Dagpenge

Dagpengesystemet på én side

Hvordan optjener du ret til dagpenge?

Du kan optjene ret til dagpenge på baggrund af indtægtsformer som lønmodtager, honorarmodtager, overskud i selvstændig virksomhed eller uddannelse.

Er du blevet optaget i MA på baggrund af din uddannelse, får du ret til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning. Har du allerede været medlem i mindst et år, slipper du dog for karensmåneden og får dagpenge fra første dag efter uddannelsen, hvis du melder dig ledig på jobnet.dk.

For at få ret til dagpenge på baggrund af dine indtægter skal du have været medlem af en a-kasse i mindst et år. Du skal samtidig have tjent 263.232 kr., mens du har været medlem af a-kassen. Du kan dog højst medregne 21.936 kr. pr. måned. Deltidsforsikrede medlemmer skal opfylde et indkomstkrav på 175.488 kr. og kan maks. medregne 14.624 kr. om måneden.

Kravet kan også opfyldes, hvis du inden for de seneste fem år (med eventuelle forlængelser) sammenlagt har haft overskud på 263.232 kr. udelukkende fra selvstændig virksomhed. Det er her et krav for at få dagpenge, at du har lukket din selvstændige virksomhed.

Vente- og karantæneperiode, herunder G-dage

Opsiger du selv dit arbejde uden en gyldig grund, gælder en karantæne på tre uger, hvor du ikke kan få dagpenge. Det gælder både ved opsigelse af fuldtidsarbejde og deltidsarbejde. Det er vigtigt, at du i 3 ugers perioden er tilmeldt som ledig på Jobnet og står fuldt ud til rådighed. Her kan du læse mere om gyldige grunde til opsigelse af arbejdet.

Bliver du uden egen skyld afskediget som lønmodtager, er der ingen karantæne. Arbejdsgiveren skal derimod betale dagpengegodtgørelse for de første to dage, du er ledig (kaldes G-dage).

Er du ophørt med arbejde i din egen selvstændig virksomhed (hovedbeskæftigelse) har du en venteperiode på tre uger. Er virksomheden gået konkurs, er venteperioden kun en uge. Ved afvikling af virksomhed kan venteperioden vare op til to måneder.

Hvordan genoptjener du retten til dagpenge?

Hvis din dagpengeret er opbrugt og du ikke har aktive timer på din beskæftigelseskonto (du finder den på jobnet.dk), når du skal genindplaceres i en periode med ret til dagpenge, afgør din indkomst din dagpengeret.

Hvis du stadig har ret til dagpenge eller har aktive timer på din beskæftigelseskonto, skal du have arbejdet i 1.924 timer inden for tre år for at genoptjene retten til dagpenge. Her medregnes både løntimer og overskud fra selvstændig virksomhed (omregnet til timer med den lave omregningssats på 136,81 kr. i 2024).

 

Hvad tæller med som arbejdstimer?

Det er kun indtægtsformer som lønmodtager og honorarmodtager, overskud i selvstændig virksomhed og uddannelse, som tæller med, når du skal genoptjene ret til dagpenge. Job med løntilskud, praktik og anden aktivering tæller ikke med.

Særligt for dig, som søger dagpenge på baggrund af uddannelse

Når du får dagpengeret på baggrund af uddannelse, skal du som hovedregel opfylde sprogkravet.

Sprogkravet anses for opfyldt, når man har gennemført 6. klassetrin i folkeskolen, herunder i en tilsvarende dansk friskole eller dansk privat grundskole.

Du kan også opfylde sprogkravet, hvis du har:

 • Folkeskolens afsluttende prøver 9. eller 10. klasse bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne bortset fra ‘orden’.
 • Bevis for studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) samt for studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).
 • Bevis for almen forberedelseseksamen (avu).
 • Prøvebevis for bestået enkeltfag i dansk eller dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) på et af niveauerne G-A fra en af følgende uddannelser: stx, hf, hhx, htx, eux, eud eller avu.
 • Bestået FVU-læsning trin 2-4.
 • Bevis for videregående uddannelser fx på universiteter, professionsskoler, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.
 • Gennemført en videregående dansksproget uddannelse.
 • Bestået prøve i Dansk 2 eller en dansk prøve på et tilsvarende eller højere niveau.
 • Gennemført grundskoleforløb i dansk på Færøerne og Grønland og på de danske skoler i Sydslesvig samt tilsvarende forløb for børn i udstationerede familier.
 • Bestået Prøve i Dansk 3 med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de fire discipliner.
 • Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København.
 • Bevis for International Baccalaureate (IB) med dansk på A- eller B-niveau.
 • Gennemført ordblindeundervisning for voksne.

