Efterløn

Selvstændig virksomhed og efterløn

Du kan kombinere arbejde og efterløn.

Hvis du har en selvstændig hovedbeskæftigelse, skal du som hovedregel lukke denne for at kunne få efterløn.
Din selvstændige virksomhed er din hovedbeskæftigelse, hvis du de seneste 6 måneder før du bliver indplaceret som ledig eller overgår til efterløn har fået indberettet mindre end 480 timer som lønmodtager til SKAT.

Du kan dog få efterløn, mens du fx har en bibeskæftigelse under det vi kalder 400 timers reglen og du kan også få efterløn, hvis du har en fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning.

Du kan læse mere om reglerne herunder og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Det er muligt i efterlønsperioden at få en tilladelse til:

 • at videreføre en selvstændig virksomhed på nedsat tid, hvis virksomheden tidligere har været din hovedbeskæftigelse. Du kan her vælge mellem 80,17 timer ordningen eller 962 timers ordningen.
 • at videreføre en selvstændig bibeskæftigelse eller påbegynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden. Her kan du udelukkende benytte 400-timers-ordningen.

80,17 timers-ordningen
Du skal have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst tre hele regnskabsår umiddelbart før overgangen til efterløn og i samme periode haft mindre end 30 timers lønarbejde pr. måned som lønmodtager i de tre seneste, hele regnskabsår.

Arbejdstiden i din virksomhed skal være nedsat til 80,17 timer pr. måned inden for de seneste 6 måneder før du overgår til efterløn. Du skal dokumentere, at du fremover vil arbejde nøjagtig 80,17 timer pr. måned i virksomheden. Din ægtefælle kan deltage i driften og du kan have ansatte.

962-timers ordningen
Du skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst tre hele regnskabsår umiddelbart før overgangen til efterløn og i samme periode haft mindre end 30 timers lønarbejde pr. måned som lønmodtager i de tre seneste, hele regnskabsår. Du skal dokumentere, at din og dine ansattes arbejdstid i virksomheden er nedsat til maximalt 962 timer pr. kalenderår.

I de seneste 6 måneder før du overgår til efterløn skal din skattepligtige indtægt skal være halveret i forhold din skattepligtige indkomst i de sidste 3 hele regnskabsår.

For både 80,17 og 962 timers ordningen gælder, at du skal sandsynliggøre, at nedsættelsen af arbejdstiden er varig og skyldes faktiske ændringer. Nedsættelsen af arbejdstiden kan ikke sandsynliggøres udelukkende ved din erklæring om at ville arbejde mindre.

400-timers-ordningen
Du kan fortsætte i en virksomhed fra før du gik på efterløn eller du kan starte en ny virksomhed.

Du skal sandsynliggøre, at den samlede arbejdstid i virksomheden (din egen og dine medhjælperes) fremover vil være højst 400 timer om året, og at dækningsbidrag 1 ikke vil overstige 89.976 kr. 2024 pr. regnskabsår.

”Dækningsbidrag 1” er et regnskabsteknisk begreb. Med dækningsbidrag 1 menes forbrug af varer, der kan føres direkte en til salget af varer, fratrukket din nettoomsætning. Fx kan omkostninger til salg og administration ikke gøres op som en del af vareforbruget.

Selv om du bruger fremmed hjælp eller har en ansat, er det et krav, at den samlede arbejdstid i virksomheden højst udgør 400 timer.

Du søger om efterløn med selvstændig virksomhed ved at udfylde og sende os blanket AR 284 (Ansøgning om efterløn for personer med fortsat drift eller opstart af selvstændig virksomhed på nedsat tid samtidig med efterløn) og du skal udfylde supplerende spørgsmål. Din ansøgning skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Om udfyldelse af AR 284 – 400 timers ordningen
Formålet med ansøgningen er at give a-kassen oplysninger, som skal bruges til at vurdere, om arbejdstiden i virksomheden kan holdes inden for 400 timer pr. kalenderår. Det er en forudsætning for at a-kassen kan give dig tilladelsen, at der er tale om begrænset drift af virksomhed, som kan karakteriseres som bibeskæftigelse.

Det er din opgave som medlem at fremlægge dokumentation for, at virksomheden er underlagt nogle ydre rammer, der sandsynliggør, at virksomheden i hele efterlønsperioden kan holdes inden for rammen på 400 timer.

På skemaet skal du oplyse om:

 • alle dine arbejdsopgaver
 • om du har en fast kundekreds og størrelse af denne
 • om du udfører opsøgende arbejde for at få kunder
 • om du får hjælp i virksomheden herunder fra andre erhvervsdrivende

Du kan tidligst overgå til efterløn fra det tidspunkt ansøgningen er modtaget i MA (udfyldt af både dig og din revisor).

