Dagpenge

Supplerende dagpenge

Har du som fuldtidsforsikret arbejde i 145,53 timer eller mindre på en måned, kan du få supplerende dagpenge under visse betingelser. (For deltidsforsikrede er grænsen 118 timer pr. måned).

Du skal fortsat være tilmeldt jobnet.dk, du skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde og du skal være aktivt jobsøgende til fuldtidsarbejde. (Hvis du er deltidsforsikret, er ’fuldtidsarbejde’ at regne for 30 timer om ugen, og du vil højst kunne få supplerende dagpenge op til 30 timer om ugen).

Du kan få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for en periode på 104 uger. Kun uger, hvor du får supplerende dagpenge, tæller med i de 30 uger. Alle uger, hvor du driver virksomhed som bibeskæftigelse, forbruger af de 30 uger.

Hvis du skal give din arbejdsgiver et opsigelsesvarsel, hvis du selv vil sige op, skal du have en frigørelsesattest (du finder den under “Blanketter“). På GL-overenskomst er frigørelsesattesten som regel indbygget for timelærere.

Hvorvidt vi kan udbetale dagpenge til dig med forbehold, afhænger af, om du modtog dagpenge inden du påbegyndte dit deltidsarbejde. Yderligere information følger nedenfor.

Hvad du skal gøre
  • Er du ledig og får deltidsarbejde, sender du os din ansættelseskontrakt og frigørelsesattest inden for fem uger.
  • Går du fra fuldtidsarbejde til deltidsarbejde, skal du foruden ansættelseskontrakt for både gammelt og nyt job plus opsigelse også udfylde en ledighedserklæring i selvbetjeningen på Mit MA. Og en frigørelsesattest.
  • Du skal sende os din frigørelsesattest, hvis den ikke er indbygget i din ansættelseskontrakt.
  • Hvorvidt vi kan udbetale dagpenge til dig med forbehold, afhænger af, om du modtog dagpenge inden du påbegyndte dit deltidsarbejde. Hvis du ikke modtog dagpenge, inden du påbegyndte arbejdet, kan vi ikke udbetale dagpenge til dig, før vi har modtaget din ansættelsesaftale og evt. en frigørelsesattest.
  • Hvis du derimod modtog dagpenge, inden du påbegyndte dit deltidsarbejde, udbetaler vi dine dagpenge med forbehold for udbetalingen, indtil vi har modtaget din frigørelsesattest.. Det betyder, at vi efterfølgende træffer afgørelse om tilbagebetaling af eventuelt uretmæssigt udbetalte dagpenge, hvis vi modtager frigørelsesattesten for sent.
  • Du skriver timerne på dit dagpengekort i selvbetjeningen på Mit MA. Vi beregner dine supplerende dagpenge og udbetaler på din NemKonto.
Du skal bruge en frigørelsesattest, så du kan fratræde uden varsel

Med frigørelsesattesten accepterer din arbejdsgiver, at du kan fratræde uden varsel, hvis du får tilbudt arbejde med flere timer et andet sted.

Vi skal have frigørelsesattesten (eller din ansættelseskontrakt med den indbyggede frigørelse) senest fem uger fra din ansættelsesdato (ikke fra den dag, du starter på arbejdet), eller fra den dag hvor du ønsker at modtage supplerende dagpenge. Får vi den senere, må vi først begynde at udbetale dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

I GL-overenskomsten på stx og hf er frigørelsesattesten indbygget, hvis du bliver ansat som årsvikar på nedsat tid. Bliver du ansat på fast nedsat tid i mere end ét år, skal du sende en frigørelsesattest. Der kan også være indbygget en frigørelsesattest i din kontrakt, hvis du arbejder som  undervisningsassistenter, eksterne lektorer mm.

Den er det som regel ikke på hf på seminarierne, undervisning på 9. og 10. klasses niveau eller de øvrige gymnasiale uddannelser, som fx handelsgymnasier, hhx, og tekniske gymnasier, htx.

Du bør ikke starte på et arbejde på nedsat tid, før din kommende arbejdsgiver har underskrevet en frigørelsesattest. Hvis din arbejdsgiver af den ene eller anden grund ikke vil udstede en frigørelsesattest, skal du tage sagen op med din fagforening – vi kan desværre ikke hjælpe dig i den situation. Du har dog ret til at opsige ansættelsen uden at få karantæne. Læs mere om gyldige grunde her.

Du behøver ikke en frigørelsesattest, hvis du ikke har et opsigelsesvarsel, fx fordi du er ansat fra dag til dag (løsarbejde). Eller hvis din arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for, at du kan overtage andet arbejde.

Vi skal have din frigørelsesattest senest efter fem uger

Vi skal have modtaget frigørelsesattesten eller din ansættelseskontrakt med indbygget frigørelsesattest inden fem uger, fra du er startet på deltidsarbejdet, eller fra det tidspunkt, du ønsker at få supplerende dagpenge. Fristen løber fra den første dag, hvor din arbejdsgiver har krav på et opsigelsesvarsel – det vil sige fra og med ansættelsesdatoen på ansættelseskontrakten, uanset hvornår du første gang er på arbejde.

Hvis vi modtager frigørelsesattesten senere, får du først supplerende dagpenge fra den dag, hvor vi har modtaget attesten.

Hvorvidt vi kan udbetale dagpenge til dig med forbehold, afhænger af, om du modtog dagpenge, inden du påbegyndte dit deltidsarbejde. Hvis du ikke modtog dagpenge, inden du påbegyndte arbejdet, kan vi ikke udbetale dagpenge til dig med forbehold. Hvis du derimod modtog dagpenge, inden du påbegyndte dit deltidsarbejde, udbetaler vi dine dagpenge med forbehold for udbetalingen, indtil vi har modtaget din frigørelsesattest. Det betyder, at vi efterfølgende træffer afgørelse om tilbagebetaling af eventuelt uretmæssigt udbetalte dagpenge, hvis vi modtager frigørelsesattesten for sent.