Der er ikke et krav om, at du skal dokumentere, at du opfylder sprogkravet, men blot give oplysning på ledighedserklæringen.

Undtagelse (tilknytningskrav i stedet for sprogkrav mm.)

Hvis man ikke kan opfylde sprogkravet, kan man i stedet opfylde et såkaldt tilknytningskrav på baggrund af løntimer forud for indplacering i en dagpengeperiode. Der skal være indberettet mindst 600 løntimer (400 for deltidsforsikrede) til SKATs eIndkomst i 12 måneder inden for 24 måneder. 

Arbejdet skal ikke være udført i 12 sammenhængende måneder, og der er ikke krav om medlemskab af en a-kasse i optjeningsperioden. 

Indkomst fra selvstændig virksomhed indgår ikke i beregningen. 

Udland
Det er muligt at sammenlægge arbejdstimer, som du har optjent i andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, med arbejdstimer optjent i Danmark til tilknytningskravet. Der er dog et krav om, at de sidste 150 arbejdstimer inden for de 24 måneder er optjent i Danmark.  

Forlængelse af opgørelsesperioden
Optjeningsperioden på de seneste 24 måneder forlænges med op til 2 år, hvis der er sygdom, barsel, udbetaling af dagpenge i den forlængede dagpengeperiode eller pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem efter lov om social service §119 i opgørelsesperioden. 

Godkendelser til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service §118 kan forlænges udover 2 år. 

24 måneder (referenceperioden). Referenceperioden kan i nogle tilfælde blive forlænget.

Dagpengeret på baggrund af både uddannelse og lønarbejde – sammenlægningsreglen

Når du dimitterer, har arbejdet efter din dimission – og hvis du efterfølgende bliver ledig – kan du vælge en af to muligheder:

Valg 1) Dimittendsatsen og en etårig dagpengeperiode.

Du får 14.557 kr. i dagpenge om måneden de første 3 måneder som ikke-forsørger. Fortsætter du på dagpenge efter de 3 måneder, så bliver dagpengene sat ned til 10.011 kr., hvis du er under 30 år og til 12.645 kr., hvis du er over 30 år. Er du forsørger, så er dagpengesatsen 16.694 kr. i hele perioden

Valg 2) Sammenlægge uddannelse og arbejde

Du kan også vælge at bruge sammenlægningsreglen og få beregnet en sats og dermed få ret til en toårig dagpengeperiode. Du kan dog kun få beregnet en dagpengesats på baggrund af dit lønarbejde. Men det kræver, at du har haft arbejde efter din dimission.

Og at du har været medlem i mindst 12 måneder, før du søger om dagpenge.

Til at beregne dagpengesatsen kan vi kun bruge dit lønarbejde.

Din sats udregnes på baggrund af de 12 bedste måneder inden for 24 måneder (dog kun i perioder, hvor du har været medlem af MA). Har du arbejdet i færre end 12 måneder, fx 7 måneder, regnes dagpengesatsen på baggrund af de 7 måneder.

Eksempel 1. Har du gennemsnitlig i de 12 måneder haft en indtægt på 7.246 kr., kan dagpengesatsen fx lyde på 6.000 kr. Her får du altså en lavere sats end dimittendsatsen, men til gengæld i 2 år.

Eksempel 2. Du kan også have haft en indtægt, som giver ret til en højere dagpengesats, hvor sammenlægningsreglen måske kan være en fordel. Har du arbejdet i 8 måneder og gennemsnitlig haft en indtægt på 17.246 kr., kan dagpengesatsen fx lyde på 14.280 kr. Så vil du få udbetalt dét beløb brutto før skat og atp i maksimalt to år.

Eksempel 3. Hvis du kun har haft arbejde efter din uddannelse, så beregner vi din dagpengesats ud fra den løn. Vi kan først beregne dagpengesatsen, når din arbejdsgiver har indberettet lønnen til eIndkomst.

Vær opmærksom på, at den beregnede sats er låst i hele den toårige dagpengeperiode. For at kunne bruge sammenlægningsreglen kræver det, at du har været medlem af a-kassen i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor du søger om dagpenge, og du opfylder indkomstskravet.

