Dagpenge

Kollektiv ferielukning på dagpenge

Holder din arbejdsplads kollektivt ferielukket? Hvis du hverken har optjent egen ferie eller feriedagpenge, men vil søge om dagpenge ved kollektiv ferielukning – hvad så?

Er du i arbejde som lønmodtager, hvor din arbejdsplads har kollektivt ferielukket? Hvilke muligheder har du for, at du enten kan få feriedagpenge eller dagpenge?

Læs nærmere her om regler og muligheder med feriereglerne gældende fra 1. september 2020.

Er du lønmodtager og har været ansat hos din arbejdsgiver i hele det forudgående ferieår eller længere før perioden med ferielukning?

Med feriereglerne fra før 1. september 2020 kunne du under særlige betingelser få dagpenge for de hverdage, hvor du ellers ville have fået løn under arbejde fra din arbejdsgiver (hvis der ikke havde været kollektivt ferielukket).

Men med feriereglerne fra 1. september 2020 er der sket mange ændringer i reglerne for kollektiv ferielukning og økonomisk dækning i denne situation. Med disse ferieregler er retten til dagpenge under kollektiv ferielukning bortfaldet, hvis du har været ansat hos arbejdsgiveren i hele det forudgående ferieår eller længere før perioden med ferielukning.

Feriereglerne fra 1. september 2020, betyder nemlig, at din arbejdsgiver sammen med dig skal sørge for, at din ferie tilrettelægges sådan, at afviklingen af ferien sker således, at ferien i videst mulige omfang afholdes med egne optjente dage.

Reglerne i ferieloven fra september 2020 betyder, at arbejdsgiveren i videst muligt omfang skal sikre, at du som lønmodtager har optjent betalt ferie til gode til alle de dage, virksomheden holder lukket. Har du ikke det, skal arbejdsgiveren betale dig løn for de dage, hvor du ikke har optjent egen ferie. Lønnen beregnes på grundlag af din sædvanlige løn i de sidste 4 uger før virksomhedslukningen.

Hvis du har været på arbejdsmarkedet i længere tid og ikke er ny på arbejdsmarkedet, har du ret til at overføre op til 5 egne optjente dage fra forrige ferie år til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Hvis du ved kollektiv ferielukning hos arbejdsgiveren har været ansat i hele det forudgående ferieår eller længere frem til den kollektive ferielukning, og du ikke har flere feriedage med løn tilbage, så skal arbejdsgiveren give feriebetalingen på forskud, mod at arbejdsgiveren kan modregne i den efterfølgende optjening af betalt ferie. Du skal kontakte din arbejdsgiver om ferie på forskud i denne situation.

Hvis du fratræder, inden der er sket modregning for og fradrag af de dage, der er givet og afholdt som ferie på forskud, har din arbejdsgiver ret til at modregne værdien af de afholdte dage med forskudsferie i dit udestående krav på løn og feriebetaling.

Er du i tvivl, om du har ret til ferie med løn under den kollektive ferielukning, kan du kontakte din fagforening.

Hvis du hverken har optjent tilstrækkeligt med egne optjente feriedage eller har optjent nok dage med ret til feriedagpenge, når du skal holde ferie under kollektiv ferielukning, betyder det, at du med nye ferieregler ikke kan afholde ferie med dagpenge under kollektiv ferielukning, når du har været ansat hos arbejdsgiveren i hele det forudgående ferieår eller længere før perioden med ferielukning.

Hvis du er ansat i en virksomhed, der holder kollektiv ferielukning mellem jul og nytår 2023 og du pr. 27. december 2023 har optjent mindst 4 endnu ikke afholdte egne feriedage, vil du have optjent og fået indberettet tilstrækkeligt med egne optjente dage, når du skal afholde ferie under kollektiv ferielukning mellem jul og nytår.

Hvis du er fastansat på supplerende dagpenge og har været ansat hos arbejdsgiveren i hele det forudgående ferieår eller længere før, vil du i forhold til kollektiv ferielukning være stillet på samme måde som ansatte lønmodtagere på fuld tid.

Det betyder fx, at du som fastansat på supplerende dagpenge, fx som underviser, hvor skolen er lukket mellem jul og nytår, også først vil skulle bruge evt. egen optjent ferie, dernæst evt. optjente dage med ret til feriedagpenge, under kollektiv ferielukning. Hvis du med disse dage ikke har dækning til alle dagene mellem jul og nytår, og din arbejdsgiver ikke vil aftale ferie på forskud (lån af dage) med dig, så du samlet set ikke har dækning til fem dage, men fx kun til tre dage, må du også holde fri for egen regning for den fjerde dag og femte dag.

Ferielukning mellem jul og nytår 2022 omfatter følgende dage: mandag den 26.12., tirsdag den 27.12, onsdag den 28.12., torsdag den 29.12 og fredag den 30.12. Og mandag den 1.

Hvis du er ny i ansættelsen og ikke har optjent nok egne feriedage til at holde ferie for i hele perioden med ferielukning – hvad så?

I den situation kan du søge om dagpenge ved kollektiv ferielukning, når følgende er opfyldt:

  • Du skal være forhindret i at arbejde på grund af ferielukningen
  • Du skal have afholdt alt den ferie, du har optjent – både ferie med løn og ferie med feriedagpenge fra a-kassen 
  • Du skal opfylde de almindelige betingelser for at have ret til dagpenge. Det betyder bl.a., at du skal stå til rådighed for andet arbejde, og du skal opholde dig i Danmark under ferielukningen
  • Du skal være tilmeldt jobnet.dk som ledig.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der er tale om kollektiv ferielukning:

  • Det skal være hele virksomheden – eller en nøje defineret del af virksomheden, der holder helt lukket
  • Der kan højst være tale om kollektiv ferielukning i op til 5 uger pr. ferieår
  • Ferien skal være varslet efter ferielovens regler. Er ferielukningen i perioden 1. maj til 30. september, skal din arbejdsgiver have varslet ferien med mindst 3 måneder. Perioder med ferielukning på andre tidspunkter af året skal være varslet med mindst en måned. Alternativt skal ferielukningen fremgå af den overenskomst eller virksomhedsaftale, du er ansat på.

Ønsker du at søge om dagpenge ved kollektiv ferielukning, skal du udfylde en ledighedserklæring (ansøgning om dagpenge).

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00