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde.
 3. Frivilligt ulønnet arbejde, der vedrører primær drift.
 4. Frivilligt ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse.

1. Aktiviteter, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde

Aktiviteter, som udføres frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, kan udføres ubegrænset uden fradrag i dagpenge eller efterløn.

Eksempler

 • Almindelige forefaldende aktiviteter i sociale cafeer, medborgerhuse, væresteder, som fx servering, lave kaffe, hjælpe til med at lave mad, tale med gæsterne
 • Aktiviteter i beredskabsforbund
 • Aktiviteter i hjemmeværn
 • Aktiviteter i humanitære organisationer, herunder tøjsortering
 • Besøgsven
 • Deltagelse i kollektive, kulturelle foreninger, fx amatørteater
 • Ekspedition i genbrugsbutikker, fx Dansk Røde Kors
 • Idrætsaktiviteter, herunder træner i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere
 • Indsamling til fx nødhjælpsorganisationer
 • Lettere omsorgsopgaver, fx aflastning af pårørende til syge i eget hjem eller hjælp med at skænke kaffe på et plejehjem
 • Spejderleder
 • Særlig indkøbshjælp eller ledsagelse til indkøb
 • Rådgivning, herunder telefonrådgivning, der ikke kræver eller forudsætter særlig uddannelse.

Aktiviteter omfatter også fritidsaktiviteter, der ofte har et tilfældigt præg og som udelukkende er interessebestemt for den enkelte person.

2. Frivilligt ulønnet arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde

Dvs. arbejde, som udføres for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Kan udføres i op til 44 timer pr. kalendermåned uden fradrag.

Kontakt os altid først, inden du starter på det frivillige arbejde.

Du skal på ydelseskortet – som med alt andet arbejde – oplyse om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende arbejdet udføres for. 

Eksempler

 • Rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse om fx sociale forhold og rettigheder samt økonomiske spørgsmål
 • Præst eller psykolog på krisecenter eller i sociale eller humanitære organisationer for blandt andet udsatte grupper
 • Jurist i retshjælp.

De 44 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Det vil sige, at du gerne må arbejde 12 timer om ugen i tre uger og 8 timer i den fjerde uge.

3. Frivilligt ulønnet arbejde, der vedrører primær drift

Der er stadig tale om arbejde, som du udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift, medfører fradrag.

Primær drift:

Arbejde eller funktioner, der er med til at sikre organisationens overordnede, administrative drift. Fx centrale organisatoriske og ledelsesmæssige funktioner som personaleadministration, herunder ansættelse og afskedigelse, samt økonomi- og organisationsstyring.

Arbejdet medfører dog ikke fradrag, hvis det altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og det i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft.

Du skal på ydelseskortet oplyse om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende arbejdet udføres for. Du kan ikke anvende halvårserklæring, når du udfører frivilligt arbejde.

4. Frivilligt ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse

Der er stadig tale om arbejde, som du udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Borgerligt ombud

Skattepligtige indtægter fra borgerligt ombud og offentlige og private hverv modregnes i dine dagpenge og efterløn med ganske få undtagelser. Dette gælder også mødediæter, godtgørelser og lignende.

Indtægter fra hverv, som ikke medfører fradrag, og som for efterlønnere heller ikke medregnes til den skattefri præmie:

 • Menigt medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd
 • Opfyldelse af vidnepligt
 • Nævning, domsmand eller lægdommer
 • Tilforordnet ved valg
 • Menighedsrådsarbejde uden vederlag.

Der er ingen begrænsning for, hvor meget tid, du må bruge på disse hverv.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00