Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Efterløn

Arbejde og efterløn (født fra 1956)

Du kan kombinere arbejde og efterløn. Dvs. at du arbejder på nedsat tid og får supplerende efterløn.

Selvom du er overgået til fuld efterløn, er det muligt at begynde at arbejde igen og holde pause i efterlønnen for senere at vende tilbage til ordningen.

I efterlønsperioden har du ret til at have lønarbejde, men timerne skal fradrages i efterlønnen.

Der er en mindsteudbetaling for at kunne modtage supplerende efterløn

Hvis du arbejder mere end 145,53 timer pr. måned (svarende til 33,58 time ugentligt), vil du efter reglerne om mindsteudbetaling ikke få supplerende efterløn i måneden.

 • Det betyder, at hvis den supplerende efterløn, der skal udbetale for er mindre end 14,8 timer, kommer der ingen udbetaling.
Fradrag for arbejde

Fradraget for arbejde er afgørende for, hvordan din arbejdsgiver har indberettet din løn til SKAT.

 • Fradrag sker efter reglerne for fradrag i dagpenge, dvs. normalt time for time.
 • Er der indberettet løntimer fradrages der time for time.
 • Er indtægten indberettet som honorar eller B-indkomst, skal timerne omregnes med en omregningssats på 247,53 kr. i 2020.
 • Udbetalte arbejdsgivergodtgørelsesdage (G-dage) giver også fradrag i efterlønnen. Får du udbetalt G-dage, skal du derfor oplyse om disse på dit efterlønskort.
 • Der sker også fradrag i efterlønnen for andre indtægter som fx rådighedsløn, fratrædelsesgodtgørelse, hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt, indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde, samt legater.

Arbejde mv. i efterlønsperioden kan udføres i Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Eksempler: Fradrag for arbejde

Marie Andersen er født den 1. juli 1957, arbejder som gymnasielærer og:

 • er fuldtidsforsikret
 • opfylder betingelserne for efterløn som 63 årig.
 • bliver folkepensionist som 67-årig (hun har dermed mulighed for efterløn i 4 år).
 • har tilsagn om en løbende livsvarig pension på 150.000 kr. årligt samt et kapitaldepot på 500.000 kr.

Eksempel 1: Mest fordelagtige situation (Opfylder både udskydelsesregel og 2 års regel)

Marie vil arbejde til hun er 67 år, hvor hun bliver folkepensionist. Hun vil dog gerne ned i arbejdstid til halv tid (18,5 time ugentligt) de sidste år, hun er på arbejdsmarkedet.

For at stille sig bedst muligt i efterlønsordningen, er det mest gunstigt for hende først at overgå til efterløn, når hun opfylder både udskydelses- og 2-års-reglen. Dvs. hun har haft sit efterlønsbevis i mindst to år, hvor hun har arbejdet 3.120 timer. Dvs. tidligst som 65 årig.

Marias økonomi frem til folkepension:
 • Maries efterløn reduceres pga. pensionsformuen. Dette betyder et fradrag i efterlønnen på 116.000 kr. årligt.
 • Marie har 250 kr. i timen. Ved arbejde kan hun supplere sin lønindtægt med ca. 55.200 kr. årligt i efterløn. På denne måde vil hun kunne oppebære en årlig indtægt (løn 240.000 + efterløn 55.200) på ca. 295.200 kr.
 • Marie har i alt optjent 8 præmier:
  • Da hun først overgik til efterløn, efter hun opfyldte udskydelsesreglen (1 år) og ”2 års reglen”, vil hun have optjent 4 præmier, inden hun gik på efterløn.
  • Da Marie fortsætter sin optjening til den skattefri præmie med ½ tids arbejde, vil det svare til 4 præmier, når hun bliver 67 år.
Vigtig beslutning for Marie

Marie skal overveje, om hun skal påbegynde udbetalingen af pension samtidig med, at hun er på efterløn. Pensionen medfører nemlig en reduktion i efterlønnen, selv om hun ikke får pensionen udbetalt.

Vælger Marie at få den løbende pension udbetalt (aktuelt 150.000 årligt): Så vil Maries årlige indtægt være (løn 240.000 + efterløn 55.200 + pension 150.000) = ca. 445.000 kr.

