Efterløn

Udland og efterløn

Når du arbejder i andre lande, bør du altid gemme dine ansættelsesaftaler, opsigelse og lønsedler.

For når du søger om efterløn og har arbejdet i udlandet er der særlige regler og øgede krav til dokumentation. Dine lønoplysninger bliver nemlig ikke indberettet til eIndkomst, når du arbejder i udlandet.

Da reglerne er kompliceret bør du altid kontakte MA for nærmere vejledning.

Hvad du bør vide i god tid før efterlønsalderen

Hvis du arbejder i udlandet og nærmer dig efterlønsalderen, kan du som hovedregel kun få et efterlønsbevis eller overgå til efterløn, hvis indkomst- eller beskæftigelseskravet kan opfyldes med arbejde, som du har haft i Danmark. 

Hvis du opfylder kravet om forsikringsperioder som medlem af en dansk a-kasse, kan du dog nøjes med at opfylde halvdelen af indkomst- eller beskæftigelseskravet ved arbejde i Danmark, og den anden halvdel af indkomst eller beskæftigelseskravet kan du opfylde ved arbejde i udlandet.

Det er ikke valgfrit, om det er indkomst- eller beskæftigelseskravet, du skal opfylde:

 • Hvis du ikke har været indplaceret tidligere, er det indkomstkravet, du skal opfylde.
 • Hvis du tidligere er indplaceret med ret til dagpenge, vil vi undersøge, om beskæftigelseskravet er opfyldt med halvdelen i Danmark. 

Du kan læse mere om indkomst- og beskæftigelseskravet under ’Betingelser for at få efterløn’.

På det tidspunkt, hvor du skal have udstedt et efterlønsbevis eller overgå til efterløn, skal du inden for de seneste 3 år opfylde ét af disse to krav:

 • Beskæftigelseskravet: Du skal have arbejdet mindst 1.924 timer indenfor de seneste 3 år. OBS: Mindst 962 arbejdstimer skal være optjent ved arbejde i Danmark.
 • For at opfylde indkomstkravet, skal du have haft en samlet indkomst Flettefelter på 263.232 kr. 2024 indenfor de sidste 3 år. Der kan maksimalt medregnes 21.936 kr. pr. måned 2024 og indkomstkravet kan ikke optjenes på mindre end 12 måneder. OBS. Halvdelen af indkomstkravet være opfyldt ved arbejde i Danmark.

Du kan læse mere om indkomst- og beskæftigelseskravet under ’Betingelser for at få efterløn’.

Færøerne
Hvis du kan opfylde kravet om forsikringsperiode som medlem af en dansk a-kasse, og du har haft arbejde på Færøerne, skal du opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet med en ¼ del af arbejdet/indtægten i Danmark.

Arbejde i EØS, Schweiz, Storbritannien eller Færøerne = udmeldelse af MA

Hvis du har arbejde i et andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Færøerne, skal du som hovedregel udmeldes af MA.

Hvis du har nået efterlønsalderen og er udmeldt af MA af denne grund, kan du ikke

 • få et efterlønsbevis
 • gå på efterløn.
 • vil du helt eller delvist miste den skattefri præmie

Du skal nemlig være arbejdsløshedsforsikret i det land, du arbejder, og derfor skal du udmeldes af MA fra det tidspunkt du starter med at arbejde i det andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Færøerne. Du kan kun få efterlønsbevis eller gå på efterløn, når du er medlem af en dansk a-kasse.

Hvis du er grænsearbejder (bor i Danmark og arbejder i et andet EØS-land eller bor i et andet EØS-land og arbejder i Danmark)
Hovedreglen er, at du skal arbejdsløshedsforsikres i det land, hvor du arbejder. Det gælder også grænsearbejdere.

Hvis du får arbejde i et andet EØS-land, men bliver boende i Danmark og pendler mellem bolig og arbejde er du grænsearbejder og du kan ikke få udstedt et efterlønsbevis eller gå på efterløn, da du i så fald skal

 • være arbejdsløshedsforsikret i det land, du arbejder
 • udmeldes af MA

Hvis du ikke har få et efterlønsbevis og senere vender tilbage til Danmark på grund af arbejde i Danmark bør du kontakte MA for at blive medlem igen og søge om et efterlønsbevis. Bemærk, at hvis du ikke opfylder kravet om forsikringsperiode som medlem af en dansk a-kasse, skal du opfylde hele beskæftigelses- eller indkomstkravet ved arbejde i Danmark. Hvis du derimod kan opfylde kravet om forsikringsperiode som medlem af en dansk a-kasse, kan du opfylde beskæftigelses- eller indkomstkravet med mindst halvdelen fra arbejde i Danmark og op til halvdelen fra arbejde i det andet EØS-land.

