Dagpenge

Indtægtsformer imens du er på dagpenge

Mange af MA’ medlemmer arbejder på deltid som fx vidensiværksættere eller såkaldte frie agenter.

Indtægtsformerne kan bestå af lønmodtagerarbejde, arbejde i egen virksomhed, honorar- og freelancearbejde og arbejde i ægtefællens virksomhed som medarbejdende ægtefælle med en ansættelsesaftale som lønmodtager.

Alle indtægtsformer vurderes på lige fod – og samlet – i forhold til opfyldelse af rettigheder inden for arbejdsløshedsforsikringen. Vi kigger på al A- og B-indkomst og eventuelt overskud fra den selvstændige virksomhed i en samlet pulje.

Har du honorar- og freelancearbejde som lønmodtager?

Indberetter din arbejdsgiver dine løntimer til eIndkomst som A-indkomst, er det disse timer, MA bruger for fradraget i dine dagpenge. Det er derfor dette antal arbejdstimer, du skal oplyse på dit dagpengekort.

Har du ikke en aftale med din arbejdsgiver om et timetal for arbejdet, fx hvis du arbejder på ren provisionsløn (såkaldt ukontrollabelt arbejde), eller dit honorar udbetales som B-indkomst, skal opgørelsen af dine arbejdstimer og dit fradrag i dagpengene ske efter omregning af din indtægt.

Omregningen sker efter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings sats og reguleres hvert år i januar måned. I 2024 er omregningssatsen 277,76 kr.

Eksempel: Du modtager dagpenge og får en honoraropgave med et aftalt honorar på 5.000 kr. Honoraret udbetales som B-indkomst. Dine arbejdstimer udregnes efter omregning således: 5.000 kr./277,76 kr. (2024) = 19 timer, som bliver modregnet i dine dagpenge.

Du kan få supplerende dagpenge

Du har mulighed for at få dagpenge mellem opgaverne og måske også samtidig med opgaverne, hvis de ikke er på fuld tid.

I de perioder, hvor du har brug for dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som hvis du var helt ledig. Det vil sige, at du skal kunne bryde din aftale med arbejdsgiveren fra den ene dag til den anden, hvis du får et andet job. Vær også opmærksom på, at stramme tidsfrister kan være et problem her. Se mere om supplerende dagpenge her.

Arbejde på ydelseskortet som lønmodtager

Når din arbejdsgiver indberetter løntimer til eIndkomst som A-indkomst, er det disse timer, dine dagpenge reduceres med.

Indberetter arbejdsgiveren, at dit arbejde ikke kan kontrolleres og dermed er ukontrollabelt, omregner vi indtægten til timer. Svarer indtægten til færre timer, end du har opgivet på ydelseskortet og er blevet trukket for, vil der ske en regulering. Du skal kun trækkes for det antal timer, den omregnede indtægt svarer til.

Honorararbejde på ydelseskortet som lønmodtager

Svarer honoraret til færre timer, end du har opgivet på ydelseskortet og er blevet trukket for, vil der ske en regulering. Du skal kun trækkes for det antal timer, det omregnede honorar svarer til. Og omvendt: Svarer det til flere timer, end du har opgivet, bliver du trukket for differencen.

Har du honorar- og freelancearbejde som selvstændig?

Din status hos Skatteforvaltningen og den måde, du har defineret dine indtægtsformer skattemæssigt, vil være afgørende for, om dit arbejde udføres i den selvstændige virksomhed.

Dit arbejde betragtes oftest som selvstændig virksomhed, hvis dit freelance-/honorararbejde har et erhvervsmæssigt formål, og der er et personligt arbejde forbundet med virksomheden. Det betyder fx, hvis du ikke er sikret et honorar for arbejdet, og altså ikke kan være sikker på at få betaling for den tid, du har brugt, eller de udgifter, du eventuelt har haft, eller hvervgiveren kan lade være med at betale, fordi han ikke er tilfreds, så vil Skatteforvaltningen som udgangspunkt vurdere, at der er tale om selvstændig virksomhed. Det spiller også ind, om du selv skal være med til at finansiere et projekt ved at søge om midler fra fonde mv.

Hvis du har aftalt betaling eller i øvrigt er sikret et vederlag for arbejdet fra hvervgiveren, kan der stadig være tale om aktiviteter i den selvstændige virksomhed, hvis:

  • du arbejder i en personligt drevet virksomhed, fx en enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab
  • du arbejder i et selskab, fx IVS, ApS eller A/S, hvor du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie (som er dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende) ejer mindst 50 % af selskabet.
  • du arbejder i din ægtefælles virksomhed uden en lønaftale efter kildeskattelovens § 25a
  • din indtægt registreres under et CVR- og/eller SE-nummer
  • du skattemæssigt angiver over- eller underskud af din indtægt i din selvstændige virksomhed.