Eksempel 2: Opfylder kun udskydelsesreglen

Hvis Marie overgår til efterløn som 64 ½ årig, ville hun kun opfylde udskydelsesreglen (1 år), men ikke 2 års reglen inden overgangen til efterløn.

Marias økonomi

Maria kan oppebære samme årlige indtægt som i eks. 1 ovenfor, men optjener færre præmier, da hun overgår til efterløn inden opfyldelsen af 2-års reglen.

 • Marie skal have fradrag for sin pensionsformue. Dette betyder et fradrag i efterlønnen på 116.000 kr. årligt.
 • Marie har 250 kr. i timen. Ved arbejde kan hun supplere sin lønindtægt med ca. 55.200 kr. årligt i efterløn. På denne måde vil hun kunne oppebære en årlig indtægt (løn 240.000 + efterløn 55.200) på ca. 295.200 kr.
 • Marie har i alt optjent 2 præmier inden overgangen til efterløn.
  • Hun har nemlig mistet 6 skattefri præmier ift. Eksempel 1 (fordi hun ikke opfyldte 2-årsreglen inden overgang til efterløn).

Marie kan også i dette eksempel vælge at supplere indtægten med sin løbende pension fra ansættelsesforholdet.

Eksempel 3: Overgår til efterløn ved efterlønsalder

Marie overgår til efterløn som 63 årig og fortsætter med at arbejde på nedsat tid på 18,5 time ugentligt.

Maries økonomi
 • Marie skal have fradrag for sin pensionsformue. Dette betyder et fradrag i efterlønnen på 116.000 kr. årligt.
 • Marie har 250 kr. i timen. Ved arbejde kan hun supplere sin lønindtægt med ca. 45.000 kr. årligt i efterløn, fordi hun ikke opfylder udskydelsesreglen på ét år. På denne måde vil hun kunne oppebære en årlig indtægt (løn 240.000 + efterløn 45.000) på ca. 285.000 kr.
 • Marie optjener ingen præmier
  • hun overgår til efterløn inden opfyldelsen af 2-års reglen.

Marie kan også i dette eksempel vælge at supplere indtægten med sin løbende pension fra ansættelsesforholdet.

Mulighed for lempeligt fradrag?

Du har mulighed for et lempeligere fradrag i efterlønnen end time for time, hvis du har en timeløn under omregningssatsen på 247,53 kr. (2020) og arbejdet er kontrollabelt.

Du kan benytte dig af et lempet fradrag op til en indtægtsgrænse på 39.878 kr. om året (2020).

 • I beløbet indgår alle lønindtægter – også hvor timelønnen er højere end omregningssatsen.
 • Der er tale om forholdsmæssigt fradrag afhængig af, hvilket kvartal man overgår til efterløn i.
Grænse ved supplerende efterløn efter omregning

Du skal være opmærksom på, at der er en grænse for supplerende efterløn, hvis timelønnen kommer ind under reglerne for lempet fradrag. Grænsen er på 128 timer i en udbetalingsmåned, og det er de faktiske timer, der bruges ved beregningen.

Se mere om reglerne for lempet fradrag her

Eksempler: Lempeligt fradrag

 Eksempel 1: Arbejder fx 90 timer på en måned til en timeløn på 150 kr.

Du arbejder 90 timer pr. måned = 13.500 kr.

Indtægt omregnet til timefradag: Månedslønnen/omregningssatsen = 13.500 kr./247,53 = 54,54 timers fradrag

Antal timer med supplerende efterløn: Fuld tid – omregnet fradrag = 160,33 – 54,54 timer = 105,79 time

Restbeløbet til lempeligt fradrag: Indtægtsgrænsen – indtægt = 39.878 kr. – 13.500 kr. = 26.378 kr. (til yderligere lempeligere fradrag).

Eksempel 2: Arbejder 135 timer på en måned med 150 kr. i timen

Indtægt omregnet til timefradag: Månedslønnen/omregningssatsen = 20.250 kr./247,53 = 81,81 i måneden.

A-kassen kan så ikke udbetale supplerende efterløn op til de 160,33 time, da de faktiske timer før omregning var 135 timer – altså mere end grænsen på 128 timer.

