Dagpenge

Grænsearbejde

En ‘grænsearbejder’ pendler mellem arbejde i et EØS-land* (se nederst) eller Schweiz eller Færøerne og bopæl i Danmark.

Er du omfattet af hel, delvis eller periodisk ledighed?

Delvis eller periodisk ledighed betyder, at du som grænsearbejder fortsat er tilknyttet virksomheden enten ved løbende at være beskæftiget på nedsat arbejdstid eller ved, at der foreligger skiftende arbejde og ledighed efter en fast plan, fx ved en egentlig arbejdsfordeling.

Ved fuld ledighed har du mistet tilknytningen til virksomheden, fx på grund af et arbejdsophør.

Kun ved fuld ledighed skal du have dagpenge i Danmark

Bliver du delvis eller periodisk ledig, skal arbejdslandet udbetale ydelser til dig, hvis dette er muligt efter arbejdslandets regler.

Bliver du helt ledig, skal bopælslandet udbetale ydelserne.

Som ledig grænsearbejder eller ‘anden arbejdstager end grænsearbejder’ kan du som et supplement vælge at stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet i arbejdslandet. Dvs. at du kan stå til rådighed i to lande samtidig, men du skal have udbetalt dagpenge fra dit bopælsland.

Find ud af, om du er en ‘anden arbejdstager end grænsearbejder’

Vender du ikke tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen, kaldes du i fagterminologien for en ‘anden arbejdstager end grænsearbejder’.

Bliver du delvis eller periodisk ledig, skal arbejdslandet udbetale ydelser til dig. Bliver du helt ledig, kan du vælge, om du vil stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet i arbejdslandet eller bopælslandet.

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Ved fuld ledighed skal du have beregnet en dagpengesats på baggrund af din lønindtægt fra arbejdet som grænsearbejder i det andet EØS-land*, Schweiz eller Færøerne. Hvis ikke du har nok lønindtægt fra dit arbejde som grænsearbejder, kan vi supplere med indtægt fra Danmark, dog kan der maksimalt tages lønindtægt med inden for de sidste 24 måneder forud for ledigheden.

Lønindtægten skal dokumenteres ved lønsedler og anden dokumentation fra myndigheden i det andet EØS-land*, Schweiz eller Færøerne (fx dokument PD U1 eller SEDU002/SEDU004).

Ved beregning af satsen skal vi bruge den omregningskurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank, og som er gældende på din sidste arbejdsdag.

Det vil være dine bedste 12 måneder efter omregningen, der vil danne grundlag for beregning af din dagpengesats. Vi kan dog maksimalt tage 21.194 kr. (2023) med pr. måned.

*EØS-landene er (EU + EFTA-landene Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Desuden behandles Færøerne normalt som et EØS-land.

Alt om de nyedagpengeregler
Paragraph
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00