Efterløn

Arbejde og efterløn

Du kan kombinere arbejde og efterløn. Dvs. at du arbejder på nedsat tid og får supplerende fleksibel efterløn.

Selvom du er overgået til efterløn, er det muligt at begynde at arbejde igen og holde pause i efterlønnen for senere at vende tilbage til ordningen.

I efterlønsperioden har du ret til at have lønarbejde, men timerne skal fradrages i efterlønnen.

Der er en mindsteudbetaling for at kunne modtage supplerende efterløn

Hvis du arbejder mere end 145,53 timer pr. måned (svarende til 33,58 time ugentligt), vil du efter reglerne om mindsteudbetaling ikke få supplerende efterløn i måneden.

 • Det betyder, at hvis den supplerende efterløn, der skal udbetales er mindre end 14,8 timer, kommer der ingen udbetaling.

Hvis din timeløn er mindre end (268,63 kr. i 2023), kan du dog kun få supplerende efterløn, hvis du arbejder op til 128 timer om måneden, indtil din indtægt ved arbejde i 2023 har nået beløbsgrænsen for lempet fradrag (42.275 kr.). 

Fradrag for arbejde

Fradraget for arbejde er afgørende for, hvordan din arbejdsgiver har indberettet din løn til SKAT.

 • Fradrag sker efter reglerne for fradrag i dagpenge, dvs. normalt time for time.
 • Er der indberettet løntimer fradrages der time for time.
 • Er indtægten indberettet som honorar eller B-indkomst, skal timerne omregnes med en omregningssats på på 268,63 kr. i 2023.
 • Udbetalte arbejdsgivergodtgørelsesdage (G-dage) giver også fradrag i efterlønnen. Får du udbetalt G-dage, skal du derfor oplyse om disse på dit efterlønskort.
 • Der sker også fradrag i efterlønnen for andre indtægter som fx rådighedsløn, fratrædelsesgodtgørelse, hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt, indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde, samt legater.

Arbejde mv. i efterlønsperioden kan udføres i Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS-land, Storbritannien eller i Schweiz.

Eksempler: Fradrag for arbejde

Marie Andersen er født den 1. juli 1958, arbejder som gymnasielærer og:

 • er fuldtidsforsikret
 • opfylder betingelserne for efterløn som 63 årig.
 • bliver folkepensionist som 67-årig (hun har dermed mulighed for efterløn i 4 år).
 • har tilsagn om en løbende livsvarig pension på 150.000 kr. årligt samt et kapitaldepot på 500.000 kr.

Eksempel 1: Mest fordelagtige situation (Opfylder både udskydelsesregel og 2 års regel)

Marie vil arbejde til hun er 67 år, hvor hun bliver folkepensionist. Hun vil dog gerne ned i arbejdstid til halv tid (18,5 time ugentligt) de sidste år, hun er på arbejdsmarkedet.

For at stille sig bedst muligt i efterlønsordningen, er det mest gunstigt for hende først at overgå til efterløn, når hun opfylder både udskydelses- og 2-års-reglen. Dvs. hun har haft sit efterlønsbevis i mindst to år, hvor hun har arbejdet 3.120 timer. Dvs. tidligst som 65 årig.

Marias økonomi frem til folkepension: (forklaring på beregningen)
 • Maries efterløn reduceres på grund af pensionsformuen. Dette indebærer et fradrag i efterlønnen på 116.000 kr. årligt.
 • Marie har en timeløn på 280 kr. i timen. Ved arbejde kan hun supplere sin lønindtægt med 60.360 kr. årligt i efterløn (2023-tal).
 • På denne måde vil hun kunne oppebære en årlig indtægt på 327.731 kr. / 27.478 kr. pr. måned fra både løn fra arbejde og efterløn, hvor lønnen pr. år udgør 269.371 kr., og efterlønnen udgør 60.360 kr.
 • Se også beregningen herunder.
 • Efterlønnen beregnes:

Løbende livsvarig pension

150.000

Kapitaldepot

500.000

64 % af den årlige ydelse på 150.000

96.000

5 % af kapitaldepotet på 500.000 =    25.000 x 80 % =

20.000

Samlet fradrag for pension i efterlønnen

116.000

 

 

Efterløn før fradrag af pension

236.736

Efterløn efter fradrag af pension

120.736

Efterløn efter fradrag af pension og efter fradrag af 80,17 timer

58.104

Løn fra arbejde + efterløn (269.371 + 60.360)

327.731

Marie optjener 8 skattefri præmier svarende til 113.632 kr., der udbetales, når hun når folkepensionsalderen (i 2023 udgør én præmie 14.204 kr.)

 • Da Marie først starter på efterløn, efter hun opfylder 2 årsreglen (som 65-årig), vil hun have optjent 4 skattefrie præmier, inden hun overgår til efterløn.
 • Hun fortsætter med at arbejde på halv tid fra 65 til 67 år ved siden af efterlønnen og optjener i denne periode yderligere 4 præmier, når hun bliver 67 år.
Vigtig beslutning for Marie

Marie skal overveje, om hun skal påbegynde udbetalingen af pension samtidig med, at hun er på efterløn. Pensionen medfører nemlig en reduktion i efterlønnen, selv om hun ikke får pensionen udbetalt.

Vælger Marie at få den løbende pension udbetalt (aktuelt 150.000 årligt): Så vil Maries årlige indtægt være (løn 269.371 kr. + efterløn 60.360 kr. + pension 150.000 kr.) = 479.731 kr. (2023-tal) eller i alt en månedlig indtægt på 39.978 kr. før skat (løn fra arbejde, efterløn og pension).

Eksempel 2: Opfylder kun udskydelsesreglen

Hvis Marie overgår til efterløn som 64 ½ årig, ville hun kun opfylde udskydelsesreglen (1 år), men ikke 2 års reglen inden overgangen til efterløn.

Marias økonomi

Maria kan oppebære samme årlige indtægt som i eks. 1 ovenfor, men optjener færre præmier, da hun overgår til efterløn inden opfyldelsen af 2-årsreglen.

 • Marie skal have fradrag for sin pensionsformue. Dette betyder et fradrag i efterlønnen på 116.000 kr. årligt.
 • Marie har 280 kr. i timen. Ved arbejde kan hun supplere sin lønindtægt med 60.360 kr. årligt i efterløn. På denne måde vil hun kunne oppebære en årlig indtægt (løn 269.371 kr. + efterløn 60.360 kr.) på 329.731 kr.
  • Marie optjener 2 præmier inden overgangen til efterløn fra 63 år til 63,5 år, men hun mister 6 skattefri præmier ift. eksempel 1, fordi hun ikke opfyldte 2-årsreglen inden overgang til efterløn).

Hvis Marie ønsker at fortsætte med at arbejde, vil det altså være en stor fordel for hende at opfylde 2-årsreglen før, hun søger om fleksibel efterløn.

Når man går på efterløn efter, at 2- årsreglen er opfyldt, kan man ved fortsat arbejde blive ved med at optjene timer til den skattefri præmie.

Marie kan også i dette eksempel vælge at supplere indtægten med sin løbende pension fra ansættelsesforholdet.

Eksempel 3: Overgår til efterløn ved efterlønsalder

Marie overgår til efterløn som 63-årig og fortsætter med at arbejde på nedsat tid på 18,5 time ugentligt.

Maries økonomi
 • Marie skal have fradrag for sin pensionsformue. Dette betyder et fradrag i efterlønnen på 116.000 kr. årligt.
 • Marie har 280 kr. i timen. Ved arbejde kan hun supplere sin lønindtægt med 49.704 kr. årligt i efterløn (2023-tal), fordi hun ikke opfylder udskydelsesreglen på ét år. På denne måde vil hun kunne oppebære en årlig indtægt på 319.075 kr. (løn 269.371 + efterløn 49.704).
 • Marie optjener ingen præmier
  • hun overgår til efterløn inden opfyldelsen af 2-års reglen.

Marie kan også i dette eksempel vælge at supplere indtægten med sin løbende pension fra ansættelsesforholdet.

Mulighed for lempeligt fradrag?

Du har mulighed for et lempeligere fradrag i efterlønnen end time for time, hvis du har en timeløn under omregningssatsen på 268.63 kr. (2023) og arbejdet er kontrollabelt.

Du kan benytte dig af et lempet fradrag op til en indtægtsgrænse på 42.275 kr. om året (2023).

 • I beløbet indgår alle lønindtægter – også hvor timelønnen er højere end omregningssatsen.
 • Der er tale om forholdsmæssigt fradrag afhængig af, hvilket kvartal man overgår til efterløn i.
 • Timelønnen er din løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Din egen andel af ATP og pension indgår også i timelønnen, men ikke feriepenge.

Udbetalingsgrænse ved supplerende efterløn – den særlige mindsteudbetalingsregel

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få supplerende efterløn, hvis din timeløn er mindre end omregningssatsen (268,63 kr.) og din arbejdstid overstiger 128 timer pr. måned. Så hvis din arbejdstid for eksempel er 128,26 timer pr. måned, kan du først få supplerende efterløn i 2023, når du har fået indberettet mindst 42.275 kr. i lønindtægt til indkomstregisteret.

Se mere om reglerne for lempet fradrag her.

Eksempler: Lempeligt fradrag

 Eksempel 1: Arbejder fx 90 timer på en måned til en timeløn på 150 kr.

Eksempel 1: Arbejder fx 90 timer på en måned til en timeløn på 150 kr.

Du arbejder 90 timer pr. måned = 13.500 kr.

Indtægt omregnet til timefradrag: Månedslønnen/omregningssatsen = 13.500 kr./268,63 = 50,26 timers fradrag

Antal timer med supplerende efterløn: Fuld tid – omregnet fradrag = 160,33 – 50,26 timer = 110,07 time

Restbeløbet til lempeligt fradrag: Indtægtsgrænsen – indtægt = 42.275 kr. – 13.500 kr. = 28.775 kr. (til yderligere lempeligere fradrag).

Eksempel 2: Arbejder 135 timer på en måned med 150 kr. i timen

Indtægt omregnet til timefradrag skulle give 78 timers fradrag (20.250 kr./268,63 = 75,38 timer),

Der udbetales ikke efterløn, fordi du er under reglerne for lempet fradrag, da det faktiske antal løntimer overstiger 128 timer om måneden for fuldtidsforsikrede (104 timer for deltidsforsikrede).

A-kassen kan derfor ikke udbetale efterløn op til de 160,33 time. Dette skyldes at din timeløn på 150 kr. er mindre end omregningssatsen (268,63 kr.). Du er derfor under reglerne for lempet fradrag, hvor du kun kan få efterløn, hvis dine løntimer ikke overstiger 128 timer pr. måned.

Når indtægtsgrænsen for det lempelige fradrag er opbrugt (42.275 kr. pr. år i 2023) vil du komme ind de almindelige mindsteudbetalingsregler, hvor du kan få efterløn, hvis du arbejder op til 145,53 timer pr. måned (MA skal kunne udbetale dig efterløn for mindst 14,8 timer pr. måned).

Eksempel 3: En aftenskolelærer får 284,19 kr. pr. undervisningslektion og har 10 lektioner i en måned.

Der er tale om undervisning med en omregningsfaktor med faktor 1,6 – arbejdsgiveren har derfor indberettet løn for 16 timer til eIndkomst, og jf. denne indberetning skal MA modregne 16 timer og altså udbetale 144,33 timers efterløn.

Men reglerne for lempet fradrag sikrer en højere udbetaling.

Den faktiske timeløn er således under omregningssatsen: Timeløn 284,19 kr./1,6 = 177,62 kr.

Indtægt i alt for 10 timer er: 284,19 kr. x 10 timer = 2.841,9 kr.

Timefradrag – reglerne for lempet fradrag: 2.841,90 kr. / 268,63 kr. = 10,58 timer.

Antal timer med supplerende efterløn: Fuld tid – omregnet fradrag = 160,33 – 10,58 = 149,75 timer.

Vi kan derfor udbetale efterløn for ekstra 5,42 timer, da udbetalingen kommer under reglerne for lempet fradrag.

Eksempel 4: Du arbejder 10 timer om ugen med en timeløn på 100,00 kr. i timen

Der er fastsat en mindstegrænse for timelønnens størrelse ved arbejde, der svarer til den maksimale dagpengesats, som i 2023 er på 911 kr. om dagen, svarende til 123,11 kr. pr. time (911: 7,4 timer).

Indtægten beregnes med udgangspunkt i den højeste dagpengesats, det vil sige 10 timer x 123,11 kr. = 1.231,10 kr.

Timefradraget beregnes herefter ved at dividere den beregnede indtægt med omregningssatsen, det vil sige 1.231,10 kr. / 268,63 kr. = 4,58 timers fradrag.

Den indtægt, der vil indgå indtægtsgrænsen for det lempelige fradrag på 42.275 kr. i dette eksempel, er den omregnede indtægt, det vil sige de 1.231,10 kr.

Ophør af selvstændig virksomhed for at gå på efterløn

Ophør med virksomheden– ved lukning eller salg

Du søger om efterløn ved at sende os en ansøgning om efterløn (AR 283) ved ophør efter selvstændig bibeskæftigelse og blanket AR 256 ved ophør efter selvstændig hovedbeskæftigelse.

For at få efterløn vil du ofte skulle lukke din virksomhed. Der er skærpede dokumentationskrav, når du lukker en selvstændig hovedbeskæftigelse.

Du kan dog få efterløn samtidigt med at du har en selvstændig virksomhed under visse skærpede betingelser – se afsnittet ”Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn”.

Du finder blanketterne AR 283 og AR 256 på Selvbetjening.

