Efterløn

At søge om efterløn

Hvornår har du ret til at gå på efterløn? 
 • Du skal opfylde anciennitetskravet for at have ret til efterløn og have modtaget et efterlønsbevis
 • Du kan tidligst få udbetalt efterløn fra den dato, hvor vi har modtaget din skriftlige ansøgning og du kan tidligst gå på efterløn fra det tidspunkt, hvor du når efterlønsalderen. Du finder ansøgningen om efterløn (AR 283) på ma-kasse.dk under Mit MA og i Gå til Selvbetjening.
 • På ansøgningstidspunktet skal du stadig opfylde beskæftigelses- eller indkomstkravet. Du skal være opmærksom på, at denne betingelse gælder, selvom du har modtaget et efterlønsbevis.
 • Du kan gå på efterløn fra beskæftigelse eller ledighed.
 • Hvis du modtager dagpenge, kan du vente med at gå på efterløn til dagen før din ret til dagpenge udløber
 • På efterlønstidspunktet skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl enten i Danmark, Grønland, Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz.
  Man kan ikke overgå til efterløn, hvis man har bopæl uden for EØS, Grønland, Færøerne eller Schweiz.
 • Modtager du ydelser efter lov om social pension fx førtidspension, seniorpension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller er du omfattet af reglerne om fleksjob, kan du ikke samtidig modtage efterløn.
 • Hvis du har søgt og fået bevilget invaliditetsydelse fra fx AkademikerPension eller svagelighedspension efter du har fået udstedt et efterlønsbevis vil du alligevel kunne få efterløn
 • Hvis du derimod søger eller får bevilget en invaliditetsydelse før du har fået et efterlønsbevis skal du kontakte MA, da vi skal tage stilling til om du står til rådighed for et fuldtidsjob.
 • Hvis du er i et seniorjob eller har mistet din ret til dagpenge efter 50 år og er medlem af efterlønsordningen skal MA have modtaget din ansøgning om efterløn før efterlønsalderen og du skal overgå på den første dag du kan få efterløn for at have ret til efterløn. Hvis ansøgningen modtages for sent, skal du opfylde et beskæftigelses- eller indkomstkrav før du har ret til efterløn. Se mere herom under Efterlønsbeviset.
 • Du skal være opmærksom på, at du skal være tilmeldt Jobcentret uden ydelse og være aktiv jobsøgende for at senere at få ret til efterløn, hvis du har mistet din ret til dagpenge efter 50 år eller du har haft ret til et seniorjob, men har valgt at sige ”Nej tak” til seniorjobbet.
Hvad skal du konkret gøre? 
 • Du skal søge om efterløn i god tid (1-3 måneder) før, du ønsker at overgå. Blanketten AR-283 ligger i selvbetjeningen/fanebladet Efterløn.
 • Hvis du ophører med selvstændig virksomhed for at overgå til efterløn skal du udfylde og sende os blanket AR 256 der ligger i Selvbetjening/fanebladet Efterløn.
 • Hvis du har en mindre virksomhed og ønsker at beholde den samtidigt med efterlønnen skal du sende blanket AR 284. Kontakt MA herom, da reglerne er komplicerede og det kan være vanskeligt at blive godkendt til at få efterløn samtidigt med at du har en virksomhed.
 • Du skal fortsætte med at være medlem af MA, mens du modtager efterløn, og du skal betale kontingent.
 • Fra den dato, hvorfra dit efterlønsbevis gælder skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Du skal betale det almindelige a-kasse kontingent til og med udgangen af den måned, hvor nu når folkepensionsalderen.
 • Hvis du ønsker at arbejde, skal du hver måned indsende et efterlønskort til os.
  • Kortet kan tidligst indsendes 5 hverdage før månedens udløb.
  • Forældelsesfristen er 1 måned og 10 dage efter sidste bankdag i udbetalingsmåneden.
 • Ønsker du ikke at arbejde, kan du nøjes med at indsende oplysninger hver sjette måned, hvis du alene har indtægter i form af pension eller feriepenge
 • Du skal sende os dokumentation, hvis du modtager udbetaling af pension fra en bank eller et pensionsselskab
 • Hvis du modtager førtidspension, social pension, seniorpension eller tilsvarende ydelse er du ikke berettiget til at modtage efterløn
 • Du har pligt til at oplyse os om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn.

Efterlønnen vil være til disposition den sidste bankdag i måneden, hvis efterlønskortet er modtaget rettidigt.

 •  
Hvornår stopper min efterløn?

MA sender dig i god tid før du når folkepensionsalderen et brev om udmeldelse og evt. skattefri præmie. Dit kontingent til MA ophører ved udgangen af den måned, hvor du har nået folkepensionsalderen.
Hvis du har ret til en skattefri præmie, udbetaler denne til dig ca. den 20. i måneden efter at du har nået efterlønsalderen. Du skal ikke ansøge om udbetalingen, der sker helt automatisk.
Efter at du er udmeldt som forsikret medlem af MA kan du blive seniormedlem. Det koster 134 kr. pr. måned. Se mere om seniormedlemskabet

Har du ikke optjent skattefri præmie eller ikke benyttet dig af efterlønsordningen

Hvis du ikke har modtaget efterløn og ikke har optjent en skattefrie præmie er du berettiget til at få det indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt modregnet skat, når du har nået folkepensionsalderen.

Hvis du har optjent få skattefrie præmier og ikke har fået udbetalt efterløn, vil det måske bedst kunne betale sig for dig at få efterlønsbidraget udbetalt i stedet. MA vil kontakte dig herom.

Efterlønsbidraget er din forsikringsbidrag og du kan ikke både få udbetalt efterlønsbidraget og skattefrie præmier.

Kontakt MA for nærmere oplysninger. 

Hvordan kan MA hjælpe dig?

MA stiller ekspertisen til rådighed, hvis du har behov for:

 • at få hjælp til gennemgang af dine papirer vedrørende overgang til efterløn
 • at få beregnet din efterløn
 • at få udstedt dit efterlønsbevis
 • at få en endelig godkendelse af overgang til efterløn
 • at få afklaret eventuelle spørgsmål i forbindelse med overgang til efterløn
 • at få afklaret om efterlønsordningen også er attraktiv for dig som 30-årig som alternativ til private opsparingsordninger.

Har du generelt spørgsmål om efterlønsordningen, kan du dagligt ringe til MA på telefon 70 20 39 71, eller sende os en besked via selvbetjeningen i Mit MA.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00