Dagpenge

Karantæne og selvforskyldt ledighed

Siger du dit arbejde op, får du karantæne på normalt tre uger uden dagpenge. Det gælder både, hvis du siger et fuldtidsarbejde eller et deltidsarbejde op. Det kaldes selvforskyldt ledighed. 

Vælger du at sige dit arbejde op eller tage orlov, skal du gøre præcis det samme, som hvis du mister dit arbejde af andre årsager for at få dagpenge. 

Du bliver også betragtet som selvforskyldt ledig, hvis du siger nej til et arbejde, som dit jobcenter har henvist dig til. 

Du kan formentlig blive pålagt en karantæne på tre uger (111 timer for fuldtidsforsikrede, 90 timer for deltidsforsikrede) for såkaldt selvforskyldt ledighed. Man kan sammenligne karantænen lidt med en selvrisiko på andre forsikringer. Forsikringsmæssigt er tankegangen, at man som forsikret selv har en forpligtelse til at forsøge at afværge ”skaden” – i dette tilfælde, at man mister sit arbejde og dermed sin lønindtægt. 

Du kan også blive selvforskyldt ledig, hvis du afskediges af grunde, der skyldes dig selv. 

Det kan være accept af et for kort opsigelsesvarsel, bortvisning/afskedigelse på grund af tyveri fra arbejdspladsen, alkohol i arbejdstiden eller lignende. 

Der er dog enkelte grunde til at opsige sit arbejde, som anerkendes som gyldige, og som derfor ikke medfører karantæne. 

Gyldige grunde til at undgå selvforskyldt ledighed 
Har du en gyldig grund, vil du kunne opsige dit arbejde, afslå eller ophøre i et tilbud, uden at få en karantæne. En gyldig grund skal foreligge på det tidspunkt, hvor du afslår eller opsiger et arbejde, herunder et henvist arbejde, eller afslår eller ophører i et tilbud. 

De mest anvendte gyldige grunde er beskrives her. Der er beskrevet flere gyldige grunde bekendtgørelsen om selvforskyldt ledighed. 

Helbredsmæssige årsager

Hvis du af helbredsmæssige årsager er nødt til at opsige dit arbejde, er det vigtigt, at du har haft kontakt til lægen inden du opsiger arbejdet. 

De helbredsmæssige problemer skal være af en varig karakter, som f.eks. dårlig ryg, allergi overfor kemiske stoffer, som du arbejder med eller andet. 

Der kan også være tale om at det psykiske miljø har påvirket dig på sådan en måde som gør at du ikke længere kan varetage dit arbejde. Der må ikke være tale om kortvarig sygdom, som f.eks. et brækket ben. 

Din læge skal udfylde en attest (AR 275) til brug for opsigelsen – du finder attesten her. 

Anbefaler lægen kun en sygemelding, er det ikke en gyldig grund til at opsige arbejdet. 

Inden du opsiger arbejdet, skal du have forsøgt at få et andet arbejde på arbejdspladsen (dog ikke hvis det kan godtgøres at der ikke findes andet arbejde på arbejdspladsen). 

Transport

Ændres den offentlige transporttid, eller flytter arbejdspladsen, kan det være en gyldig grund til at opsige arbejdet eller ophøre i et tilbud. 

Afstanden mellem din bopæl og arbejdspladsen skal medføre, at den tid, der går med transport, er mere end du skal acceptere efter reglerne om rådighed. Som hovedregel kræver det mere end 3 timers daglig transporttid. 

Inden du opsiger arbejdet, skal du have forsøgt at få en anden stilling på arbejdspladsen eller få ændret i arbejdstiden. 

Det er et krav, at opsigelsen sker umiddelbart i tilknytning ændringen. De gyldige grunde er: 

  • Omlægning af transportmidler 
  • Ændring af arbejdstidens placering 
  • Bortfald af privat samkørselsaftale med perioder udenfor ens husstand 
  • Ægtefællen eller samleveren får nyt arbejde som kræver flytning af bopælen 
Pasning af familie

Det er en gyldig grund at opsige sit arbejde, hvis du ikke har pasningsmulighed til dit barn. Det er meget vigtigt, at du informerer Jobcentret om, at du ikke har pasningsmulighed udenfor normal åbningstid, da du skal stå fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Inden du opsiger arbejdet, skal du have forsøgt at få en anden arbejdstid og have gjort et forsøg på at skaffe pasningsmulighed. 

Pasning af handicappet barn/døende nærtstående

Får du tilkendt støtte til pasning af nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem eller et handicappet barn, er det en gyldig grund til at opsige arbejdet. 

Det kræver dog, at du har fået afslag på orlov fra din arbejdsgiver. 

Overtagelse af arbejde, start af uddannelse eller selvstændig virksomhed

Det er en gyldig grund at opsige eller afslå et arbejde, hvis opsigelsen skyldes, at du skal overtage et arbejde med mere end 5 ugers varighed, begynde på en uddannelse af mindst 1 års varighed eller hvis du begynder at drive selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen. 

Du skal på tidspunktet for opsigelsen kunne dokumentere det nye arbejde, optagelsen på uddannelsen eller opstart af virksomhed som hovedbeskæftigelse. 

Retten til supplerende dagpenge

Det er en gyldig grund at sige op, hvis du har opbrugt din ret til supplerende dagpenge. Fratrædelsen skal ske senest 26 uger efter udløbet af den måned hvor du mistede retten til supplerende dagpenge. 

Får du tilbudt, eller er du i deltidsarbejde, kræver det at arbejdsgiveren udsteder en frigørelsesattest for at du kan få udbetalt supplerende dagpenge. Ønsker arbejdsgiveren ikke at udstede en frigørelsesattest og retten til supplerende dagpenge derved mistes, foreligger der en gyldig grund for at afslå eller opsige et arbejde. 

Vælger din arbejdsgiver at tilbagekalde en allerede udstedt frigørelsesattest, foreligger der en så væsentlig ændring af arbejdsforholdene, at du anses som afskediget uden at afskedigelsen kan tilskrives dig. Du vil derfor ikke få karantæne i denne situation. Har arbejdsgiveren derimod tilbudt dig flere timer indenfor samme arbejdsområde, og på den baggrund tilbagekalder frigørelsesattesten, er der ikke en gyldig grund til at sige arbejdet op. Her kan du læse mere om supplerende dagpenge. 

Arbejdspladsen

Det er en gyldig grund at opsige et arbejde, hvis arbejdsgiveren væsentligt misligholder ansættelsesforholdet. Det er fx tilfældet, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn. 

Det samme gælder, hvis løn- og ansættelsesvilkår væsentligt fraviger, hvad arbejdsgiveren har stillet dig i udsigt. 

Afvikling af karantænetimer

Karantænen kan kun afvikles i perioder, hvor du er tilmeldt jobnet.dk som ledig og er aktiv arbejdssøgende. 

Du skal i perioden også have ret til dagpenge eller en anden ydelse, som a-kassen udbetaler. 

Karantænen forældes efter tre måneder. 

Selvforskyldt ledighed to gange inden for 12 måneder

Hvis du får karantæne på grund af selvforskyldt ledighed to gange inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge og kan først få udbetalt dagpenge igen, når du har fået indberettet 300 timer i løbet af en sammenhængende periode på 3 måneder (som fuldtidsforsikret). 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00