Dagpenge

Dagpengereform: Nyt i 2017

På grund af Dagpengereformen træder nye regler i kraft hhv. 2. januar 2017 og 1. juli 2017.

Hvad sker der fra 2. januar 2017?

Lavere dimittendsats, hvis du ikke er forsørger

Indtil 2. januar 2017 modtog alle dimittender det samme i dagpenge – nemlig 82 pct. af den fulde dagpengesats.

Fra 2. januar 2017 sondres mellem forsørgende og ikke-forsørgende dimittender. Ikke-forsørgende dimittender modtager nu 71,5 pct. af den fulde dagpengesats – eller 13.151 kr. før skat. Det er knap 2.000 kr. mindre end før. Forsørgende dimittender berøres ikke af reformen – de modtager fra 2017 15.080 kr. før skat.

Hvad er en forsørger? Man er forsørger, hvis man har biologiske børn eller adopterede børn (ikke ’bonus-børn’). Det er ikke et krav, at man bor sammen med barnet.  Forsørgerpligten bortfalder, hvis barnet bliver gift eller selv bliver forsørger, inden det er fyldt 18 år. Barnet skal opholde sig i Danmark. Det gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, hvis barnet opholder sig i et andet EU/EØS-land. (Børn af borgere fra lande uden for EU/EØS skal opholde sig i Danmark, hvis man skal betragtes som forsørger).

Fleksibel forlængelse

Hvis din ret til dagpenge udløber, har konsekvensen indtil årsskiftet 2016-17 været, at du skal arbejde et år (1.924 timer) for at genoptjene retten til dagpenge i to år.

Fra 2. januar 2017 er det markant ændret. Hvis din dagpengeret udløber fra og med uge 52 i 2016, vil a-kassen slå op i eIndkomst, og se, hvor mange timer du har arbejdet siden du sidst fik ret til dagpenge. Disse timer kan du vælge at bruge til en forlængelse af din dagpengeret: En times arbejde giver to timers dagpenge. Dagpengeretten kan maksimalt forlænges med et år. Du kan også vælge at gemme timerne til du har samlet sammen til en ny toårig dagpengeret. Timerne kan ikke bruges til begge dele.

Seniormedlemskab

Ifølge loven ophører medlemskabet i en a-kasse ved udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år. (Dette ændrer sig i takt med, at pensionsalderen stiger, men 65 år er gældende i dag). Fra 2. januar 2017 får 65-årige a-kassemedlemmer mulighed for et særligt seniormedlemskab. Det giver seniormedlemmet ret til at få hjælp til jobsøgning, men ikke ret til dagpenge. NB: Også hvis du tidligere er blevet udmeldt på grund af 65-årsreglen, kan du fra 2. januar 2017 genindmelde dig som seniormedlem. Prisen for et seniormedlemskab bliver lig med administrationsbidraget.

Nye dagpengeregler for ph.d.-studerende

Det har ikke noget med dagpengereformen at gøre, men fra 2. januar 2017 ændres dagpengereglerne også for ph.d.-studerende:

Se opslaget på Facebook

Se punktet om ph.d. på hjemmesiden

Hvad sker der fra 1. juli 2017?

Din indkomst afgør din dagpengeret

I dag skal du have arbejdet 1.924 timer inden for en periode på 3 år for at have ret til dagpenge. Fremover er det din indkomst, der bliver afgørende, når du første gang indplaceres i dagpengesystemet, eller når din dagpengeret er helt opbrugt, og du skal genindplaceres med ny dagpengeret. Lønmodtagere, der bliver ledige den 1. juli 2017 eller senere, skal have tjent 223.428 kr., mens de har været medlem af a-kassen for at få ret til dagpenge i to år. Man kan dog kun medregne maks. 18.619 kr. for hver måned. Dagpengesatsen beregnes ud fra din løn i de forudgående 12 måneder.

Hvis din dagpengeret ikke er udløbet, har du som hidtil mulighed for at blive genindplaceret i en ny dagpengeperiode, når du har haft 1.924 arbejdstimer efter din seneste indplacering i dagpengesystemet.

Beregning af dagpengesats

Fra 1. juli vil det være dine bedste 12 måneder med A-og B-indkomst, inden for de sidste 24 måneder, der vil danne grundlag for beregning af din dagpengesats.

Din sats beregnes, når du får dagpengeret, og kan kun ændres i forbindelse med ny-/genindplacering i dagpengesystemet (gælder ikke dimittender).

Udbetaling af dagpenge kommer til at følge kalendermåneden

Dagpengene udbetales den sidste bankdag i måneden.

Dit dagpengekort skal indsendes inden for en måned og 10 dage. Altså: Fra juli 2017 skal du indsende dit dagpengekort senest en måned og 10 dage efter (10. sep. 2017) for at få dagpenge for juli – ellers er dagpengene tabt; i dag har du tre måneder regnet fra dagpengesøndag.

Dine dagpenge udbetales i timer

Det betyder, at du kun bruger af dine dagpenge for de timer, du reelt får udbetalt.

Det mindste du kan få udbetalt i en måned er dagpenge for 14,8 timer (fuldtidsforsikrede).

Hvis du er deltidsforsikret

Du overflyttes automatisk til fuldtidsforsikring, hvis du inden for tre måneder arbejder mere end 390 timer.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej