Dagpenge

Beregning af din dagpengesats

Vi får tit spørgsmål om, hvordan vi beregner dagpengesatsen. Det kan du se her. 

Gennemsnit af de bedste 12 måneder inden for de seneste to år

Din dagpengesats beregnes ud fra et gennemsnit af din løn i de 12 mdr., hvor du har haft den højeste indtægt inden for de seneste 24 mdr. (A- og B-indkomst indberettet til eIndkomst og overskud fra selvstændig virksomhed). Har du haft måneder med merarbejde, eller har du fået bonus, kan det altså hjælpe dig til en højere sats. Kun måneder, hvor du har været a-kasse-medlem, indgår i beregningen.

Se den konkrete beregning under ‘regneeksempler’ nederst, herunder dimittendernes særlige satser. 

Maksimale månedssatser

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen – se alle maksimumsatserne for fuldtidsforsikrede, deltidsforsikrede og dimittender (med og uden forsørgerpligt) her. 

Alle beløb er brutto (før skat) – nettobeløbet vil afhænge af din individuelle skatteprocent og dine fradrag, så det kan vi ikke udtale os om. 

For at være berettiget til den højeste dagpengesats skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 24.588 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig.  

Højere dagpengesats i de første 3 måneder for lønmodtagere (beskæftigelsestillæg)

I de første måneder af din ledighed (helt præcist de første 481 timers udbetaling) kan du være berettiget til en højere dagpengesats. Satsen kan variere fra 20.359 kr. og op til 24.199 kr. (16.133 kr. hvis deltid) – hvis du: 

  1. har været uafbrudt medlem af a-kassen de seneste fire år før ledighed 
  2. kan opfylde beskæftigelseskravet x 2 inden for 3 år, det vil sige, at du skal have arbejdet 3.848 timer eller tjent 508.656 kr. inden for de seneste 3 år (Der kan dog højst medregne 21.936 kr. pr. måned).
  3. kan få beregnet en dagpengesats, som er højere end 100 pct.satsen (den aktuelt maksimale sats) 

For udbetaling af feriedagpenge, sygedagpenge (udbetalt af kommunen) og dagpenge, udbetalt af et andet EØS-land, kan der ikke udbetales en højere sats en den maksimale dagpengesats. Til gengæld forbruger timer udbetalt med disse ydelser ikke af beskæftigelsestillægget, det vil sige de tre måneder med den højere sats. 

Hovedregel: Du beholder din dagpengesats i hele ledighedsperioden 

Du beholder din dagpengesats i hele ledighedsperioden. Du kan altså prøve kræfter med alle de småjob og vikariater, du kan få undervejs i dit ledighedsforløb, uden det påvirker din sats. Også selv om jobbene er til en lavere løn, end du har været vant til. 

Du skal først have beregnet en ny dagpengesats den dag, du har optjent en ny dagpengeret. Det vil sige, når du har haft et helt nyt års arbejde, efter du blev ledig – og inden for tre år. 

Undtagelse: Dimittender og værnepligtige kan få beregnet ny sats

Dimittender starter på dimittendsats, se nederst under ‘regneeksempler’. 

Hvis du har haft mindst tre måneder med indtægt, efter du afsluttede uddannelsen eller perioden med værnepligt, kan du få beregnet en ny individuel sats. NB: De tre måneder behøver ikke at være en sammenhængende periode. 

Du kan tidligst få udbetalt den højere og beregnede dagpengesats seks måneder efter, du fik ret til dagpenge. Vær opmærksom på, at den nye sats altid først udbetales fra den 1. i den efterfølgende måned. Dette gælder også, hvis du bliver forsørger, mens du er på dimittendsats. 

Hvis du ikke har haft 12 måneder med indtægt

Måske har du ikke haft 12 måneder med indtægt i de seneste 24 måneder, før du blev ledig. Er det tilfældet, beregner vi din sats som et gennemsnit af de måneder, hvor du har haft indtægt i 24-måneders-perioden. 

Hvis du ikke har haft indtægt de seneste to år

Har du slet ikke haft indtægt i de seneste to år, udvider vi perioden, hvor vi beregner din sats, til 36 måneder. Vi beregner din dagpengesats ud fra et gennemsnit af de måneder, hvor der har været en indtægt. 

Hvis du har haft fravær fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom, barsel mm.

Har du haft fravær fra arbejdsmarkedet, kan vi i nogle tilfælde forlænge beregningsperioden. Det kan vi med perioder, hvor du har været syg, været på barsel, eller hvor du har fået støtte til pasning af sygt eller handicappet barn eller nærtstående. 

Regneeksempler

Fuldtidsforsikret 
Mange ledige medlemmer har tjent mere end 24.588 kr. i gennemsnit i 12 måneder inden for de seneste 24 måneder, frem til de blev ledige. De får derfor typisk den højeste dagpengesats på 20.359 kr. 2024. For først trækkes 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag fra de 24.588 kr. – det efterlader ca. 21.920 kr. Heraf kan man maksimalt modtage 90 % i dagpenge – og så lander man på 100 procentsatsen (den maksimale månedssats). 

Har man tjent mere end 28.230 pr. måned, og opfylder kriterierne for at få højere sats i de første 3 måneder som lønmodtagere, vil satsen i de 3 måneder være på 24.199 kr.. Læs mere under afsnittet om beskæftigelsestillæg ovenfor. 

Hvis man har tjent mindre end ca. 24.588 kr. i gennemsnit i 12 måneder inden for de seneste 24 måneder, frem til man blev ledig, så bliver dagpengesatsen mindre end den maksimale. Har man fx tjent 18.000 kr. i gennemsnit, bliver månedssatsen ca. 14.900 kr. (18.000 kr. fratrukket 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag giver 16.560 kr.; 90 pct. heraf giver ca. 14.900 kr.). 

Fuldtidsforsikret dimittend uden forsørgerpligt 
Månedssatsen er 14.557 kr.(2024) i de første 3 måneder (præcis 481 timer). 

Månedssatsen for medlemmer under 30 år er efter 481 timers udbetaling på kr. 10.011 kr. (2024). 

Månedssatsen for medlemmer over 30 år er efter 481 timers udbetaling  på 12.645 kr. (2024). 

Fuldtidsforsikret dimittend med forsørgerpligt 
Månedssatsen er 16.694 kr. (2024). Satsen sættes ikke ned efter 481 timer.

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00