Hvis du godkendes til at have selvstændig virksomhed på nedsat tid samtidigt med efterløn, skal din revisor hvert år godkende blanket AR 222 (Årsskema for medlemmer, der har fået tilladelse til drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidigt med efterløn).

Du skal hver måned udfylde et særligt efterlønskort AR 297, da dine arbejdstimer i din virksomhed skal modregnes i efterlønnen time for time. Timerne i din selvstændige virksomhed kan bruges til optjening af skattefrie præmietimer.

Enkeltstående selvstændig arbejdsopgave
Du kan have en enkeltstående arbejdsopgave der har karakter af selvstændig virksomhed i efterlønsperioden.

Du skal ansøge om tilladelse før du går i gang med opgaven. I ansøgningen skal du oplyse om opgavens art, omfang og tidsperioden. I tidsforbruget skal du medregne tid til administration og transport. Du kan kun få tilladelse til én enkeltstående opgave i efterlønsperioden.

Hvis du annoncerer, køber driftsmidler eller indretter lokaler kan opgaven ikke godkendes som en enkeltstående opgave.

Du må bruge højst 400 timer på opgaven og opgaven må ikke strække sig ud over en periode på 6 måneder.

Arbejdet kan udføres i Danmark, Grønland, Færøerne i et EØS-land eller Schweiz.

Få rådgivning tidligt
Vær opmærksom på, at det desværre ofte kan være svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn under en af disse ordninger. Det skyldes et stramt og indviklet regelsæt.

Det er er altid en god idé så tidligt som muligt at kontakte MA, da vi ofte vil have brug for mange oplysninger fra dig før vi kan vurdere om du kan have selvstændig virksomhed samtidigt med at du modtager efterløn eller du skal lukke virksomheden før du kan overgå til efterløn.

Se også afsnittene om fritidsbeskæftigelse, PMV og formueforvaltning.

Ophør af selvstændig virksomhed for at gå på efterløn

Ophør med virksomheden– ved lukning eller salg

Du søger om efterløn ved at sende os en ansøgning om efterløn (AR 283) ved ophør efter selvstændig bibeskæftigelse og blanket AR 256 ved ophør efter selvstændig hovedbeskæftigelse.

For at få efterløn vil du ofte skulle lukke din virksomhed. Der er skærpede dokumentationskrav, når du lukker en selvstændig hovedbeskæftigelse.

Du kan dog få efterløn samtidigt med at du har en selvstændig virksomhed under visse skærpede betingelser – se afsnittet ”Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn”.

Du finder blanketterne AR 283 og AR 256 på Selvbetjening.

Lukning efter selvstændig bibeskæftigelse og overgang til efterløn

Normalt skal en lukning af en virksomhed dokumenteres både med en afmelding af cvr-nr. på Virk.dk og en kopi af ophørsbeviset fra Skatteforvaltningen, men dokumentationskravet er lempeligere, når virksomheden er din bibeskæftigelse.

Arbejdsløshedsforsikringsloven definerer, hvornår virksomheden kan betragtes som din bibeskæftigelse. Virksomheden betragtes som din bibeskæftigelse, hvis du

 • Som fuldtidsforsikret medlem i de seneste 6 måneder forud for overgangen til efterløn eller dagpenge i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned til indkomstregisteret eller
 • Som deltidsforsikret medlem i de seneste 6 måneder forud for overgangen til efterløn eller dagpenge i gennemsnit har fået indberettet mindst 53 løntimer pr. måned og
 • Har fået indberettet mindst én løntime til indkomstregisteret i 5 af de 6 måneder

Vurderingen af, om du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan udelukkende ske på det tidspunkt, hvor du indplaceres i en dagpengeperiode eller overgår til efterløn.

Lukning efter selvstændig hovedbeskæftigelse og overgang til efterløn

Når du ophører med din selvstændige hovedbeskæftigelse for at overgå til efterløn skal du udfylde og sende os blanket AR 256 (overgang til efterløn efter endeligt ophør som selvstændig). Du finder blanketten på Selvbetjening.

Når du har lukket eller solgt hele virksomheden, er du endeligt ophørt, når dette er blevet registeret i Erhvervsstyrelsen, og de skattemæssige forpligtigelser enten er overdraget eller ophørt.

Som dokumentation skal du sende os en kopi af din CVR-afmelding, som du får tilsendt fra Erhvervsstyrelsen og kopi af ophørsbeviset fra Skattestyrelsen.

