Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Dagpenge

Min plan

Min plan bruges til at planlægge din vej til hurtigst muligt at komme i job. Den er udelukkende et anliggende mellem dig og dit jobcenter/anden aktør.

En aftale med dit jobcenter

Min plan er en aftale om (blandt andet) aktivering, som du laver i samarbejde med dit jobcenter eller den anden aktør, du er tilknyttet. Den skal være afstemt med arbejdsmarkedets behov og dine egne ønsker og skal godkendes af dit jobcenter.

Min plan er en bindende aftale, og det har konsekvenser at bryde den. Hvis du fx nægter at medvirke til at udarbejde den, eller hvis du afbryder et påbegyndt aktiveringstilbud uden dit jobcenters accept, mister du som hovedregel dagpengeretten i tre uger.

Du kan kun afbryde en påbegyndt aktivering med én begrundelse, nemlig hvis du finder ustøttet arbejde med en daglig arbejdstid på mindst fire timer eller en ugentlig arbejdstid på mindst 20 timer. Er du ansat i job med løntilskud, skal du dog overholde de gældende opsigelsesregler, medmindre arbejdsgiveren accepterer andet.

Revision af Min plan

Hvis du af andre grunde ønsker at stoppe i et aktiveringstilbud, skal du altid sørge for at få revideret Min plan hos dit jobcenter eller din anden aktør, inden du stopper. Ellers risikerer du karantæne.

Får du varigt, ordinært arbejde på under 20 timer om ugen, skal du aktiveres i den resterende tid op til fuld tid. I det tilfælde skal du således også have revideret Min plan.

Hvis du vil klage over Min plan

Hvis du ikke kan blive enig med din anden aktør om Min plan, kan du klage. Klagen sendes i første omgang til anden aktør, som så genovervejer sagen i forhold til dine klagepunkter. Fastholder anden aktør imidlertid deres afgørelse, skal de tilføje deres kommentarer og sende klagen videre til jobcentret. Jobcentret træffer herefter en afgørelse. Hvis du ikke får medhold i din klage, kan du klage videre til Ankestyrelsen.

En klage har ikke opsættende virkning. Du skal altså følge Min plan, selv om du klager over den.