Efterløn

Skattefri præmie

Hvis du er født i tidsrummet 1. januar 1957 til 30. juni 1959, kan du optjene en skattefri præmie, hvis du fortsætter med at arbejde, efter du har opfyldt udskydelsesreglen.

Hvis du er født den 1. juli 1959 eller senere begynder du med det samme med at optjene skattefrie præmier, hvis du fortsætter med at arbejde efter at du har fået efterlønsbeviset.

Når du tidligst overgår til fleksibel efterløn, når du opfylder 2-årsreglen, kan du ved fortsat arbejde blive ved med at optjene timer til den skattefrie præmie.

Om udbetalingen

Hvis du er berettiget til at få en udbetaling af den skattefri præmie, vil udbetalingen ske automatisk ca. den 20. i måneden efter, at du har nået din folkepensionsalder.

Du skal altså ikke ansøge om at få udbetalt den skattefri præmie og vi sender dig i god tid brev herom.

Du bliver automatisk udmeldt fra og med udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen.

Din optjening
 1. Du skal have udstedt et efterlønsbevis.
 2. .Du optjener timer til den skattefri præmie fra det tidspunkt, hvor du har modtaget dit efterlønsbevis og indtil dagen før du når folkepensionsalderen
  Hvis du er født 1. jan. 1957 til 30. juni 1959, optjener du timer til den skattefri præmie fra det tidspunkt, hvor du opfylder udskydelsesreglen og indtil dagen før du når folkepensionsalderen.

 3. Du optjener en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer. De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i ét kvartal. En præmieportion er 14.658 kr. skattefrit 2024.
 4. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer – i alt 5.772 timer – uanset om du har arbejdet flere timer. De maksimale 12 præmieportioner = 175.896 kr. 2024.
 5. Før vi beregner din skattefri præmie, skal vi først fradrage udbetalte dagpenge og efterlønstimer i det maksimale mulige antal skattefrie præmietimer (5.772 timer).
 6. Hvis du er gået på efterløn, før du opfylder 2-årsreglen, optjener du ikke herefter timer til den skattefri præmie, selvom du fortsætter med at arbejde.
 7. Arbejdet kan udføres både i Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS-land eller Schweiz
 8. Arbejdstimer for arbejde udført i det øvrige udland kan derfor ikke medregnes til udskydelsesreglen, 2-årsreglen og skattefrie præmietimer.
 9. Dog kan arbejde i lande uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz medregnes,
  1. hvis du er midlertidig udsendt for en dansk arbejdsgiver til det øvrige udland. (udstationeringsperioden skal være aftalt før udstationeringen)
  2. hvis du arbejder på internationale vilkår for organisationer mv., som Danmark er medlem af. Fx FN-organisationer, NATO, OECD, EU, Mellemfolkeligt Samvirke, Nordisk Råd, WTO.
 10. Timer optjent som ulandsfrivillig i henhold til frivilligprogrammer, hvortil der ydes bistand i henhold til lov om Internationalt Udviklingssamarbejde, eller private frivilligprogrammer udført for humanitære organisationer, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 12, stk. 3. kan medregnes. Udenrigsministeriet kan oplyse, om der er ydet bistand ifølge lovgivningen om internationalt udviklingssamarbejde til et program.
 11. Hvis du i en periode efter at have fået et efterlønsbevis udmelder dig af a-kassen, kan du ikke medregne beskæftigelse fra perioden, hvor du har været udmeldt.
 12. Hvis du har modtaget et efterlønsbevis og derefter på grund af arbejde i et andet EØS-land, på Færøerne eller i Schweiz ikke har været medlem af MA i en periode, kan dette arbejde dog medregnes. Den skattefri præmie vil blive reduceret med et beløb, der svarer til bidraget til arbejdsløshedsforsikringen i udmeldelsesperioden.
 13. Arbejde i Storbritannien kan også medregnes til optjening af udskydelsesreglen, 2-årsreglen og den skattefri præmie, hvis du er udrejst til Storbritannien inden den 1. januar 2021.Hvis du er udrejst til Storbritannien den 1. januar 2021 eller senere kan arbejdet ikke medregnes til udskydelsesreglen, 2-årsreglen og den skattefri præmie.
 14. Det er en forudsætning for din optjening af timer til den skattefri præmie, at du er medlem af a-kassen til og med udgangen af den måned, hvor du har nået din folkepensionsalder.
 15. Udbetaling af optjent præmie er ikke betinget af, at du aktuelt er medlem af en a-kasse og sker den 20. i måneden efter at du har nået folkepensionsalderen.
 16. Muligheden for udbetaling af den skattefri præmie forældes efter 3 år.