Lukning efter selvstændig bibeskæftigelse og overgang til efterløn

Normalt skal en lukning af en virksomhed dokumenteres både med en afmelding af cvr-nr. på Virk.dk og en kopi af ophørsbeviset fra Skatteforvaltningen, men dokumentationskravet er lempeligere, når virksomheden er din bibeskæftigelse.

Arbejdsløshedsforsikringsloven definerer, hvornår virksomheden kan betragtes som din bibeskæftigelse. Virksomheden betragtes som din bibeskæftigelse, hvis du

 • Som fuldtidsforsikret medlem i de seneste 6 måneder forud for overgangen til efterløn eller dagpenge har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned til indkomstregisteret eller
 • Som deltidsforsikret medlem i de seneste 6 måneder forud for overgangen til efterløn eller dagpenge har fået indberettet mindst 53 løntimer pr. måned og
 • Har fået indberettet mindst én løntime til indkomstregisteret i 5 af de 6 måneder

Vurderingen af, om du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan udelukkende ske på det tidspunkt, hvor du indplaceres i en dagpengeperiode eller overgår til efterløn.

Lukning efter selvstændig hovedbeskæftigelse og overgang til efterløn

Når du ophører med din selvstændige hovedbeskæftigelse for at overgå til efterløn skal du udfylde og sende os blanket AR 256 (overgang til efterløn efter endeligt ophør som selvstændig). Du finder blanketten på Selvbetjening.

Når du har lukket eller solgt hele virksomheden, er du endeligt ophørt, når dette er blevet registeret i Erhvervsstyrelsen, og de skattemæssige forpligtigelser enten er overdraget eller ophørt.

Som dokumentation skal du sende os en kopi af din CVR-afmelding, som du får tilsendt fra Erhvervsstyrelsen og kopi af ophørsbeviset fra Skattestyrelsen.

Som udgangspunkt skal virksomhedens driftsmidler og varelager være afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget.

Der kan være forskel mellem datoerne fra ophøret i CVR og bekræftelsen fra Skattestyrelsen i forhold til, hvornår virksomheden anses for ophørt.

Her vil det være den seneste af datoerne, der afgør, hvornår vi kan anse dig for at være ophørt med drift af selvstændig virksomhed.

Ophør med virksomheden – afvikling med tro- og loveerklæring

Hvis du ikke har fået solgt, overdraget eller hjemtaget dine driftsmidler, varelager eller inventar, har du alligevel mulighed for at søge om efterløn fra et tidligere tidspunkt.

Dette kan du gøre ved at søge om efterløn og sende os ansøgning om efterløn AR 256 indeholdende en tro- og loveerklæring, hvor du erklærer, at du er i gang med at afvikle virksomheden og vil søge om efterløn, imens afviklingen af virksomheden sker.

Du vil kunne opnå ret til at få efterløn fra 2 måneder fra den dag, hvor vi har modtaget erklæring AR 256 indeholdende din tro- og loveerklæring og seks måneder frem.

Dog kan du ikke få efterløn i de første to måneder, som er en såkaldt venteperiode, hvis du ikke afleverer et ophørsbevis fra Skattestyrelsen inden for de første to måneder. Vær opmærksom på, at i de i alt seks måneder, hvor du kan få udbetalt efterløn på baggrund af en tro- og loveerklæring, indgår venteperioden på de første to måneder uden efterløn.

Venteperioden kan som nævnt nedsættes til en kortere periode, hvis afmeldingen  fra Erhvervsstyrelsen og ophørsbeviset fra Skatteforvaltningen modtages inden for 2 måneders-grænsen. Ophørsdatoen vil fremgå af beviserne.

I 6 måneders-perioden fra din ansøgning om efterløn er modtaget (AR 256) indeholdende tro- og loveerklæringen er indsendt til os, kan du i ro og mag afvikle virksomheden og afmelde virksomheden på Virk.dk.

Timerne, som du bruger på at afvikle virksomheden, vil blive fratrukket i din efterlønsudbetaling.

Virksomheden er først endeligt afviklet, når det over for Skatteforvaltningen er dokumenteret, at de skattemæssige forpligtelser (moms) er overdraget eller afsluttede, og at det er oplyst, at du ikke har driftsmidler og varelager, eller at driftsmidler og varelager er afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget.

Det er en betingelse, at de skattemæssige forpligtelser er overdraget eller afsluttet. Du skal fremlægge dokumentation i form af en bekræftelse af afmeldingen fra Erhvervsstyrelsen på virk.dk og et ophørsbevis fra Skatteforvaltningen.

Der vil ikke altid være sammenfald af dato for afmelding på virk.dk og bekræftelsen fra Skatteforvaltningen. Det vil være den sidste af de to datoer, som vil være afgørende for, hvornår din virksomhed anses for ophørt.