Når det lempelige fradrag er opbrugt, vil du komme ind under reglerne for supplerende efterløn, hvor MA mindst kan udbetale for 14,8 time.

Eksempel 3: En aftenskolelærer får 284,19 kr. pr. undervisningslektion og har 10 lektioner i en måned.

Er der tale om undervisning med en omregningsfaktor, fx med faktor 1,6, så udregnes først den faktiske timeløn.

Den faktiske timeløn: Timeløn 284,19 kr./1,6 = 177,62 kr.

Indtægt omregnet til timefradag: Timelønnen/omregningssatsen = 177,62/247,53 = 0,72.

Omregnet timefradrag: 10 lektioner x 1,6 x 0,72 = 11,52 timers fradrag.

Antal timer med supplerende efterløn: Fuld tid – omregnet fradrag = 160,33 – 11,52 = 148,81

Der er fastsat en mindstegrænse for timelønnens størrelse, der svarer til den maksimale dagpengesats, som i 2020 er på 881 kr. om dagen, svarende til 119,05 kr. pr. time.

Eksempel 4: Du arbejder 10 timer om ugen med en timeløn på 100,00 kr. i timen.

Fradraget beregnes med udgangspunkt i den højeste dagpengesats, dvs. 10 timer x 119,05= 1.190,54 kr.

Timefradraget beregnes herefter ved at dividere indtægten med omregningssatsen, dvs. 1.190,54 : 247,53 = 4,81 timers fradrag.

Den indtægt, der vil indgå i beløbet i det årlige lempelige fradrag på 39.878 kr. i dette eksempel, er den omregnet indtægt, dvs. de 1.190,54 kr.

Ophør af selvstændig virksomhed for at gå på efterløn

I forbindelse med din ansøgning om dagpenge eller efterløn skal du sende dokumentation, der viser, at virksomheden er lukket, overdraget, eller at du ikke længere arbejder i virksomheden.

Afhængigt af baggrunden for arbejdsophøret stilles der forskellige krav til, hvornår der er tale om et arbejdsophør. Nedenfor kan du læse, hvilken dokumentation MA skal bruge fra dig. Send dokumentationen via funktionen Post i selvbetjeningen hjemmesiden.

Ophør med virksomheden – ved lukning eller salg

Når du har lukket eller solgt hele virksomheden, er du ophørt, når dette er blevet registeret i Erhvervsstyrelsen, og de skattemæssige forpligtigelser enten er overdraget eller ophørt.

Som dokumentation skal du sende os en kopi af dit ophørsbevis som du får tilsendt fra Erhvervsstyrelsen. Du kan tidligst få et ophørsbevis, når virksomhedens driftsmidler og varelager er afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget.

Der kan være forskel mellem datoerne fra ophøret i CVR og bekræftelsen fra SKAT i forhold til, hvornår virksomheden anses for ophørt. Her vil det være den seneste af datoerne, som afgør, hvornår du anses for at være ophørt fra.

Ophør med virksomheden – ej CVR-registreret

Hvis din virksomhed ikke er CVR-registreret, kan du i stedet dokumentere at være ophørt med virksomheden, hvis virksomheden er registreret som ophørt i andre offentlige registre, fx afmelding af ydernummer, ophørsbevis fra SKAT og lign.

Ophør med virksomheden – afvikling med tro- og loveerklæring

Hvis du ikke har fået solgt, overdraget eller hjemtaget dine driftsmidler, varelager eller inventar, har du alligevel mulighed for søge om efterløn. Dette kan du gøre med en tro- og loveerklæring, hvor du erklærer, at du er i gang med at afvikle virksomheden og gerne vil søge om efterløn, imens afviklingen af virksomheden sker.

Du vil kunne modtage efterløn fra den dag, hvor vi har modtaget din tro- og loveerklæring og seks måneder frem. (Dog kan du ikke få efterløn i de første to måneder, som er en såkaldt venteperiode). Venteperioden kan nedsættes til en kortere periode, hvis du sender ophørsbeviset inden for 2 måneders-grænsen (hvis du fx ophører den 1. april på baggrund af en tro- og loveerklæring, og du den 5. maj sender ophørsbeviset fra Erhvervsstyrelsen, vil du kunne få dagpenge fra dagen efter modtagelse af beviset, altså fra den 6. maj).

