Dagpenge

Dagpengereform: Nyt i 2017

På grund af Dagpengereformen trådte nye regler i kraft den 1. juli 2017. Enkelte ændringer trådte i kraft allerede den 2. januar 2017.

Overblik: Orienteringsbreve med alle ændringerne

Læs gerne dette brev, som alle ledige medlemmer af MA modtog den 19. juni 2017. Medlemmer på efterlønsordningen modtog den 20. juni 2017 dette brev.

Så får du overblik over, hvordan dagpengereformen påvirker reglerne på en række punkter pr. den 1. juli.

Hvad sker der fra den 1. juli 2017? (alle satser nedenfor vedrører fuldtidsforsikrede – deltidsforsikrede har fået direkte besked)

Udbetaling af dagpenge en hel måned ad gangen

Indtil 1. juli kunne udbetalingsperioderne variere – nogle gange var de fire uger, andre gange fem. Og dermed kunne størrelsen på dine dagpenge også variere. Fra den 1. juli får du udbetalt dagpenge for en hel måned ad gangen, og udbetalingerne følger kalendermånederne.

Du vil få udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til dagpenge hele måneden uden fradrag.

Udbetalingen er den samme, uanset om det er oktober eller februar. Og pengene står på din Nemkonto den sidste bankdag i måneden under forudsætning af, at du indsender ydelseskortet samme dag, det bliver tilgængeligt i selvbetjeningen.

Dagpengekortet – hvornår skal det indsendes?

Udfyld og indsend kortet samme dag, det bliver tilgængeligt i selvbetjeningen – så er du sikker på at modtage dagpenge på din Nemkonto inden månedens udgang. Kortet vil være tilgængeligt cirka en uge før, måneden slutter – du får besked samme dag, når kortet er tilgængeligt (og en sms, hvis du har tilmeldt dette under Post, Indstillinger i selvbetjeningen).

På kortet oplyser du alle kendte og forventede aktiviteter (arbejdstimer, sygdom, barsel, ferie mv.) frem til den sidste dag i kalendermåneden. Hvis der sker ændringer i de oplysninger som du har sendt til os, kan du via udbakken i selvbetjeningen sende dagpengekortet igen med nye oplysninger. I forhold til månedens sidste dage: Oplys om eventuelle timer/indtægter, som du forventer at have. Hvis vi skal udbetale for mindre end 14,8 timer, sker der ingen udbetaling.

Se alle indsendelses- og udbetalingsdatoer i udbetalingskalenderen.

Kortere forældelsesfrist på dagpengekortet

Dit ydelseskort skal indsendes senest en måned og 10 dage efter månedens udløb. Eksempel: For juli 2017 skal du indsende dit dagpengekort senest en måned og 10 dage efter juli måneds udløb svarende til senest den 10. september 2017. Ellers er dagpengene for juli tabt.

Udbetaling aconto og efterfølgende regulering

Når du udfylder dagpengekortet, skal du ligesom før den 1. juli oplyse, hvis du har været syg, holdt ferie eller haft arbejde eller andre indtægter. Men månedens sidste dage kender du måske ikke med sikkerhed, når du udfylder kortet, så der kan være forskel på det, du oplyser på dit dagpengekort, og det som måneden ender med.

Derfor er alle udbetalinger af dagpenge fra den 1. juli og fremefter aconto. I måneden efter samkører vi med dine oplysninger fra SKAT (eIndkomst), og hvis det viser sig, at du fx har oplyst færre løntimer, end du faktisk fik, skriver vi til dig og beder dig om at korrigere timerne. Herefter vil din udbetaling af dagpenge blive rettet, så det beløb, du fik udbetalt for meget, modregnes i din næste udbetaling af dagpenge. Og omvendt selvfølgelig.

Du forbruger af dine dagpenge i timer – ikke i uger

Indtil 1. juli forbrugte du din dagpengeret i hele uger ad gangen – uanset om du kun skulle have udbetalt dagpenge for en enkelt dag.