Modtager vi ikke ophørsbeviset inden for seks måneder, stopper udbetalingen af efterløn fra 6 måneders datoen, men du forbruger stadig af din efterløn, uanset om du får en udbetaling eller ej indtil vi modtager ophørsbeviset fra Skattestyrelsen, der ofte udstedes senest.

Ophør med virksomheden – bortforpagtning

Hvis du bortforpagter hele din virksomhed, skal du sende os en kopi af bortforpagtningsaftalen. Bortforpagtningsaftalen skal være gensidig uopsigelig i mindst hele efterlønsperioden, og du eller din ægtefælle må ikke arbejde i den virksomhed, som du har bortforpagtet. Det gælder også arbejde i forpagterens andre virksomheder, når virksomhederne er af samme type, og der sker en vis fælles drift af virksomhederne.

Hvis bortforpagtningsaftalen kun er uopsigelig fra din side af, kan du anses for at være ophørt med virksomheden, når du:

 1. har fået indberettet mindst 1.924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for de seneste 15 måneder, eller
 2. har fået indberettet mindst 962 løntimer inden for de seneste 8 måneder, og der i umiddelbar tilknytning til påbegyndelsen af lønarbejdet er sket en væsentlig omlægning af driften, der har medført en reduktion af arbejdsmængden i virksomheden.

Ophør med virksomheden – formueadministration

Du kan anses for at være ophørt, når dit selskab er omdannet til et holdingselskab (kapitalselskab), og formålsparagraffen er ændret til formueforvaltning, formueadministration, formuepleje eller lignende.

Det er en betingelse, at du dokumenterer, at ændringen af formålet med selskabet er anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Det skal samtidig dokumenteres, at der ikke er erhvervsaktiviteter i selskabet, og at driftsmidler mv. i selskabet, der har dannet grundlag for virksomheden, er afhændet, fx via momsafmelding.

Ophør med virksomheden – konkurs

Ved konkurs er du ledig fra det tidspunkt, hvor der er afsagt konkursdekret i Skifteretten. Du skal derfor sende os konkursdekretet fra Skifteretten.

Du, din ægtefælle eller samlever må ikke generhverve virksomheden.

OBS! Når der er afsagt dekret i Skifteretten, kan du dog senest anses for ophørt ugedagen efter begæringen om konkurs er modtaget i Skifteretten.

Ophør med virksomheden – tvangsauktion

Ved tvangsauktion er du ophørt, når virksomheden er solgt på auktionen.

Du skal derfor sende begæringen om tvangsauktion, en erklæring fra panthaver om at vedkommende forestår driften og fører tilsyn med virksomheden samt auktionsskødet eller udskrift af protokol fra fogedretten.

Hvis du skal have efterløn, må køber af virksomheden ikke være din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Ophør med virksomheden – medarbejdende medejer

Arbejder du i et selskab med flere ejere, kan du ophøre med virksomheden, når du udtræder som medejer af virksomheden, og dette er registreret hos Erhvervsstyrelsen, eller du kan ophøre med virksomheden, når du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. Ændringerne i ejerforholdene skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen, som sendes i kopi til a-kassen. Du skal dog også være ophørt med arbejdet i virksomheden.

Ophør med arbejde i ægtefælles virksomhed

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed uden at være medejer af virksomheden, anses du for medarbejdende ægtefælle eller lønmodtager.

Medarbejdende ægtefælle uden ansættelsesaftale

Du er medarbejdende ægtefælle, når du ikke har indgået en lønaftale med din ægtefælle efter Kildeskattelovens §25 a. Når man er medarbejdende ægtefælle, er man omfattet af de regler, der gælder for selvstændige erhvervsdrivende.

Hvis du er medarbejdende ægtefælle skal du udtræde af virksomheden på en tro-og loveerklæring før du kan modtage efterløn. Der er en 2 måneders venteperiode fra modtagelsen af tro- og loveerklæringen før du kan modtage efterløn.

Du finder en tro og loveerklæring her

Medarbejdede ægtefælle med en lønaftale

Du er lønmodtager, hvis du har indgået en lønaftale med din ægtefælle efter reglerne i Kildeskattelovens §25 a.

Hvis du er ansat på en lønaftale i din ægtefælles virksomhed, skal du holde med dette arbejde før du kan modtage efterløn. Hvis du genoptager arbejde på nedsat tid på en lønaftale i ægtefællens virksomhed skal MA stoppe for udbetalingen af efterløn. Du skal sende os en kopi af din opsigelse og din løn fra ægtefællens virksomhed skal være ophørt før du kan overgå til efterløn.