Hvis du bor i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, arbejder i Danmark og kommer tilbage til din bopæl mindst en gang om ugen er du grænsearbejder og kan få udstedt et efterlønsbevis eller overgå til efterløn, hvis du er medlem af MA, opfylder anciennitetsreglerne, beskæftigelses- eller indkomstkravet for beskæftigelse i Danmark og står til rådighed.

Følgende sidestilles med beskæftigelse i Danmark

 • Arbejde i Grønland
 • Beskæftigelse som kontraktansat ved EU’s institutioner, beskæftigelse ved diplomatiske missioner og konsulater i andre EØS-lande eller som midlertidigt udsendt i et andet EØS-land
 • Beskæftigelse i udlandet på internationale vilkår ved organisationer m.v., som Danmark er medlem af
 • Midlertidig udsendelse til beskæftigelse i udlandet for en dansk arbejdsgiver eller en dansk organisation, beskæftigelse på en dansk ambassade eller beskæftigelse som u-landsfrivillig, hvis beskæftigelsen samtidig giver ret til optagelse i en dansk a-kasse.
EØS, anciennitet og efterlønsbidrag

Du har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien

For senere at kunne få et efterlønsbevis og gå på efterløn, når du har arbejdet og været forsikret i et andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien gælder følgende:

 • Du skal have været medlem af en dansk a-kasse og haft bopæl og ophold i Danmark i mindst 1 år lige før forsikringsperioden i EØS-landet, Storbritannien eller Schweiz.
 • Maximalt halvdelen af den nødvendige forsikringsperiode det kræves for at kunne få efterløn kan medregnes fra et andet EØS-land, Storbritannien eller Schweiz
 • Du skal efterbetale efterlønsbidraget for den periode, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, Storbritannien eller Schweiz.
 • Du skal overholde en 8 ugers frist ved overgangen mellem det danske og det andet EØS-land, Storbritannien og Schweiz for at kunne overføre forsikringsperioderne. 

Færøerne
Du kan medregne forsikringsperioder fra Færøerne med op til 3/4 af den nødvendige forsikringsperiode for ret til efterløn. Du skal have været medlem af en dansk a-kasse før forsikringsperioden på Færøerne og efterbetale efterlønsbidraget.

Efterbetaling af medlemsbidrag
Efterbetalingen af efterlønsbidrag gælder for de perioder, hvor du har været medlem af et andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller den Færøske arbejdsløshedsforsikring (ALS) og for de perioder, hvor du er ikke forsikret på grund af 8 ugers fristen.

Du kan ved overgangen til forsikringssystemet i det andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien og Færøerne og under opholdet i ét af disse lande være uden forsikringsdækning i sammenlagt 8 uger inden for 12 måneder og du har også en frist på 8 uger fra forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien og Færøerne til at søge om optagelse i MA. Perioder, hvor du modtager dagpenge eller andre ydelser fx sygedagpenge det andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien og Færøerne regnes for forsikringsperioder. Er disse betingelser opfyldt, afbrydes forsikringsperioden ikke.

Dokumentationen for at du har bidraget til arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller i Færøerne kan være lønsedler, årsopgørelser, kontrakter. Du kan også benytte blanketterne PD U1 eller SED U002 til at dokumentere din anciennitet. Du bør kontakte MA, hvis du har haft forsikringsperioder i et andet EØS-land, Schweiz eller i Færøerne, så vi kan vejlede dig i, hvilken dokumentation du skal sende.

Du har efterlønsbevis eller er på efterløn

1. Hvis du har fået et efterlønsbevis og får arbejde i et andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Færøerne

Hvis du har fået et efterlønsbevis og får arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne skal du som hovedregel udmeldes af MA, da du via dit arbejde bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder.

Når du skal have udbetalt en skattefri præmie eller overgår til efterløn skal du

 • betale et særligt administrationsbidrag til MA
 • fremvise din kontrakt
 • sende os dine lønsedler for arbejdsperioden
 • fremskaffe blanket PD U1 fra det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne
 • søge om genoptagelse i MA indenfor 8 uger fra forsikringsophøret i det det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne.

Blanket PD U1 dokumenterer dine arbejds- og forsikringsperioder i det det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne.