Der er fordele og ulemper ved begge valg – men under alle omstændigheder kræver valg 2, at du har gennemført en uddannelse, som giver dig ret til dagpenge, og at du har haft arbejde, efter du dimitterede.

Når du bruger sammenlægningsreglen, skal du ikke opfylde det nye sprogkrav eller tilknytningskrav, da du får din ret til dagpenge på baggrund af lønarbejde sammenlagt med uddannelse.

Sådan beregnes DIN dagpengesats.

Hvor længe kan du få dagpenge?

Lønmodtagere og selvstændige kan få dagpenge i 3.848 timer (3.120 timer som deltidsforsikret) svarende til to år inden for en periode på tre år. Dimittender kan få ret til dagpenge i 1.924 timer (1.560 timer som deltidsforsikret) svarende til et år inden for en periode på to år.

Du bliver indplaceret i din ret til dagpenge fra den 1. i den måned, hvor du begynder at bruge af dagpengeperioden.

Hvis du fx begynder at bruge af din ret til dagpenge den 12. i den måned, hvor du har tilmeldt dig som arbejdssøgende, bliver du indplaceret i din dagpengeret fra den 1. i måneden.

Dagpengeretten forbruges i timer, og du bruger kun af perioden med de timer, som du får udbetalt. Du kan selv holde øje med forbruget på din beskæftigelseskonto – du finder den på jobnet.dk.

Bemærk: Din dagpengeret kan forlænges op til et år, se Fleksibel forlængelse.

Hvor meget får du i dagpenge?

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen. Nyuddannede med forsørgerpligt får den særlige dimittendsats på 82 pct. af højeste dagpengesats – nyuddannede uden forsørgerpligt får 71,5 pct. Se alle de aktuelle maksimumsatser her, og hvad de svarer til pr. dag, uge, måned og år før skat.

Sådan beregnes DIN dagpengesats.

Hvordan udregnes dagpengesatsen for lønmodtagere?

Dine dagpenge afhænger af din indkomst, før du blev ledig, så vi skal beregne dem for dig.

Satsen beregnes på baggrund af din samlede A- og B-indkomst samt overskud i selvstændig virksomhed. Vi henter informationerne i eIndkomst og gennem din årsopgørelse fra SKAT. Du kan højst få 20.359 kr. om måneden i 2024. Vi beregner på baggrund af de bedste 12 måneders A- og B-indkomst indberettet til eIndkomst inden for de seneste 24 måneder.

Er du dimittend uden forsørgerpligt, kan du højst få 14.557 kr. om måneden. Dimittender med forsørgerpligt kan højst få 16.694 kr. Alle beløb er før skat. Du har mulighed for at få beregnet en individuel sats, hvis du har haft arbejde i mindst 3 måneder, og hvor du har fået indberettet en indtægt, der giver ret til en højere sats. Månederne behøver ikke være sammenhængende. Det er herudover en betingelse, at der skal være gået mindst 6 måneder efter, at du har opnået ret til dagpenge som dimittend.

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen.

Sådan beregnes DIN dagpengesats.

Højere dagpengesats i de første 3 måneder for lønmodtagere

I de første måneder af din ledighed (helt præcist de første 481 timers udbetaling) kan du være berettiget til en højere dagpengesats. Satsen kan variere fra 20.359 kr. og op til 24.199 kr. (16.133 kr. hvis deltid) – hvis du:

 1. har været uafbrudt medlem af a-kassen de seneste fire år før ledighed.
 2. kan opfylde beskæftigelseskravet x 2 inden for 3 år, det vil sige, at du skal have arbejdet 3.848 timer eller tjent 526.464 kr. inden for de seneste 3 år. (Der kan dog højst medregnes 21.936 kr. pr. måned).
 3. kan få beregnet en dagpengesats, som er højere end 100 pct.satsen (den aktuelt maksimale sats)

For udbetaling af feriedagpenge, sygedagpenge (udbetalt af kommunen) og dagpenge, udbetalt af et andet EØS-land, kan der ikke udbetales en højere sats en den 100%-dagpengesatsen. Til gengæld forbruger timer udbetalt med disse ydelser ikke af beskæftigelsestillægget, det vil sige de tre måneder med den højere sats.

Sådan beregnes DIN dagpengesats.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00