Fritidsbeskæftigelse og efterløn

Det er muligt i efterlønsperioden at have en erhvervsmæssig aktivitet som fritidsbeskæftigelse, når aktiviteten hverken anses for at være en lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

Din aktivitet anses også for at være fritidsbeskæftigelse, hvis du opfylder én af disse betingelser: 1) Du driver et deltidslandbrug (en række særbetingelser skal være opfyldt), 2) du har én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde i form af administration, små reparationer og viceværtsfunktioner, 3) du har en fredskov på højst 5 ha, og fredskoven ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl, 4) du har egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilde, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde forbundet med dette eller 5) du har biavl med højst 20 bistader.

De timer, du bruger på en fritidsbeskæftigelse, bliver modregnet i din efterløn.

Timer, som du har brugt på at arbejde med din fritidsbeskæftigelse, kan ikke medregnes til udbetaling af skattefri præmie.

Ønsker du at have en erhvervsmæssig aktivitet som fritidsbeskæftigelse i efterlønsperioden, skal du udfylde blanket AK320 til MA – du finder den i selvbetjeningen.

Formueforvaltning samtidig med efterløn

Hvis du driver en erhvervsmæssig aktivitet, kan aktiviteten anses for at være formueforvaltning, når en af disse betingelser er opfyldt:

 1. Du har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis du ikke har personligt arbejde med udlejningen
 2. Du er passiv ejer af en virksomhed og har ikke personligt arbejde i virksomheden
 3. Du ejer en bortforpagtet virksomhed.
 4. Du forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer
 5. Du har kun i meget begrænset omfang (højst 5 timer om måneden) personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet.

Timerne, som du bruger på den erhvervsmæssige aktivitet, modregnes ikke i efterlønnen.

Du skal oplyse om aktiviteten til MA. Dette gør du ved at udfylde blanket AK320 til MA. Find den i selvbetjeningen.

Er du ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op, medmindre du skal på efterløn, eller kommer fra et seniorjob.
Er du selvstændig og har honorarindtægter, som du selv indberetter til SKAT, modtager MA oplysninger om honorarbeløbet eller overskud af selvstændig virksomhed for det foregående indkomstår, når årsopgørelsen er godkendt i SKAT.

Fritidsbeskæftigelse samtidig med efterløn

Det er muligt i efterlønsperioden at have en erhvervsmæssig aktivitet som fritidsbeskæftigelse, når aktiviteten hverken anses for at være en lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

Din aktivitet anses også for at være fritidsbeskæftigelse, hvis du opfylder én af disse betingelser:

 1. Du driver et deltidslandbrug
 2. du har én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde i form af administration, små reparationer og viceværtsfunktioner
 3. du har en fredskov på højst 5 ha, og fredskoven ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl
 4. du har egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilde, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde forbundet med dette eller
 5. du har biavl med højst 20 bistader.

Det er også muligt at have en erhvervsmæssig aktivitet der kan godkendes som en fritidsbeskæftigelse, når du
– ikke er registreret med et CVR-nummer
– ikke opgiver din indtægten i virksomheden hverken som personlig indkomst eller overskud af selvstændig virksomhed ved Skatteforvaltningen
– har en omsætning på mindre end 50.000 kr. pr. kalenderår/regnskabsår

Hvis du har en fritidsbeskæftigelse samtidigt med efterløn og derefter får et CVR-nummer, skal du opfylde betingelserne for drift af selvstændig virksomhed samtidigt med efterløn. MA skal i den situation stoppe for udbetalingen af efterløn, indtil det er afklaret, om du opfylder disse betingelser. Se mere under Selvstændig virksomhed samtidigt med efterløn.

De timer, du bruger på en fritidsbeskæftigelse, bliver modregnet i din efterløn og timer, som du har brugt på at arbejde med din fritidsbeskæftigelse, kan ikke medregnes til udbetaling af skattefri præmie.

Ønsker du at have en erhvervsmæssig aktivitet som fritidsbeskæftigelse i efterlønsperioden, skal du udfylde blanket AK320 til MA – du finder den i selvbetjeningen/MitMA

Formueforvaltning samtidig med efterløn

Hvis du driver en erhvervsmæssig aktivitet, kan aktiviteten anses for at være formueforvaltning, når en af disse betingelser er opfyldt:

1) Du har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis du ikke har personligt arbejde med udlejningen

2) Du er passiv ejer af en virksomhed og har ikke personligt arbejde i virksomheden

3) Du ejer en bortforpagtet virksomhed.

4) Du forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer

5) Du har kun i meget begrænset omfang (højst 5 timer om måneden) personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet.

Timerne (højst 5 timer pr. måned), som du bruger på den erhvervsmæssige aktivitet, modregnes ikke i efterlønnen. Et evt. overskud kan ikke medregnes til skattefri præmie.

Du skal oplyse om aktiviteten til MA. Dette gør du ved at udfylde blanket AK320 til MA. Find den i selvbetjeningen.

Personligt ejet Mindre Virksomhed

En PMV (Personligt Ejet Mindre Virksomhed) er en virksomhed med CVR-nr., der minder om en enkeltmandsvirksomhed, som bliver beskattet efter personskatteregler. Det betyder følgeligt, at aktiviteten skattemæssigt opfattes som en lønmodtager aktivitet og arbejdet i betragtes ligeledes som lønmodtagerarbejde i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand.

Det er en forudsætning, at din omsætning i din PMV er mindre end 50.000 kr. pr. år.

Såfremt du opnår en omsætning på 50.000 kr. eller mere på et år, er du skatteretligt forpligtet til at blive omregistreret (momsregistret) som selvstændig og kontakte MA herom.

Din PMV vil blive konverteret om til en enkeltmandsvirksomhed. Du skal kontakte Skatteforvaltningen herom for mere vejledning, da det er deres kompetenceområde.

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Det er muligt i efterlønsperioden at få en tilladelse til:

 • at videreføre en selvstændig virksomhed på nedsat tid, hvis virksomheden tidligere har været din hovedbeskæftigelse (mulighed for at være mellem tre ordninger: 80,17 timer pr. måned, 962 timer årligt eller 400 timers-ordningen).
 • at videreføre eller påbegynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden (i daglig tale kaldet 400-timers-ordningen).

80,17 timers-ordningen
Du skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst tre hele regnskabsår umiddelbart før overgangen til efterløn og i samme periode haft mindre end 30 timers lønarbejde pr. måned som lønmodtager i de tre seneste, hele regnskabsår, og det skal dokumenteres, at du fremover vil arbejde nøjagtig 80,17 timer hver eneste uge.

962-timers ordningen
Du skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst tre hele regnskabsår umiddelbart før overgangen til efterløn og i samme periode haft mindre end 30 timers lønarbejde pr. måned som lønmodtager i de tre seneste, hele regnskabsår, og det skal dokumenteres, at dit arbejde er nedsat til 962 timer pr. år.

400-timers-ordningen
Du skal sandsynliggøre, at den samlede arbejdstid i virksomheden (din egen og medhjælperes) fremover vil være højst 400 timer om året, og at indtægten ikke vil overstige 87.186 kr. (i 2023) pr. regnskabsår (nettoomsætning fratrukket vareforbrug).

Selv om du bruger fremmed hjælp eller har en ansat, er det et krav, at den samlede arbejdstid i virksomheden højst udgør 400 timer.

Du søger om efterløn med selvstændig virksomhed ved at udfylde og sende os blanket AR 284 (Ansøgning om efterløn for personer med fortsat drift eller opstart af selvstændig virksomhed på nedsat tid samtidig med efterløn) inklusiv uddybende spørgsmål.

Formålet med ansøgningen er at give a-kassen oplysninger, som skal bruges til at vurdere, om arbejdstiden i virksomheden kan holdes inden for de 400 timer pr. kalenderår. Det er en forudsætning for tilladelse, at der er tale om begrænset drift af virksomhed, som kan karakteriseres som bibeskæftigelse.

Det påhviler dig som medlem at fremlægge dokumentation for, at virksomheden er underlagt nogle ydre rammer, der sandsynliggør, at virksomheden i hele efterlønsperioden kan holdes inden for rammen på 400 timer.

Ansøgningen skal udfyldes og attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor og du kan tidligst overgå til efterløn fra det tidspunkt ansøgningen er modtaget i MA (udfyldt af både dig og din revisor).

Hvis du godkendes til at have selvstændig virksomhed på nedsat tid samtidigt med efterløn skal din revisor hvert år godkende blanket AR 222 (Årsskema for medlemmer, der har fået tilladelse til drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidigt med efterløn).

Dit arbejde i den selvstændige virksomhed fratrækkes i efterlønnen time for time. Timerne i din selvstændige virksomhed kan bruges til optjening af skattefrie præmietimer.

Få rådgivning tidligt
Vær opmærksom på, at det desværre ofte kan være svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn under en af disse ordninger. Det skyldes et stramt og indviklet regelsæt.

Det er er altid en god idé så tidligt som muligt at kontakte MA, da vi ofte vil have brug for mange oplysninger fra dig før vi kan vurdere om du kan have selvstændig virksomhed samtidigt med at du modtager efterløn.

Særlige indtægter, der ikke medfører fradrag i efterløn

En del indtægter medfører ikke fradrag i efterlønnen, blandt andet:

 • licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lignende
 • erstatninger, herunder erstatning efter lov om følger af arbejdsskade
 • livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte
 • indtægter efter funktionærloven, efterindtægt efter tjenestemandspensionsloven, godtgørelse for usaglig opsigelse efter Hovedaftalens § 4, stk. 3, funktionærlovens § 2 b m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene
 • indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom
 • forpagtningsafgift
 • indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig
 • renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster
 • invaliditetsydelse efter lov om socialpension
 • pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne.
Frivilligt ulønnet arbejde og efterløn

Når du er overgået til efterløn, har du ret til at udføre frivillige aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde i Danmark, i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz.

Som modtager af efterløn kan du udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 65 timer om måneden. De 65 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Arbejde herudover medfører fradrag

Hvad skal du gøre?

 • Du sender os blanketten AK 048 ‘Oplysninger om frivilligt, ulønnet arbejde’. Du finder den i selvbetjeningen (fanen Dagpenge -> blanketter) på Mit MA.
 • Du får brev fra MA, om vi har godkendt dit frivillige arbejde
 • Du skriver det frivillige arbejde på efterlønskortet i MA Selvbetjening/Efterløn

Definition af ”frivilligt ulønnet arbejde”

 • Aktiviteter: Aktiviteter, du udfører frivilligt og ulønnet for en frivillig organisation eller forening, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører ikke fradrag i efterlønnen. Du har mulighed for at få en tilladelse til at udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 65 timer pr. måned / 15 timer om ugen.
 • Frivilligt ulønnet arbejde: Arbejde, du udfører for en frivillig organisation eller forening, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, kan udføres op til fire timer om ugen uden fradrag
 • Primær drift og vedligeholdelse: Du skal være opmærksom på, at opgaver i forbindelse med økonomi, personale og vedligeholdelse kun kan komme ind under reglen om de fire timer uden fradrag, hvis arbejdet altid har været udført ulønnet af frivillige i organisationen, og arbejdet i lignende organisationer udføres af frivillige.

Tjek det frivillige arbejde med os

Princippet i arbejdsløshedsforsikringsloven er, at arbejde er arbejde og at arbejdstimer medfører modregning i dine efterløn, uanset om du får løn for arbejdet eller ej.

Den eneste undtagelse fra denne regel er frivilligt arbejde i non-profit-organisationer, fx humanitære, kirkelige, kulturelle og sociale organisationer. Du må udføre dette arbejde uden begrænsninger under forudsætning af, at arbejdet er ulønnet, ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde og ikke kræver en særlig uddannelse.

Eksempler på frivilligt, ulønnet arbejde kan være at hjælpe til på et værested, være aktivist i en interesseorganisation/amatørsportsforening/kirkelige foreninger, arbejde i et lokalarkiv eller deltage i amatørteater.

Før du begynder på et konkret, frivilligt arbejde, skal du altid spørge os, om det vil medføre fradrag i efterløn. Arbejdet skal skrives på ydelseskortet.

Du kan søge om tilladelse til frivilligt, ulønnet arbejde på MA Selvbetjening.

Fritidsaktiviteter og efterløn

Du må stort set dyrke hvad som helst af fritidsaktiviteter, så længe det netop har karakter af hobby og fritidsfornøjelser. Du kan skrive til skrivebordsskuffen, træne din sportsgren eller lave almindeligt vedligeholdelsesarbejde på dit hjem i begrænset omfang. Fritidsaktiviteter medfører ikke fradrag i dagpengene, og du skal ikke oplyse om dem på dit dagpengekort.

Du må gerne deltage i almindeligt foreningsarbejde. Du må også gerne være ulønnet træner i en idrætsforening, hvis det ikke er sædvanligt, at foreningen ansætter lønnet arbejdskraft. Træner du selv, er det heller ikke et problem, medmindre du træner på professionelt niveau.

Kunstnerisk arbejde uden erhvervsmæssig sammenhæng opfattes også som fritidsaktivitet og medfører ikke modregning i efterlønnen. Så du må gerne skrive til skrivebordsskuffen eller male for din egen fornøjelses skyld – du må bare ikke forsøge at få dine arbejder udgivet, solgt eller på anden måde prøve at tjene penge på din kunstneriske virksomhed.

Vi er forpligtet til at vurdere, om din kunstneriske virksomhed gør dig til selvstændig erhvervsdrivende i et sådant omfang, at du ikke kan modtage efterløn.

Alt om de nyedagpengeregler
Paragraph
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00