Fra den 1. juli er dagpengeperioden på 3.848 timer inden for en periode på 36 måneder (svarende til den nuværende periode på to år/104 uger inden for tre år). Men du forbruger kun de timer, du får dagpenge eller andre ydelser for. Hvis du for eksempel arbejder tre dage i en uge og får dagpenge i to dage, så vil du kun forbruge 14,8 timer af de 160,33 timer, som månedsudbetalingen er på.

Dermed kan du være længere tid om at opbruge din dagpengeperiode – og det kan betale sig for dig at arbejde undervejs.

Vi omregner de uger, som du har tilbage af din periode på 104 uger, til timer den 1. juli 2017. Vi kontakter dig i juli og fortæller dig præcist, hvor mange timer med dagpenge, du har tilbage.

Fleksibel forlængelse: Du kan forlænge dagpengeperioden, hvis du arbejder (gjaldt allerede fra den 2. januar 2017)

For hver time du arbejder og får udbetalt løn, kan du forlænge din toårige dagpengeperiode med to timer. Et eksempel: Du har haft 30 timers arbejde med løn, imens du er på dagpenge. Disse timer kan du så at sige ”ombytte” til 60 timer med dagpenge, når din dagpengeperiode ellers var udløbet. Du kan højst forlænge dagpengeperioden med 1.924 timer inden for en periode på 18 måneder.

De timer, hvor du arbejder og får udbetalt løn, kan du enten vælge 1) at bruge til at forlænge din dagpengeperiode, 2) at gemme til du har optjent nok timer (1.924) til en hel ny toårig dagpengeperiode, 3) en kombination, hvor du bruger en del af timerne på at forlænge din dagpengeperiode og samtidig arbejder på at opnå en ny toårig dagpengeperiode.

Du kan dog kun anvende timerne én gang. Det vil sige, at hvis du anvender timerne til at forlænge din dagpengeperiode, så kan du ikke også bruge dem til genoptjening af en ny toårig dagpengeperiode.

Timerne skal være optjent inden for de seneste tre år. På jobnet.dk kan du på den såkaldte Beskæftigelseskonto selv følge med i, hvor mange timer du har sparet op, og hvor mange timer du har til forlængelse.

Din indkomst afgør din dagpengeret

Hidtil har du skullet arbejde i 1.924 timer inden for en periode på tre år for at have ret til en dagpengeperiode. Nu er det din indkomst, som afgør, hvordan du første gang indplaceres i dagpengesystemet – eller genindplaceres med en ny dagpengeperiode, når din dagpengeret er opbrugt.

Lønmodtagere, der bliver ledige den 1. juli eller senere, skal have tjent 228.348 kr., mens de har været medlem af a-kassen for at få ret til dagpenge i to år. Man kan maks. medregne 19.029 kr. pr. måned.

Hvis din dagpengeret ikke er udløbet, har du som hidtil mulighed for at blive genindplaceret i en ny dagpengeperiode, når du har haft 1.924 timer efter din seneste indplacering i dagpengesystemet.

Dagpengesatsen beregnes på en ny måde

Fra 1. juli danner dine bedste 12 måneder med A- og B-indkomst inden for de seneste 24 måneder grundlag for beregningen af din dagpengesats. (Der er mulighed for at forlænge opgørelsesperioden op til 12 måneder på grund af sygdom, barsel eller perioder med støtte efter serviceloven til pasning af handicappet/sygt barn eller nærtstående). Beregningen af DIN sats er detaljeret forklaret her.

Satsen beregnes, når du får ret til dagpenge, og du beholder den i hele ledighedsperioden. Du kan altså påtage dig alle typer vikariater og småjob, mens du er ledig, uden du går ned i dagpengesats. Også selv om du tager job til en lavere løn, end du har været vant til. Du skal først have beregnet en ny dagpengesats, når du har optjent en helt ny dagpengeret på to år.

Dimittender er undtaget – de kan stadig få beregnet en højere sats. Er du nyuddannet og på dimittendsats (forsørger eller ikke-forsørger) kan du fortsat få beregnet en højere dagpengesats efter 6 måneder. Det kan du, når du har haft mindst 3 måneder med arbejde og indtægt, efter du er dimitteret.

