Om MA

Retningslinjer for valg til MA’s bestyrelse 2020

Valgudvalg
Valget ledes af et valgudvalg, der består af tre medlemmer. Valgudvalget bliver valgt på MA’s ordinære generalforsamlinger i ulige år.

Valgform
Valget til MA’s bestyrelse er et digitalt listevalg. Der kan opstilles op til 10 kandidater på samme liste. Hvis der kun stiller en kandidat op på en liste, opfattes denne som en enkeltkandidatliste. Kandidater på en liste kan være opstillet sideordnet, så kandidater alene bliver valgt på baggrund af deres personlige stemmer eller i prioriteret rækkefølge, så kandidaterne bliver valgt efter deres placering på listen. En kandidat, der mindst får det antal personlige stemmer, som skal til for at blive valgt, opnår dog valg uanset kandidatens placering på listen.

Kandidater, der ikke bliver valgt, er suppleanter for listen i den rækkefølge, de ville være blevet indvalgt.

Lister kan indgå valgforbund. En liste kan kun indgå i ét valgforbund.

Valgkort distribueres digitalt til medlemmer med e-mail og via post til medlemmer, hvor MA ikke kender en e-mail adresse, eller hvor e-mailadressen ved ”bouncing” viser sig ikke længere at være gyldig.

Stemmer afgives digitalt via en sikker hjemmeside med NemID.

Kommunikation om valget fra sekretariatet
Sekretariatet varetager praktiske opgaver i forbindelse med annoncering, information og præsentation af valgmateriale på hjemmesiden jf. nedenstående retningslinjer. Valgudvalget holdes underrettet om sekretariatets aktiviteter og inddrages i forbindelse med tvivlsspørgsmål.

Krav til lister, kandidater og stillere
De kandidater, der opstiller til MA’s bestyrelsesvalg, skal være medlem af MA.

En liste skal have mindst 25 stillere for at være opstillingsberettiget. En enkeltkandidatliste skal dog kun have mindst 10 stillere. Alle stillere skal være medlem af MA, og en stiller må kun være stiller for én liste.

Kandidater kan ikke være stillere for en liste, og kandidater kan kun opstille for én liste.

Alle lister skal have et entydigt kaldenavn. Har flere lister samme navn, foretager valgudvalget en lodtrækning mellem listerne. Den eller de lister, der ikke får ret til at bruge kaldenavnet, skal herefter vælge et andet kaldenavn.

Listerepræsentantens opgaver og ansvar
Al administration af en kandidatliste varetages af en listerepræsentant, der skal være medlem af MA. Listerepræsentanten koordinerer opstilling af kandidater og stillere i den digitale kandidatopstilling til valget.

Listerepræsentanten har ansvaret for rettidigt og skriftligt at anmelde det valgforbund, listen måtte ønske at indgå. Alle lister, der ønsker at indgå valgforbund, skal have afleveret anmeldelsen af valgforbundet inden fristens udløb, ellers bortfalder valgforbundet.

Listerepræsentanten er ansvarlig for at aflevere disse materialer:

  • Listens valgudtalelse
  • Præsentationen af listens kandidater, herunder eventuelle digitale fotos af kandidaterne
  • Stillerlisten.

Krav til kandidatlister og stillerlister
Kandidat- og stillerlister valideres digitalt i forbindelse med opstillingen.

Om valgmaterialet
En opstillingsberettiget liste har ret til at præsentere sine kandidater og valgoplæg på MA’s hjemmeside:

  • En præsentation af listens kandidater med fotos. Præsentationen må højst fylde, hvad der svarer til en A4-side skrevet med Georgia 10 pitch (2.500 tegn uden mellemrum).
  • En stillerliste med navnene på de godkendte stillere. En valgudtalelse. Valgudtalelsen må højst fylde to A4-sider, dog kun én A4-side, hvis der er tale om en enkeltkandidatliste.
  • Oplysning om det valgforbund listen måtte indgå i.