Omvendt kan freelancearbejde godt være lønarbejde, hvis du og arbejdsgiveren på forhånd har aftalt et bestemt honorar for arbejdet. Dette er altså situationer, hvor den eneste forskel fra et almindeligt ansættelsesforhold er, at lønnen beskattes på en anden måde.

Det afgørende er som nævnt, hvordan du indberetter dit arbejde til Skatteforvaltningen, det vil sige, når indtægten beskattes som lønmodtagerhonorar.

Selvstændig bibeskæftigelse

Din selvstændige virksomhed vil som udgangspunkt blive vurderet som en bibeskæftigelse, hvis du i gennemsnit som minimum har arbejdet 480 timer som lønmodtager pr. måned i de seneste 6 måneder forud for din ret til dagpenge. Du har som minimum arbejdet 1 time som lønmodtager i hver af de 5 måneder ud af de 6. Overskud fra den selvstændige virksomhed kan indgå i beregningen af en ny ret til dagpenge.

Selvstændig virksomhed, som er startet op i en eksisterende dagpengeperiode, vil altid være en bibeskæftigelse; også selvom du i perioder vil arbejde på fuld tid i virksomheden.

Du kan få dagpenge i op til 30 uger ved siden af dit selvstændige arbejde

Du kan få dagpenge i op til 30 uger, hvis du starter eller viderefører en selvstændig virksomhed, som anses for at være en bibeskæftigelse, hvis du kan stå til rådighed på fuldtid. Det betyder, at dit arbejde i virksomheden ikke må være til hinder for, at du kan overtage arbejde med dags varsel eller deltage i tilbud og andre aktiviteter.

Det er ikke afgørende, hvornår arbejdet i den selvstændige virksomhed kan udføres. Du må altså gerne arbejde om dagen, så længe du fortsat anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

PAS PÅ! Det vil dog ikke være muligt at modtage dagpenge, hvis du kontraktmæssigt har forpligtet dig til at udføre arbejde, der gør, at du fx ikke kan overtage arbejde med dags varsel.

Retten til supplerende uger forbruges fortløbende, når du har en virksomhed som bibeskæftigelse. Det gælder også, selvom du ikke har haft nogle aktiviteter i din virksomhed, mens du modtager ydelser.

Vær særlig opmærksom på, at forbruget af retten til supplerende uger begynder fra den 1. i den måned, hvor du starter virksomheden fra. Starter du f.eks. virksomheden den 17. august, vil dit forbrug af supplerende dagpengeuger, begynde fra den 1. i samme måned, altså den 1. august.

Hvordan oplyser du om virksomheden?

På dagpengekortet skal du vælge ”bibeskæftigelse” og oplyse timerne på kortet ud for de dage, hvor du arbejder.

Du oplyser om virksomheden ved at udfylde blanket AK320.

Du finder både dagpengekortet (tilgængeligt cirka en uge før måneden slutter) og AK320 i selvbetjeningen på Mit MA.

Formueforvaltning

Driver du en erhvervsmæssig virksomhed, anses det for at være formueforvaltning, når en af disse betingelser er opfyldt:

1) Du har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis du ikke har personligt arbejde med udlejningen,

2) du er passiv ejer af en virksomhed og har ikke personligt arbejde i virksomheden,

3) du ejer en bortforpagtet virksomhed,

4) du forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer eller

5) du har kun i meget begrænset omfang (højst 5 timer om måneden) personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig virksomhed.

Du kan ikke medregne formueforvaltning til at få ret til dagpenge eller til beregning af en dagpengesats, sådan som du har kunnet med dine indtægter fra din selvstændige virksomhed. Til gengæld bliver indtægterne, eller timerne du bruger på formueforvaltning, ikke modregnet i dine dagpenge, og du forbruger heller ikke af din ret til supplerende dagpenge på 30 uger.

Fritidsbeskæftigelse

Når en indtægtsform ikke kan placeres som formueforvaltning, lønarbejde eller som selvstændig virksomhed, så anses aktiviteten for at være en fritidsbeskæftigelse.

Der er mange forskellige opgaver, som vil kunne anses for at være fritidsbeskæftigelse. Fælles for alle opgaver er, at din indtægt ikke er registreret med et CVR- eller SE-nummer, og aktiviteten hverken beskattes som personlig indkomst eller som overskud af selvstændig virksomhed.

Som tommelfingerregel må en fritidsbeskæftigelse ikke omsætte for mere end 50.000 kr. årligt, da dette ellers vil kræve, at aktiviteten skal momsregistreres.