Som udgangspunkt skal virksomhedens driftsmidler og varelager være afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget.

Der kan være forskel mellem datoerne fra ophøret i CVR og bekræftelsen fra Skattestyrelsen i forhold til, hvornår virksomheden anses for ophørt.

Her vil det være den seneste af datoerne, der afgør, hvornår vi kan anse dig for at være ophørt med drift af selvstændig virksomhed.

Ophør med virksomheden – afvikling med tro- og loveerklæring

Hvis du ikke har fået solgt, overdraget eller hjemtaget dine driftsmidler, varelager eller inventar, har du alligevel mulighed for at søge om efterløn fra et tidligere tidspunkt.

Dette kan du gøre ved at søge om efterløn og sende os ansøgning om efterløn AR 256 indeholdende en tro- og loveerklæring, hvor du erklærer, at du er i gang med at afvikle virksomheden og vil søge om efterløn, imens afviklingen af virksomheden sker.

Du vil kunne opnå ret til at få efterløn fra 2 måneder fra den dag, hvor vi har modtaget erklæring AR 256 indeholdende din tro- og loveerklæring og seks måneder frem.

Dog kan du ikke få efterløn i de første to måneder, som er en såkaldt venteperiode, hvis du ikke afleverer et ophørsbevis fra Skattestyrelsen inden for de første to måneder. Vær opmærksom på, at i de i alt seks måneder, hvor du kan få udbetalt efterløn på baggrund af en tro- og loveerklæring, indgår venteperioden på de første to måneder uden efterløn.

Venteperioden kan som nævnt nedsættes til en kortere periode, hvis afmeldingen  fra Erhvervsstyrelsen og ophørsbeviset fra Skatteforvaltningen modtages inden for 2 måneders-grænsen. Ophørsdatoen vil fremgå af beviserne.

I 6 måneders-perioden fra din ansøgning om efterløn er modtaget (AR 256) indeholdende tro- og loveerklæringen er indsendt til os, kan du i ro og mag afvikle virksomheden og afmelde virksomheden på Virk.dk.

Timerne, som du bruger på at afvikle virksomheden, vil blive fratrukket i din efterlønsudbetaling.

Virksomheden er først endeligt afviklet, når det over for Skatteforvaltningen er dokumenteret, at de skattemæssige forpligtelser (moms) er overdraget eller afsluttede, og at det er oplyst, at du ikke har driftsmidler og varelager, eller at driftsmidler og varelager er afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget.

Det er en betingelse, at de skattemæssige forpligtelser er overdraget eller afsluttet. Du skal fremlægge dokumentation i form af en bekræftelse af afmeldingen fra Erhvervsstyrelsen på virk.dk og et ophørsbevis fra Skatteforvaltningen.

Der vil ikke altid være sammenfald af dato for afmelding på virk.dk og bekræftelsen fra Skatteforvaltningen. Det vil være den sidste af de to datoer, som vil være afgørende for, hvornår din virksomhed anses for ophørt.

Modtager vi ikke ophørsbeviset inden for seks måneder, stopper udbetalingen af efterløn fra 6 måneders datoen, men du forbruger stadig af din efterløn, uanset om du får en udbetaling eller ej indtil vi modtager ophørsbeviset fra Skattestyrelsen, der ofte udstedes senest.

Ophør med virksomheden – bortforpagtning

Hvis du bortforpagter hele din virksomhed, skal du sende os en kopi af bortforpagtningsaftalen. Bortforpagtningsaftalen skal være gensidig uopsigelig i mindst hele efterlønsperioden, og du eller din ægtefælle må ikke arbejde i den virksomhed, som du har bortforpagtet. Det gælder også arbejde i forpagterens andre virksomheder, når virksomhederne er af samme type, og der sker en vis fælles drift af virksomhederne.

Hvis bortforpagtningsaftalen kun er uopsigelig fra din side af, kan du anses for at være ophørt med virksomheden, når du:

 1. har fået indberettet mindst 1.924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for de seneste 15 måneder, eller
 2. har fået indberettet mindst 962 løntimer inden for de seneste 8 måneder, og der i umiddelbar tilknytning til påbegyndelsen af lønarbejdet er sket en væsentlig omlægning af driften, der har medført en reduktion af arbejdsmængden i virksomheden.

Ophør med virksomheden – formueadministration

Du kan anses for at være ophørt, når dit selskab er omdannet til et holdingselskab (kapitalselskab), og formålsparagraffen er ændret til formueforvaltning, formueadministration, formuepleje eller lignende.