I 6 måneders-perioden fra tro- og loveerklæringen er indsendt til os, kan du i ro afvikle virksomheden og afmelde virksomheden på virk.dk.

Timerne, som du bruger på at afvikle virksomheden, vil blive fratrukket i din efterlønsudbetaling.

Det er vigtigt, at du husker at sende ophørsbeviset til os, når du modtager det. Modtager vi ikke ophørsbeviset inden for seks måneder, stopper udbetalingen af efterløn fra 6 månedersdatoen, men du forbruger stadig af din efterløn, uanset om du får en udbetaling eller ej indtil vi modtager ophørsbeviset

Ophør med virksomheden – bortforpagtning

Hvis du bortforpagter hele din virksomhed, skal du sende os en kopi af bortforpagtningsaftalen. Bortforpagtningsaftalen skal være gensidig uopsigelig i mindst hele efterlønsperioden, og du eller din ægtefælle må ikke arbejde i den virksomhed, som du har bortforpagtet. Det gælder også arbejde i forpagterens andre virksomheder, når virksomhederne er af samme type, og der sker en vis fælles drift af virksomhederne.

Hvis bortforpagtningsaftalen kun er uopsigelig fra din side af, kan du anses for at være ophørt med virksomheden, når du:

 1. har fået indberettet mindst 1.924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for de seneste 15 måneder, eller
 2. har fået indberettet mindst 962 løntimer inden for de seneste 8 måneder, og der i umiddelbar tilknytning til påbegyndelsen af lønarbejdet er sket en væsentlig omlægning af driften, der har medført en reduktion af arbejdsmængden i virksomheden.

Ophør med virksomheden – formueadministration

Du kan anses for at være ophørt, når dit selskab er omdannet til et holdingselskab (kapitalselskab), og formålsparagraffen er ændret til formueforvaltning, formueadministration, formuepleje eller lignende.

Det er en betingelse, at du dokumenterer, at ændringen af formålet med selskabet er anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Det skal samtidig dokumenteres, at der ikke er erhvervsaktiviteter i selskabet, og at driftsmidler mv. i selskabet, der har dannet grundlag for virksomheden, er afhændet, fx via momsafmelding.

Ophør med virksomheden – konkurs

Ved konkurs er du ledig fra det tidspunkt, hvor der er afsagt konkursdekret i Skifteretten. Du skal derfor sende os konkursdekretet fra Skifteretten.

Du, din ægtefælle eller samlever må ikke generhverve virksomheden.

OBS! Når der er afsagt dekret i Skifteretten, kan du dog senest anses for ophørt ugedagen efter begæringen om konkurs er modtaget i Skifteretten.

Ophør med virksomheden – tvangsauktion

Ved tvangsauktion er du ophørt, når virksomheden er solgt på auktionen.

Du skal derfor sende begæringen om tvangsauktion, en erklæring fra panthaver om at vedkommende forestår driften og fører tilsyn med virksomheden samt auktionsskødet eller udskrift af protokol fra fogedretten.

Hvis du skal have efterløn, må køber af virksomheden ikke være din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Ophør med virksomheden – medarbejdende medejer

Arbejder du i et selskab med flere ejere, kan du ophøre med virksomheden, når du udtræder som medejer af virksomheden, og dette er registreret hos Erhvervsstyrelsen, eller du kan ophøre med virksomheden, når du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. Ændringerne i ejerforholdene skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen, som sendes i kopi til a-kassen. Du skal dog også være ophørt med arbejdet i virksomheden.

Ophør med arbejde i ægtefælles virksomhed

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed uden at være medejer af virksomheden, anses du for medarbejdende ægtefælle eller lønmodtager.

Medarbejdende ægtefælle uden ansættelsesaftale

Du er medarbejdende ægtefælle, når du ikke har indgået en lønaftale med din ægtefælle efter Kildeskattelovens §25 a. Når man er medarbejdende ægtefælle, er man omfattet af de regler, der gælder for selvstændige erhvervsdrivende.

