Dagpenge

Sådan står du til rådighed

Det er kun Magistrenes A-kasse – din a-kasse – der godkender din rådighed. Ikke jobcentret, ikke anden aktør – ikke nogen anden.

Vi kontrollerer løbende, at du er aktivt jobsøgende. Er du ikke tilstrækkeligt aktivt jobsøgende, vil vi typisk kontakte dig enten per brev eller telefonisk for en afklaring. Vi kan dog også indkalde dig til en personlig samtale om din rådighed.

Rådighed er et yderst centralt begreb i arbejdsløshedsforsikringssystemet. Du skal som fuldtidsforsikret kunne stå til rådighed for fuldtidsarbejde, det vil sige 37 timers ugentlig arbejde (30 timer som deltidsforsikret). Det er en central forudsætning for din ret til at modtage ydelser. Rådighed er uddybet i punkterne nedenfor.

Sådan står du til rådighed
 • Du er tilmeldt jobnet.dk som arbejdssøgende. Anviser dit jobcenter eller din anden aktør arbejde til dig, som du ikke mener, er rimeligt arbejde, skal du straks henvende dig til MA. Hvis du afslår henvist arbejde, opfattes det som selvforskyldt ledighed, og du vil få tre ugers karantæne.
 • Du skal være aktivt jobsøgende. Det gælder også, når du er i aktivering. Dit jobcenter kan dog undtagelsesvis give dig rådighedsfritagelse. Det gør de normalt kun, hvis du har en underskrevet ansættelseskontrakt eller lignende.
 • Du skal kunne begynde at arbejde med dags varsel.
 • Du skal kunne starte arbejde eller møde til jobsamtale dagen efter, du har modtaget skriftlig eller telefonisk besked. Det betyder, at du skal opholde dig i Danmark og dagligt gøre dig bekendt med din post, herunder digitale beskeder, indkaldelser mv. Det er også på grund af dette krav, at du som regel skal have en frigørelsesattest for at kunne få udbetalt supplerende dagpenge.
 • Du skal møde hos dit jobcenter, MA eller anden aktør, når du bliver indkaldt (dog ikke hvis du skal på arbejde eller til jobsamtale).
 • Du skal kunne møde til samtale, kontaktforløb og aktiveringstilbud dagen efter, du er blevet indkaldt af dit lokale jobcenter, MA eller en anden aktør.
 • Du skal lægge dit cv på jobnet.dk senest to uger efter, du melder dig ledig på jobnet.dk.
 • Du skal følge Min plan, som du og dit jobcenter eller din anden aktør har udarbejdet.
 • Du skal søge de job, du bliver pålagt at søge af jobcentret inden for den givne tidsfrist. Det skal fremgå af din joblog.
 • Du skal tage imod job, som jobcentret henviser dig til.
 • Du skal følge Krav til jobsøgning, som du og MA har udarbejdet.
 • Du skal i øvrigt stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du skal give besked på jobnet.dk, hvis du er syg, har børnepasningsproblemer eller andet, der gør, at du ikke kan arbejde.
Dine jobsøgninger skal i din joblog

Du skal – ugentligt – registrere alle dine jobsøgninger i din digitale joblog. Jobloggen finder du både i selvbetjeningen på Mit MA og på din personlige side på jobnet.dk. Ændringer slår igennem begge steder, så du behøver kun udfylde den ét af stederne. Både MA og jobcentret/anden aktør har adgang til at se din joblog.

Du skal mindst en gang om måneden uploade ansøgning og cv.

Sådan kan din rådighed komme i fare

Vi er forpligtet til at vurdere din rådighed i en række situationer:

 • Hvis vi får besked om, at du ikke er mødt frem til et skriftligt indkaldt møde hos jobcentret eller en anden aktør.
 • Hvis vi får besked om, at du ikke har lagt dit cv ind på jobnet.dk senest efter to ugers ledighed, eller hvis cv’et ikke er tilgængeligt for jobcentret eller ikke er aktivt.
 • Hvis vi får besked om, at du uden gyldig grund afviser at medvirke i aktivering eller andre aktiviteter, herunder udarbejdelse af Min plan, eller at du har afbrudt en aktivering.
 • Hvis jobcentret sender os en begrundet anmodning om en rådighedsvurdering.
 • Hvis vi selv bliver opmærksom på andre forhold, der stiller spørgsmålstegn ved din rådighed. Det kan fx være i forbindelse med selvstændig virksomhed, opsigelse af fuldtidsarbejde for at overtage deltidsarbejde og sæsonarbejde.

Efter længerevarende sygdom skal vi have informationer både om sygdommens art og varighed. Vi har tavshedspligt.

Hvis du har sæsonarbejde

Sæsonarbejde er fx arbejde betinget af årstiderne, eller hvor der på grund af arbejdets karakter hvert år er en eller flere perioder uden løn.

Rådighedsreglerne siger, at du ikke må reservere din arbejdskraft for sæsonbetonet arbejdet eller for én bestemt arbejdsgiver. Har du gjort det flere år i træk, skal MA undersøge, om du står til rådighed for fuldtids-helårsarbejde i dine ledighedsperioder.

Melder du dig ledig efter sæsonarbejde, skal du kunne dokumentere, at du søger helårsarbejde med 37 timer om ugen.

Hvis du ikke står til rådighed

Når vi frem til, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal vi træffe en skriftlig afgørelse, hvor vi begrunder vurderingen. Vi sender afgørelsen til dig, og du kan herefter klage over afgørelsen hos Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA).

Vi må ikke udbetale dagpenge, før du har bevist, at du står til rådighed. Du kan først få udbetalt dagpenge igen, når du har fået indberettet 300 timer i løbet af en sammenhængende periode på 3 måneder (som fuldtidsforsikret) eller ved at have selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i et halvt år.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00