Dagpenge

Beregning af din dagpengesats

Medlemmer spørger tit, hvordan vi beregner deres dagpengesats. Det kan du se her.

Gennemsnit af de bedste 12 måneder inden for de seneste to år

Din dagpengesats beregnes ud fra et gennemsnit af din løn i de 12 mdr., hvor du har haft den højeste indtægt inden for de seneste 24 mdr. (A- og B-indkomst indberettet til eIndkomst). Har du haft måneder med merarbejde, eller har du fået bonus, kan det altså hjælpe dig til en højere sats. Kun måneder, hvor du har været medlem, indgår i beregningen.

Se den konkrete beregning under ‘regneeksempler’ nederst, herunder dimittendernes særlige satser.

Maksimale månedssatser

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen – se alle maksimumsatserne for fuldtidsforsikrede, deltidsforsikrede og dimittender (med og uden forsørgerpligt) her.

Alle beløb er brutto (før skat) – nettobeløbet vil afhænge af din individuelle skatteprocent og dine fradrag, så det kan vi ikke udtale os om.

For at være berettiget til den højeste dagpengesats skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 23.371 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig. 

Hovedregel: Du beholder din dagpengesats i hele ledighedsperioden 

Du beholder din dagpengesats i hele ledighedsperioden. Du kan altså prøve kræfter med alle de småjob og vikariater, du kan få undervejs i dit ledighedsforløb, uden det påvirker din sats. Også selv om jobbene er til en lavere løn, end du har været vant til.

Du skal først have beregnet en ny dagpengesats den dag, du har optjent en ny dagpengeret. Det vil sige, når du har haft et helt nyt års arbejde, efter du blev ledig – og inden for tre år.

Undtagelse: Dimittender og værnepligtige kan få beregnet ny sats

Dimittender starter på dimittendsats, se nederst under ‘regneeksempler’.

Hvis du har haft mindst tre måneder med indtægt, efter du afsluttede uddannelsen eller perioden med værnepligt, kan du få beregnet en ny individuel sats. NB: De tre måneder behøver ikke at være en sammenhængende periode.

Du kan tidligst få udbetalt den højere og beregnede dagpengesats seks måneder efter, du fik ret til dagpenge. Vær opmærksom på, at den nye sats altid først udbetales fra den 1. i den efterfølgende måned. Dette gælder også, hvis du bliver forsørger, mens du er på dimittendsats.

Hvis du ikke har haft 12 måneder med indtægt

Måske har du ikke haft 12 måneder med indtægt i de seneste 24 måneder, før du blev ledig. Er det tilfældet, beregner vi din sats som et gennemsnit af de måneder, hvor du har haft indtægt i 24-måneders-perioden.

Hvis du ikke har haft indtægt de seneste to år

Har du slet ikke haft indtægt i de seneste to år, udvider vi perioden, hvor vi beregner din sats, til 36 måneder. Vi beregner din dagpengesats ud fra et gennemsnit af de måneder, hvor der har været en indtægt.

Hvis du har haft fravær fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom, barsel mm.

Har du haft fravær fra arbejdsmarkedet, kan vi i nogle tilfælde forlænge beregningsperioden. Det kan vi med perioder, hvor du har været syg, været på barsel, eller hvor du har fået støtte til pasning af sygt eller handicappet barn eller nærtstående.

Regneeksempler

Fuldtidsforsikret
Mange ledige medlemmer har tjent mere end 23.371 kr. i gennemsnit i 12 måneder inden for de seneste 24 måneder, frem til de blev ledige. De får derfor typisk den højeste dagpengesats på 19.351 kr. (2022). For først trækkes 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag fra de 23.371 kr. – det efterlader ca. 21.501 kr. Heraf kan man maksimalt modtage 90 % i dagpenge – og så lander man på den maksimale månedssats.

Hvis man har tjent mindre end ca. 23.371 kr. kr. i gennemsnit i 12 måneder inden for de seneste 24 måneder, frem til man blev ledig, så bliver dagpengesatsen mindre end den maksimale. Har man fx tjent 18.000 kr. i gennemsnit, bliver månedssatsen ca. 14.900 kr. (18.000 kr. fratrukket 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag giver 16.560 kr.; 90 pct. heraf giver ca. 14.900 kr.).

Fuldtidsforsikret dimittend uden forsørgerpligt
Månedssatsen er 13.836 kr. (2022).

Fuldtidsforsikret dimittend med forsørgerpligt
Månedssatsen er 15.868 kr. (2022).

 

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00