Hvis du er medarbejdende ægtefælle skal du udtræde af virksomheden på en tro-og loveerklæringen før du kan modtage efterløn. Der er en 2 måneders venteperiode fra modtagelsen af tro- og loveerklæringen før du kan modtage efterløn.

Du finder en tro og loveerklæring her

Medarbejdede ægtefælle med en lønaftale

Du er lønmodtager, hvis du har indgået en lønaftale med din ægtefælle efter reglerne i Kildeskattelovens §25 a.

Hvis du er ansat på en lønaftale i din ægtefælles virksomhed skal du holde med dette arbejde før du kan modtage efterløn. Hvis du genoptager arbejde på nedsat tid på en lønaftale i ægtefællens virksomhed skal MA stoppe for udbetalingen af efterløn. Du skal sende os en kopi af din opsigelse og din løn fra ægtefællens virksomhed skal være ophørt før du kan overgå til efterløn.

Fritidsbeskæftigelse og efterløn

Det er muligt i efterlønsperioden at have en erhvervsmæssig aktivitet som fritidsbeskæftigelse, når aktiviteten hverken anses for at være en lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

Din aktivitet anses også for at være fritidsbeskæftigelse, hvis du opfylder én af disse betingelser: 1) Du driver et deltidslandbrug (en række særbetingelser skal være opfyldt), 2) du har én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde i form af administration, små reparationer og viceværtsfunktioner, 3) du har en fredskov på højst 5 ha, og fredskoven ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl, 4) du har egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilde, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde forbundet med dette eller 5) du har biavl med højst 20 bistader.

De timer, du bruger på en fritidsbeskæftigelse, bliver modregnet i din efterløn.

Timer, som du har brugt på at arbejde med din fritidsbeskæftigelse, kan ikke medregnes til udbetaling af skattefri præmie.

Ønsker du at have en erhvervsmæssig aktivitet som fritidsbeskæftigelse i efterlønsperioden, skal du udfylde blanket AK320 til MA – du finder den i selvbetjeningen.

Formueforvaltning samtidig med efterløn

Hvis du driver en erhvervsmæssig aktivitet, kan aktiviteten anses for at være formueforvaltning, når en af disse betingelser er opfyldt:

 1. Du har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis du ikke har personligt arbejde med udlejningen
 2. Du er passiv ejer af en virksomhed og har ikke personligt arbejde i virksomheden
 3. Du ejer en bortforpagtet virksomhed.
 4. Du forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer
 5. Du har kun i meget begrænset omfang (højst 5 timer om måneden) personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet.

Timerne, som du bruger på den erhvervsmæssige aktivitet, modregnes ikke i efterlønnen.

Du skal oplyse om aktiviteten til MA. Dette gør du ved at udfylde blanket AK320 til MA. Find den i selvbetjeningen.

Er du ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op, med mindre du skal på efterløn, eller kommer fra et seniorjob
Er du selvstændig og har honorarindtægter som du selv indberetter til SKAT modtager MA oplysninger om honorarbeløbet eller overskud af selvstændig virksomhed for det foregående indkomstår, når årsopgørelsen er godkendt i SKAT.

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Det er muligt i efterlønsperioden at få en tilladelse til:

 • at videreføre en selvstændig virksomhed på nedsat tid, hvis virksomheden tidligere har været din hovedbeskæftigelse (mulighed for at være mellem tre ordninger: 80,17 timer pr. måned, 962 timer årligt eller 400 timers-ordningen).
 • at videreføre eller påbegynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden (i daglig tale kaldet 400-timers-ordningen).

80,17 timers-ordningen
Du skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst tre hele regnskabsår umiddelbart før overgangen til efterløn og i samme periode haft mindre end 30 timers lønarbejde pr. måned som lønmodtager i de tre seneste, hele regnskabsår, og det skal dokumenteres, at du fremover vil arbejde nøjagtig 80,17 timer hver eneste uge.

962-timers ordningen
Du skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst tre hele regnskabsår umiddelbart før overgangen til efterløn og i samme periode haft mindre end 30 timers lønarbejde pr. måned som lønmodtager i de tre seneste, hele regnskabsår, og det skal dokumenteres, at dit arbejde er nedsat til 962 timer pr. år.