Skema med din efterlønsalder, udskydelsesreglen og 2-årsreglen

Aldersgruppe

Efterlønsalder

Antal år på efterløn

Udskydelsesregel

2-års kravet

Folkepensionsalder

01.01.1957-31.12.1958

63 år

4 år

1 år / 1.560 timer

2 år /3.120 timer

67 år

01.01.1959-30.06.1959

63 1/2 år

3,5 år

0,5 år/ 780 timer

2 år /3.120 timer

67 år

01.07.1959-31.12.1962

64 år

3 år

ingen

2 år /3.120 timer

67 år

01.01.1963-31.12.1966

65 år

3 år

ingen

2 år /3.120 timer

68 år

01.01.1967-

 

3 år

ingen

2 år/3120 timer

69 år

Driver du selvstændig virksomhed eller selv indberetter honorar

Hvis du driver selvstændig virksomhed, bliver overskuddet af virksomheden omregnet til timer til den skattefrie præmie, når din årsopgørelse er endelig godkendt af skat.

Indtægt fra B-indkomst, som du selv indberetter til SKAT, kan medregnes til beregning af den skattefri præmie, når indtægten er indberettet til SKAT.

Omregningen sker med den halve omregningssats (136,81 kr. i 2024).

På grund af indkomstloftet (263.232 kr. pr. år / 21.936 kr. pr. måned) kan der maksimalt medregnes 1.924 timer pr. år fra overskud af selvstændig virksomhed.

Vi kan måske ikke udbetale hele præmien til dig, før årsopgørelsen for indeværende skatteår er endelig (det vil sige efter den 1. juli næste kalenderår). Vi udbetaler derfor præmien ad to omgange.

Udbetaling af den skattefri præmie
 1. Der udbetales kun hele præmieportioner. Har du optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie
 2. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer – i alt 5.772 timer – uanset om du har arbejdet flere timer. De maksimale 12 præmieportioner = 175.896 kr. (2024)
 3. Før vi beregner din skattefrie præmie skal vi først fradrage udbetalte dagpenge og efterlønstimer i det maksimale mulige antal skattefrie præmietimer (5.772 timer)
 4. Vi skriver til dig i god tid, før du når folkepensionsalderen. Det er vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse, så du får set, når vi sender dig et elektronisk brev. Når vi desuden har dit korrekte telefonnummer, henter vores system dine oplysninger automatisk, når du ringer. Du kan rette dine kontaktoplysninger i selvbetjeningen (post -> indstillinger) på Mit MA.
 5. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag.

Hvornår foregår udbetalingen af den skattefri præmie?
Præmien udbetales automatisk til dig tidligst den 20. i måneden, efter du opnår folkepensionsalderen, da vi skal afvente indberetninger fra din arbejdsgiver den 10. i måneden efter, du opnår folkepensionsalderen.

Du skal ikke ansøge om at få udbetalt præmien. Vi kontakter dig, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Der udbetales kun hele præmieportioner. Har du optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie.

Du skal ikke søge om udbetalingen, men vi skriver til dig i god tid før du når folkepensionsalderen.

Det er en betingelse for at få den skattefri præmie udbetalt, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag.

Efterlønsbidrag tilbage
Hvis du ikke har optjent nok timer til at få en skattefri præmie og heller ikke har modtaget efterløn, skal du have dit efterlønsbidrag tilbage efter modregning af skat. Det samme gælder, hvis de skattefrie præmier du har optjent, udgør et mindre beløb end efterlønsbidraget. MA vil kontakte dig i denne situation.

Delvist arbejde og timer til skattefri præmie

Du begynder at optjene timer til den skattefri præmie, når du opfylder udskydelsesreglen, men hvis du overgår til efterløn uden at opfylde 2 årsreglen optjener du ikke skattefri præmier efter overgangstidspunktet. Også selvom du fortsætter med at arbejde.

Når du er født 1. juli 1959 eller senere optjener du timer til den skattefri præmie fra det tidspunkt, hvor dit efterlønsbevis gælder fra (oftest ved efterlønsalderen) og indtil du overgår til efterløn.

Hvis du overgår til fleksibel efterløn, når du opfylder 2-årsreglen, kan du dog ved fortsat arbejde blive ved med at optjene timer til den skattefrie præmie også selvom du får udbetalt efterløn.

Se et eksempel på anvendelsen af denne regel under Arbejde og efterløn, bjælken ‘Eksempler: Fradrag for arbejde’.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00