Også deltidsforsikrede, der er omfattede af et opsigelsesvarsel, og som ønsker at modtage supplerende dagpenge, skal have frigørelsesattest.

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger

Du har ret til supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger (to år). Det er kun uger, hvor du både har arbejde og får udbetalt ydelser, der tæller med i de 30 uger.

Hver uge, hvor du arbejder færre end 37 timer (30 timer for deltidsforsikrede), og beder om udbetaling af dagpenge for ugen, vil du bruge af dine uger med ret til supplerende dagpengeklip.

Alle uger, hvor du driver virksomhed som bibeskæftigelse, forbruger af i dine supplerende dagpengeklip, også selvom du ikke har oplyst arbejdstimer på i den pågældende måned.

Optællingen af de 30 uger på supplerende dagpenge var sat i bero fra og med uge 9 til og med uge 35 i 2020 og igen fra uge 53 i 2020 til uge 25 i 2021. Så i de perioder brugte du ikke af de 30 uger, man maksimalt kan få supplerende dagpenge.

Har du ikke opbrugt din almindelige ret til supplerende dagpenge i 30 uger, skal du være opmærksom på, at forbrugte uger forældes efter 104 uger. Det betyder, at ugerne igen tilskrives antallet af restuger, og kan derfor bruges igen.

Du kan via ”dagpengetællere – supplerende dagpenge – vis detaljeret forbrug” i selvbetjeningen på Mit MA følge med i, hvor mange uger du har brugt af den tidsbegrænsede ret til supplerende dagpenge.

Hvor meget kan du få i supplerende dagpenge?

For hver time du har arbejde, bliver du trukket en time i dine dagpenge. Har du mere end 145,53 arbejdstimer i løbet af en måned (118 timer for deltidsforsikrede), kan du ikke modtage supplerende dagpenge den måned. Denne regel kaldes mindsteudbetalingsreglen. Det betyder, at det mindste, du kan få udbetalt i supplerende dagpenge, er 14,8 timer pr. måned (160,33 timer – 145,53 timer). Mindsteudbetalingsreglen for deltidsforsikrede er på 12 timer (130 timer minus 118 timer).

Når du har fået udbetalt 30 ugers supplerende dagpenge

Når du har mistet retten til supplerende dagpenge, har du ret til at opsige dit arbejde uden at få tre ugers karantæne. Det kræver dog, at du fratræder senest 26 uger efter din ret til supplerende dagpenge er ophørt.

Forlængelse af retten til supplerende dagpenge i op til 12 uger

Hvis du ikke har optjent en ny ret til supplerende dagpenge, har du mulighed for at forlænge din eksisterende ret til supplerende dagpenge med 3 gange 4 uger.

Som fuldtidsforsikret kan du forlænge din ret til supplerende dagpenge med 4 uger for hver måned, hvor du har fået indberettet mere end 146 løntimer i SKATs eIndkomst, eller har drevet selvstændig virksomhed og ikke har modtaget dagpenge i måneden. For deltidsforsikrede kan der ske en forlængelse på 4 uger, når der er indberettet mere end 118 løntimer i eIndkomst.

Månederne med løntimer/B-indkomst skal være indberettet til indkomstregistret inden for de seneste 12 måneder forud for udløbet af din ret til supplerende dagpenge. Det samme gælder driften af selvstændig virksomhed.

B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomhed over- eller underskud, kan omregnes til timer med den lave omregningssats på 136,81 kr. pr. time i 2024 og indgå i opgørelsen af timekravet pr. måned og dermed bruges til genoptjening af dagpengeret og forlængelse af supplerende dagpenge. Når fradraget i dagpenge beregnes, benyttes den høje sats på 277,76 kr. pr. time i 2024.

Al arbejde skal være på almindelige løn- og ansættelsesvilkår og må ikke være støttet arbejde.

Måneder, hvor du har haft selvstændig virksomhed, kan medregnes, hvis virksomheden har været registreret i offentlige registre i 6 måneder på tidspunktet for udløb af perioden med ret til supplerende dagpenge.

Optjening af ny ret til supplerende dagpenge

Du optjener en ny ret til supplerende dagpenge ved at have seks måneders lønarbejde.  De seks måneders lønarbejde behøver ikke at være sammenhængende, men de skal ligge inden for en sammenhængende periode på 12 måneder. Alle løntimerne skal være indberettet til SKATs eIndkomst efter den dato, hvor din seneste ret til udbetaling af supplerende dagpenge blev påbegyndt.

Du skal som fuldtidsforsikret i hver af de seks måneder have fået indberettet mere end 146 løntimer til eIndkomst. (Deltidsforsikrede skal have indberettet mere end 118 løntimer i eIndkomst).

B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds over- eller underskud, kan omregnes til timer med den lave omregningssats på 136,81 kr. pr. time i 2024 og indgå i opgørelsen af timekravet pr. måned og dermed bruges til genoptjening af dagpengeret og forlængelse af supplerende dagpenge. Når fradraget i dagpenge beregnes, benyttes den høje sats på 277,76 kr. pr. time i 2024.

Al arbejde skal være på almindelige løn- og ansættelsesvilkår og må ikke være støttet arbejde.

Du kan også optjene ny ret til supplerende dagpenge ved drift af selvstændig virksomhed. Inden for et indkomstår skal du have en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed på mindst 263.232 kr. i 2024, og i det pågældende år må du ikke have fået udbetalt dagpenge.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00