Det er en betingelse, at du dokumenterer, at ændringen af formålet med selskabet er anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Det skal samtidig dokumenteres, at der ikke er erhvervsaktiviteter i selskabet, og at driftsmidler mv. i selskabet, der har dannet grundlag for virksomheden, er afhændet, fx via momsafmelding.

Ophør med virksomheden – konkurs

Ved konkurs er du ledig fra det tidspunkt, hvor der er afsagt konkursdekret i Skifteretten. Du skal derfor sende os konkursdekretet fra Skifteretten.

Du, din ægtefælle eller samlever må ikke generhverve virksomheden.

OBS! Når der er afsagt dekret i Skifteretten, kan du dog senest anses for ophørt ugedagen efter begæringen om konkurs er modtaget i Skifteretten.

Ophør med virksomheden – tvangsauktion

Ved tvangsauktion er du ophørt, når virksomheden er solgt på auktionen.

Du skal derfor sende begæringen om tvangsauktion, en erklæring fra panthaver om at vedkommende forestår driften og fører tilsyn med virksomheden samt auktionsskødet eller udskrift af protokol fra fogedretten.

Hvis du skal have efterløn, må køber af virksomheden ikke være din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Ophør med virksomheden – medarbejdende medejer

Arbejder du i et selskab med flere ejere, kan du ophøre med virksomheden, når du udtræder som medejer af virksomheden, og dette er registreret hos Erhvervsstyrelsen, eller du kan ophøre med virksomheden, når du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. Ændringerne i ejerforholdene skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen, som sendes i kopi til a-kassen. Du skal dog også være ophørt med arbejdet i virksomheden.

Ophør med arbejde i ægtefælles virksomhed

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed uden at være medejer af virksomheden, anses du for medarbejdende ægtefælle eller lønmodtager.

Medarbejdende ægtefælle uden ansættelsesaftale

Du er medarbejdende ægtefælle, når du ikke har indgået en lønaftale med din ægtefælle efter Kildeskattelovens §25 a. Når man er medarbejdende ægtefælle, er man omfattet af de regler, der gælder for selvstændige erhvervsdrivende.

Hvis du er medarbejdende ægtefælle skal du udtræde af virksomheden på en tro-og loveerklæring før du kan modtage efterløn. Der er en 2 måneders venteperiode fra modtagelsen af tro- og loveerklæringen før du kan modtage efterløn.

Du finder en tro og loveerklæring her

Medarbejdede ægtefælle med en lønaftale

Du er lønmodtager, hvis du har indgået en lønaftale med din ægtefælle efter reglerne i Kildeskattelovens §25 a.

Hvis du er ansat på en lønaftale i din ægtefælles virksomhed, skal du holde med dette arbejde før du kan modtage efterløn. Hvis du genoptager arbejde på nedsat tid på en lønaftale i ægtefællens virksomhed skal MA stoppe for udbetalingen af efterløn. Du skal sende os en kopi af din opsigelse og din løn fra ægtefællens virksomhed skal være ophørt før du kan overgå til efterløn.

 

Fritidsbeskæftigelse samtidig med efterløn

Det er muligt i efterlønsperioden at have en erhvervsmæssig aktivitet som fritidsbeskæftigelse, når aktiviteten hverken anses for at være en lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

Din aktivitet anses også for at være fritidsbeskæftigelse, hvis du opfylder én af disse betingelser:

 1. Du driver et deltidslandbrug
 2. du har én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde i form af administration, små reparationer og viceværtsfunktioner
 3. du har en fredskov på højst 5 ha, og fredskoven ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl
 4. du har egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilde, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde forbundet med dette eller
 5. du har biavl med højst 20 bistader.

Det er også muligt at have en erhvervsmæssig aktivitet der kan godkendes som en fritidsbeskæftigelse, når du
– ikke er registreret med et CVR-nummer
– ikke opgiver din indtægten i virksomheden hverken som personlig indkomst eller overskud af selvstændig virksomhed ved Skatteforvaltningen
– har en omsætning på mindre end 50.000 kr. pr. kalenderår/regnskabsår

Hvis du har en fritidsbeskæftigelse samtidigt med efterløn og derefter får et CVR-nummer, skal du opfylde betingelserne for drift af selvstændig virksomhed samtidigt med efterløn. MA skal i den situation stoppe for udbetalingen af efterløn, indtil det er afklaret, om du opfylder disse betingelser. Se mere under Selvstændig virksomhed samtidigt med efterløn.

De timer, du bruger på en fritidsbeskæftigelse, bliver modregnet i din efterløn og timer, som du har brugt på at arbejde med din fritidsbeskæftigelse, kan ikke medregnes til udbetaling af skattefri præmie.