Supplerende dagpenge

Ligesom før reformen har du fra den 1. juli ret til at få udbetalt supplerende dagpenge i alt i 30 uger ud af 104 uger med dagpenge.

Du bruger en uge med supplerende dagpenge i alle de uger, hvor du har under 37 timers arbejde med løn og får udbetalt dagpenge i måneden. Hvis du når den maksimale grænse på 30 uger med supplerende dagpenge midt i en måned, så vil du stadig kunne få udbetalt supplerende dagpenge for resten af denne måned.

Uger med arbejde, efter retten til supplerende dagpenge er opbrugt, vil medføre fradrag på mindst 37 timer.

Du kan genoptjene ret til supplerende dagpenge, hvis du har mindst seks måneder med mere end 146 løntimer inden for 12 måneder, efter du har opbrugt retten til supplerende dagpenge.

Arbejd, og undgå at miste 849 kr. dagpenge hver fjerde måned (karensdag)

Jo flere lønarbejdstimer du kan få, jo bedre. Både i forhold til ny eller forlænget dagpengeret, men også i forhold til, at der fra den 1. juli gælder en såkaldt karensdag hver fjerde måned. Hvis du inden for en periode på fire måneder har haft flere end 148 løntimer, så berører den nye karensregel dig ikke. Karensdagen bortfalder også, hvis du ikke får udbetalt dagpenge i den måned, hvor karensdagen egentlig skulle være trukket på grund af ferie, fri for egen regning, uddannelse eller andet, som betyder et fravalg af dagpengeudbetalingen.

Men hvis du har haft 148 løntimer eller mindre, bliver dine dagpenge i den fjerde måned reduceret med et beløb svarende til en dags dagpenge (op til 849 kr.).

 

Lavere dimittendsats, hvis du ikke er forsørger (gjaldt allerede fra den 2. januar 2017)

Indtil 2. januar 2017 modtog alle dimittender det samme i dagpenge – nemlig 82 pct. af den fulde dagpengesats.

Nu sondres mellem forsørgende og ikke-forsørgende dimittender. Ikke-forsørgende dimittender modtager 71,5 pct. af den fulde dagpengesats – eller 13.158 kr. før skat. Det er knap 2.000 kr. mindre end før. Forsørgende dimittender berøres ikke af reformen – de modtager fra 2017 15.090 kr. før skat.

Hvad er en forsørger? Man er forsørger, hvis man har biologiske børn eller adopterede børn (ikke ’bonus-børn’). Det er ikke et krav, at man bor sammen med barnet.  Forsørgerpligten bortfalder, hvis barnet bliver gift eller selv bliver forsørger, inden det er fyldt 18 år. Barnet skal opholde sig i Danmark. Det gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, hvis barnet opholder sig i et andet EU/EØS-land. (Børn af borgere fra lande uden for EU/EØS skal opholde sig i Danmark, hvis man skal betragtes som forsørger).

Seniormedlemskab (gjaldt allerede fra den 2. januar 2017)

Ifølge loven ophører medlemskabet i en a-kasse ved udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år. (Dette ændrer sig i takt med, at pensionsalderen stiger, men 65 år er gældende i dag). Fra 2. januar 2017 har 65-årige a-kassemedlemmer mulighed for et særligt seniormedlemskab. Det giver seniormedlemmet ret til at få hjælp til jobsøgning i a-kassen og på jobcentret, men ikke ret til dagpenge. NB: Også hvis du tidligere er blevet udmeldt på grund af 65-årsreglen, kan du fra 2. januar 2017 genindmelde dig som seniormedlem. Prisen for et seniormedlemskab bliver lig med administrationsbidraget.

Hvis du er deltidsforsikret …

Du overflyttes automatisk til fuldtidsforsikring, hvis du inden for tre måneder arbejder mere end 390 timer.

Nye dagpengeregler for ph.d.-studerende

Fra den 2. januar 2017 ændres dagpengereglerne også for ph.d.-studerende:

Se opslaget på Facebook

Se punktet om ph.d. på hjemmesiden

 

Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00