Du kan ikke medregne fritidsbeskæftigelse til at få ret til dagpenge eller til beregning af en dagpengesats, sådan som du har kunnet med dine indtægter fra din selvstændige virksomhed. De timer, du bruger på en fritidsbeskæftigelse, bliver modregnet i dine dagpenge. Til gengæld forbruger du ikke af din ret til supplerende dagpenge på de 30 uger og kan derfor frit arbejde med din fritidsbeskæftigelse i hele din dagpengeperiode.

Særlig positivliste af virksomhedsformer anses som fritidsbeskæftigelse

Dit arbejde anses også for at være fritidsbeskæftigelse, hvis du opfylder én af disse betingelser:

1) du driver et deltidslandbrug (en række særbetingelser skal være opfyldt)

2) du har én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde i form af administration, små reparationer og viceværtsfunktioner

3) du har en fredskov på højst 5 ha, og fredskoven ligger på din faste bopæl eller fritidsbopæl,

4) du har egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilde, og du har kun i mindre omfang personligt arbejde forbundet med dette eller

5) du har biavl med højst 20 bistader.

Du må gerne være momsregistreret, hvis din fritidsbeskæftigelse opfylder en af de 5 punkter.

Du kan ikke medregne fritidsbeskæftigelse til at få ret til dagpenge eller til beregning af en dagpengesats, sådan som du har kunnet med dine indtægter fra din selvstændige virksomhed. De timer, du bruger på en fritidsbeskæftigelse, bliver modregnet i dine dagpenge. Til gengæld forbruger du ikke af din ret til supplerende dagpenge på de 30 uger og kan derfor frit arbejde med din fritidsbeskæftigelse i hele din dagpengeperiode.

Ændring af definition på aktiviteter i selvstændig virksomhed

Fremover vil aktiviteter i en selvstændig virksomhed kunne betegnes som selvstændig virksomhed, formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse.

Som udgangspunkt vil definitionen af en virksomhed følge den skatteretlige definition. Alt efter hvilken form for virksomhed du driver, vil dit arbejde medføre fradrag i ydelserne og/eller bruges til optjening af ret til ydelser.

Driver du virksomheden i 5 timer eller under kan det være en fordel for dig at ændre definitionen til formueforvaltning. Konsekvensen vil være at overskuddet fra virksomheden ikke vil kunne bruges til at optjene rettigheder til ydelser. Til gengæld medfører timer brugt i virksomheden heller ikke fradrag i ydelserne. Det forbruger naturligvis heller ikke af retten til uger med supplerende dagpenge.

Hvis virksomheden ikke kan anses for at være formueforvaltning, kan det være fritidsbeskæftigelse. Timer forbrugt i en fritidsbeskæftigelse medfører fradrag i ydelserne, men forbruger ikke af uger med ret til supplerende dagpenge. Udover de enkelte konkrete tilfælde er der en liste over, hvad der betragtes som fritidsbeskæftigelse, selvom disse aktiviteter i princippet kan opfylde betingelserne for at være en bibeskæftigelse.

Ophør med selvstændig virksomhed

Reglerne for ophør gælder både for virksomheder som anses for at være drevet som din hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse. Det er dog blevet nemmere at ophøre med sin selvstændige virksomhed, særligt som hovedbeskæftigelse. Det vil i mange tilfælde være tilstrækkelig dokumentation, at du afmelder virksomheden på Virk.dk. Hvis virksomheden fx er under afvikling, kan man som noget nyt også ophøre på en tro- og love-erklæring.

Du kan læse mere om, hvordan du dokumenterer ophør med drift af virksomheden her.

Venteperiode efter ophør med hovedbeskæftigelse

Der er stadig en obligatorisk venteperiode for ophør med hovedbeskæftigelse. Det betyder, at medlemmet ikke kan modtage ydelser fra virksomhedens ophørsdato og tre uger frem. Venteperioden følger lige efter ophørsdatoen.

Medarbejdende ægtefæller får også en venteperiode på tre uger efter ophør med deres aktiviteter i deres ægtefælles virksomhed, selvom deres ansættelsesaftale skatteretligt og dermed også i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand bliver anset for at være lønmodtagerarbejde.

Jobsøgningsperiode efter ophør med hovedbeskæftigelse

Ved ophør med en selvstændig hovedbeskæftigelse (virksomheden er lukket) vil de første 6 måneder af en dagpengeperiode betragtes som en jobsøgningsperiode, hvor medlemmet ikke må starte en ny virksomhed op. Konsekvensen af en ny opstart vil være, at medlemmet udelukkes fra retten til dagpenge jobsøgningsperioden ud.

Et ophør pr. dagpengeperiode

Man har lov til at starte en virksomhed op i en dagpengeperiode uanset omfanget. Man må drive virksomheden på alle tider af døgnet, så længe man kan påtage sig arbejde med dags varsel. Man må dog kun ophøre med en selvstændig virksomhed én gang i en dagpengeperiode. Konsekvensen af et nyt ophør vil være, at du mister retten til dagpenge.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00