2. Du modtager efterløn – og flytter til et andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland uden at arbejde

Du kan modtage efterløn i hele efterlønsperioden i hele EØS-området, i Grønland, på Færøerne, i Schweiz og i Storbritannien.

Det betyder, at du kan bosætte sig hvor som helst i EØS-landene, i Grønland, på Færøerne, i Schweiz eller i Storbritannien uden at miste retten til efterløn.

Du skal udfylde et særligt efterlønskort (AR 249) og du kan ikke tilmeldes eller fortsætte på halvårsordningen selvom du ikke arbejder ved siden af efterlønnen.

MA skal ved udbetalingen af efterløn indeholde skat. Hvis du ikke er skattepligtig i Danmark, skal du selv fremskaffe dokumentation herpå fra skat.dk. Når vi har modtaget dokumentation for at du er skattefritaget i Danmark, kan vi udbetale dig din efterløn uden skattetræk. Du skal også sende os en kopi af din årlige skatteopgørelse fra udlandet, når du har modtaget denne.

3. Du modtager efterløn og holder ferie i (eller flytter midlertidigt til) et land UDEN FOR EØS, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne

Du kan modtage efterløn i op til 3 måneder pr. kalenderår, mens du opholder dig midlertidigt i et land udenfor EØS, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, men hvis du arbejder i landet, kan du ikke få udbetalt efterløn. Dog kan du få fleksibel efterløn i op til 3 måneder, hvis arbejdet udføres som udsendt for en dansk arbejdsgiver.

Hvis du opholdet overstiger 3 måneder skal MA standse udbetalingen af efterløn indtil du igen tager fast ophold i Danmark, et andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne.

Hvis du befinder dig et land udenfor EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne lige op til årsskiftet og ikke har brugt din ret til efterløn i 3 måneder kan du bevare retten til efterløn udenfor EØS, Schweiz eller Færøerne i en ny 3 måneders periode.

Hvis du tager ophold i et land uden for EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne. Har du pligt til give os besked om opholdets start og sluttidspunkt på efterlønskortet.

4. Du modtager efterløn og får arbejde i et andet et andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Færøerne

Du vil som hovedregel skulle udmeldes af MA, hvis du via dit arbejde bidrager til arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Færøerne.

Du vil dog kunne fortsætte med at modtage efterlønnen, men efterlønnen vil blive nedsat med et administrationsbeløb, der svarer til det beløb du ellers har betalt i kontingent.

Dine arbejdstimer og din indtægt i det andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Færøerne skal modregnes i efterlønnen og derfor løbende noteres på efterlønskortet.

Hvis du ophører med arbejdet i det andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Færøerne eller får arbejde i Danmark ved siden af efterlønnen skal du for at bevare retten til efterløn søge om genoptagelse i MA senest 4 uger efter forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Færøerne.

Kontakt os for nærmere vejledning, hvis du modtager efterløn og får arbejde i det andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Færøerne.

5. Du har et efterlønsbevis og arbejder i lande UDENFOR EØS, Schweiz eller Færøerne

Arbejde udenfor et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller Færøerne kan som hovedregel ikke bruges til optjening af udskydelsesreglen eller den skattefrie præmie.

For at optjene timer til udskydelsesreglen, 2-års-reglen og den skattefrie præmie skal du være medlem af MA og arbejdet skal udføres her i Danmark eller i et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller Færøerne og du skal have bopæl og ophold her i riget eller i et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller Færøerne.

Dog kan arbejde uden et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller Færøerne medregnes, hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver eller arbejder for internationale organisationer, som Danmark er medlem af. Du må selv sende os dokumentation på, at der er tale om en international organisation, som Danmark er medlem af.

Beskæftigelse, der udføres af ulandsfrivillige i forbindelse med godkendte frivilligprogrammer henhold til ligningslovens § 12, stk. 3 kan også medregnes til udskydelsesreglen og den skattefrie præmie.

Arbejde i Storbritannien kan medregnes til optjening af udskydelsesreglen, 2-årsreglen og den skattefri præmie, hvis du er udrejst til Storbritannien inden den 1. januar 2021.Hvis du er udrejst til Storbritannien den 1. januar 2021 eller senere kan arbejdet ikke medregnes til udskydelsesreglen, 2-årsreglen og den skattefri præmie

Når du skal have udbetalt den skattefri præmie, skal du sende MA dine lønsedler og din kontrakt. Se mere om reglerne for optjening og udbetaling af den skattefri præmie her.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00