Ønsker du at have en erhvervsmæssig aktivitet som fritidsbeskæftigelse i efterlønsperioden, skal du udfylde blanket AK320 til MA – du finder den i selvbetjeningen/MitMA

Formueforvaltning samtidig med efterløn

Hvis du driver en erhvervsmæssig aktivitet, kan aktiviteten anses for at være formueforvaltning, når en af disse betingelser er opfyldt:

 1. Du har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis du ikke har personligt arbejde med udlejningen
 2. Du er passiv ejer af en virksomhed og har ikke personligt arbejde i virksomheden
 3. Du ejer en bortforpagtet virksomhed. Forpagtningsaftalen skal være gensidig uopsigelig i hele efterlønsperioden.
 4. Du forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer

Du må kun i meget begrænset omfang (højst 5 timer om måneden) have personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet for at denne kan godkendes som formueforvaltning. A-kassen skal vurdere om dine oplysninger om omfanget af det personlige arbejde administrative opgaver forekommer sandsynligt. Hvis opgaverne overstiger 5 timer om måneden vil der være tale om selvstændig virksomhed.

De timer (højst 5 timer pr. måned), som du bruger på den erhvervsmæssige aktivitet, modregnes ikke i efterlønnen.

Du skal være opmærksom på at overskuddet af din formueforvaltende virksomhed ikke kan omregnes til timer til opfyldelse af udskydelsesreglen, 2-års reglen og den skattefri præmie.

Udlejning kan være formueforvaltning. Du kan fx udleje værelser i din beboelsesejendom, eller udleje dit fritidshus, som du også benytter privat.

Du skal som hovedregel have et bureau til at stå for udlejningen, rengøring og det administrative.

Hvis du vil ansøge om at blive godkendt til at have formueforvaltning samtidigt med efterløn skal du udfylde blanket AK320 og sende den til MA. Du finder blanketten i selvbetjeningen under Efterløn.

Du skal hver måned udfylde et efterlønskort, hvor du skal notere de timer du bruger på din formueforvaltning, så du kan ikke være på halvårserklæring selv du i øvrigt ikke arbejder i efterlønsperioden.

Personligt ejet Mindre Virksomhed

En PMV (Personligt Ejet Mindre Virksomhed) er en virksomhed med CVR-nr., der minder om en enkeltmandsvirksomhed, som bliver beskattet efter personskatteregler. En PMV kan både være selvstændig bibeskæftigelse, en fritidsbeskæftigelse og lønmodtagerarbejde med B-indkomst.

Det er en forudsætning, at din omsætning i din PMV er mindre end 50.000 kr. pr. år.

Når du har en aktivitet registreret i CVR som PMV, har vi brug for at få dig til at oplyse, hvordan du indberetter (eller forventer at indberette) indtægten til SKAT.

 1. Du kan vælge at have din PMV som honorararbejde (lønmodtagerarbejde). Her omregnes den bruttoindtægt, som du modtager med omregningssatsen til timer, der modregnes i din efterløn. Du indberetter indtægten som ” Anden personlig indkomst” (rubrik 15) på selvangivelsen hos SKAT.
 2. Du kan vælge at have din PMV som fritidsbeskæftigelse. Her modregnes timerne, men indtægten kan ikke medregnes til nye rettigheder i fx optjening af timer til den skattefri præmie. Du indberetter din indtægt som ”anden personlig indkomst” i selvangivelsens rubrik 20.
 3. Du kan vælge at have din PMV som honorararbejde.
  Her omregnes den bruttoindtægt, som du modtager med a-kassens omregningssats, og antallet af timer modregnes i dagpengene. Du indberetter indtægten som ” Anden personlig indkomst” (rubrik 15) på selvangivelsen hos SKAT.

Såfremt du opnår en omsætning på 50.000 kr. eller mere på et år, er du skatteretsligt forpligtet til at blive momsregistret til en selvstændig enkeltmandsvirksomhed.

Du er også forpligtiget til at kontakte MA og ansøge om godkendelse af efterløn efter 400 timers reglen. Du skal altså udfylde og sende os blanket AR 284.

MA skal stoppe udbetalingen af efterløn og vurdere om du fortsat kan få udbetalt efterløn efter 400 timers reglen. Det kan evt. være nødvendigt helt at du skal lukke virksomheden for at kunne få efterløn.

Du skal hver måned udfylde et efterlønskort AR 285 og notere dine arbejdstimer i din PMV (situation 2) eller din honorarindtægt (situation 3). Du kan derfor ikke være på en halvårserklæring, når du har en PMV.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00