400-timers-ordningen
Du skal sandsynliggøre, at den samlede arbejdstid i virksomheden (din egen og medhjælperes) fremover vil være højst 400 timer om året, og at indtægten ikke vil overstige 82.242 kr. (i 2020) pr. regnskabsår (nettoomsætning fratrukket vareforbrug).

Dit arbejde i den selvstændige virksomhed fratrækkes i efterlønnen time for time.

Få rådgivning tidligt
Vær opmærksom på, at det desværre ofte kan være svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn under en af disse ordninger. Det skyldes et stramt og indviklet regelsæt.

Det er derfor altid en god idé så tidligt som muligt at få drøftet de muligheder, der kan benyttes i dit tilfælde.

Fritidsbeskæftigelse samtidig med efterløn

Det er muligt i efterlønsperioden at have en erhvervsmæssig aktivitet som fritidsbeskæftigelse, når aktiviteten hverken anses for at være en lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

Din aktivitet anses også for at være fritidsbeskæftigelse, hvis du opfylder én af disse betingelser: 1) Du driver et deltidslandbrug (en række særbetingelser skal være opfyldt), 2) du har én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde i form af administration, små reparationer og viceværtsfunktioner, 3) du har en fredskov på højst 5 ha, og fredskoven ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl, 4) du har egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilde, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde forbundet med dette eller 5) du har biavl med højst 20 bistader.

De timer, du bruger på en fritidsbeskæftigelse, bliver modregnet i din efterløn.

Timer, som du har brugt på at arbejde med din fritidsbeskæftigelse, kan ikke medregnes til udbetaling af skattefri præmie.

Ønsker du at have en erhvervsmæssig aktivitet som fritidsbeskæftigelse i efterlønsperioden, skal du udfylde blanket AK320 til MA – du finder den i selvbetjeningen.

Formueforvaltning samtidig med efterløn

Hvis du driver en erhvervsmæssig aktivitet, kan aktiviteten anses for at være formueforvaltning, når en af disse betingelser er opfyldt:

1) Du har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis du ikke har personligt arbejde med udlejningen

2) Du er passiv ejer af en virksomhed og har ikke personligt arbejde i virksomheden

3) Du ejer en bortforpagtet virksomhed.

4) Du forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer

5) Du har kun i meget begrænset omfang (højst 5 timer om måneden) personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet.

Timerne, som du bruger på den erhvervsmæssige aktivitet, modregnes ikke i efterlønnen.

Du skal oplyse om aktiviteten til MA. Dette gør du ved at udfylde blanket AK320 til MA. Find den i selvbetjeningen.

Særlige indtægter, der ikke medfører fradrag i efterløn

En del indtægter medfører ikke fradrag i efterlønnen, blandt andet:

 • licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lignende
 • erstatninger, herunder erstatning efter lov om følger af arbejdsskade
 • livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte
 • indtægter efter funktionærloven, efterindtægt efter tjenestemandspensionsloven, godtgørelse for usaglig opsigelse efter Hovedaftalens § 4, stk. 3, funktionærlovens § 2 b m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene
 • indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom
 • forpagtningsafgift
 • indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig
 • renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster
 • invaliditetsydelse efter lov om socialpension
 • pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne.
Frivilligt ulønnet arbejde og efterløn

Det er muligt at udføre frivilligt ulønnet arbejde samtidig med efterløn.

Du skal blot på forhånd søge om tilladelse til frivilligt ulønnet arbejde.

Definition af ”frivilligt ulønnet arbejde”

 • Aktiviteter: Aktiviteter, du udfører frivilligt og ulønnet for en frivillig organisation eller forening, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører ikke fradrag i efterlønnen. Du har mulighed for at få en tilladelse til at udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 15 timer ugentligt.
 • Frivilligt ulønnet arbejde: Arbejde, du udfører for en frivillig organisation eller forening, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, kan udføres op til fire timer om ugen uden fradrag.
 • Primær drift og vedligeholdelse: Du skal være opmærksom på, at opgaver i forbindelse med økonomi, personale og vedligeholdelse kun kan komme ind under reglen om de fire timer uden fradrag, hvis arbejdet altid har været udført ulønnet af frivillige i organisationen, og arbejdet i lignende organisationer udføres af frivillige.