Alt materiale til valgoplægget skal indleveres i digital form. Valgudvalget tager endelig stilling til, hvad der skal ske, hvis valgmaterialet ikke opfylder betingelserne, herunder beslutning om opsætning eller eventuel beskæring af materialet, så det opfylder betingelserne.

Er der ikke leveret materiale til valgoplægget inden indleveringsfristens udløb, vil kandidatlisten blive præsenteret med navnene på kandidaterne, stillerliste samt oplysning om det valgforbund listen måtte indgå i.

Rækkefølgen af kandidatlisterne i valgoplægget og på stemmesedlen afgøres ved lodtrækning, der foretages af valgudvalget.

Tidsplan for valget
Fristerne i tidsplanen er den absolut sidste frist. Det er tilladt at sende kandidatlister og stillerlister, anmeldelse af valgforbund og valgmateriale ind inden sidste frist..

Indlevering af kandidatlister
Den centrale dato for valget er torsdag den 15. oktober 2020. Kandidatlister og stillerlister skal være afsluttede i den digitale kandidatopstilling senest kl. 15 den dag.

Hvis listen ikke opfylder betingelserne for antal stillere på dette tidspunkt, kan listen ikke indgå i valget.

Anmeldelse af valgforbund og indlevering af valgmateriale
Senest en uge efter indleveringsfristens udløb, det vil sige torsdag den 22. oktober 2020 kl. 10, skal listerepræsentanterne skriftligt have anmeldt det valgforbund, deres liste måtte ønske at indgå i. Anmeldelsen afleveres til MA’s hovedkontor, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg.

Listerepræsentanten skal inden samme frist aflevere listens præsentationsmateriale til valgets hjemmeside. Materialet omfatter valgudtalelse, præsentation af kandidater samt stillerlister. Materialet skal leveres digitalt. Se ovenfor om krav til materialet. Materiale, der afleveres efter fristens udløb, kan ikke indgå i præsentationen af valget.

Offentliggørelse af lister, kandidater og valgforbund
Senest en uge efter fristen for anmeldelse af valgforbund – det vil sige senest torsdag den 29. oktober 2020 – offentliggøres opstillede lister, kandidater og indgåede valgforbund. Offentliggørelsen sker ved opslag på MA’s kontorer samt på hjemmesiden.

Udsendelse af stemmesedler og valgmateriale
Valgkort med link/QR-kode til valgets hjemmeside på ma-kasse.dk udsendes senest en uge efter offentliggørelsen af lister og kandidater. Det vil sige senest torsdag den 5. november 2020.

Frist for afgivelse af stemmer
Stemmer skal være MA i hænde senest tre uger efter udsendelsen – det vil sige senest torsdag den 26. november 2020 kl. 10. Kun stemmer, der er afgivet digitalt via valgets hjemmeside, er gyldige.

Offentliggørelse af valgresultatet
Resultatet af valget må først offentliggøres, når valgudvalget har godkendt valgprotokollen, og resultatet skal senest offentliggøres torsdag den 3. december 2020. Offentliggørelse af resultatet sker ved opslag på MA’s kontorer og på ma-kasse.dk.

Stemmeberettigede
Medlemmer, som er registreret på medlemslisten senest på dagen for annoncering af valget,  er stemmeberettigede til valget. Medlemmer, der først herefter har meldt sig ind, kan ikke stemme. Endvidere skal de medlemmer, som på grund af 65-års reglen alligevel udmeldes af MA inden den 1. november som følge af, at de fylder 65 år i løbet af september og oktober, ikke fremgå af listen over stemmeberettigede.

Klagefrister
Hvis et medlem er stemmeberettiget og ikke har modtaget valgkort, kan medlemmet rette henvendelse til valgudvalget, c/o MA, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg senest torsdag den 12. november 2020 og bestille et nyt valgkort.

Klager over valget stiles ligeledes til valgudvalget. Klager skal være indgivet senest kl. 10 to uger efter offentliggørelsen af valgresultatet. Den præcise klagefrist vil fremgå af offentliggørelsen af resultatet.

Valgudvalgets afgørelse er endelig.

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00