Tænk større
Dagpenge

Dagpengereform: Nyt i 2017

På grund af Dagpengereformen træder nye regler i kraft den 1. juli 2017. Enkelte ændringer trådte i kraft allerede den 2. januar.

Overblik: Orienteringsbreve med alle ændringerne

Læs gerne dette brev, som alle ledige medlemmer af MA modtog den 19. juni 2017. Medlemmer på efterlønsordningen modtog den 20. juni 2017 dette brev.

Så får du overblik over, hvordan dagpengereformen påvirker reglerne på en række punkter pr. den 1. juli.

Hvad sker der fra den 1. juli 2017? (alle satser nedenfor vedrører fuldtidsforsikrede – deltidsforsikrede har fået direkte besked)

Udbetaling af dagpenge en hel måned ad gangen

I dag varierer udbetalingsperioderne – nogle gange er de fire uger, andre gange fem. Og dermed kan størrelsen på dine dagpenge også variere. Fra den 1. juli får du udbetalt dagpenge for en hel måned ad gangen, og udbetalingerne følger kalendermånederne.

Du vil få udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til dagpenge hele måneden uden fradrag.

Udbetalingen er den samme, uanset om det er oktober eller februar. Og pengene står på din Nemkonto den sidste bankdag i måneden.

Dagpengekortet – hvornår skal det indsendes?

I juni bliver kortet tilgængeligt i selvbetjeningen tirsdag 27. juni – udfyld og indsend det venligst samme dag senest kl. 16.00; så forventer vi, at alle får deres dagpenge inden månedens udgang. På grund af indfasningen af dagpengereformen har vi ekstra mandskab på arbejde den dag for at nå det hele.

Fra juli og fremad skal du også udfylde og indsende kortet samme dag, det bliver tilgængeligt i selvbetjeningen – så er du sikker på at modtage dagpenge på din Nemkonto inden månedens udgang. Kortet vil være tilgængeligt cirka en uge før, måneden slutter – du får besked samme dag, når kortet er tilgængeligt (og en sms, hvis du har tilmeldt dette under Post, Indstillinger i selvbetjeningen). Kortet er altså ikke – som i dag – tilgængeligt for indtastning ved månedens start.

Se alle indsendelses- og udbetalingsdatoer i kalenderen på hjemmesiden.

I forhold til månedens sidste dage: Husk at oplyse om eventuelle timer/indtægter, som du forventer at have. Hvis vi skal udbetale for mindre end 14,8 timer, sker der ingen udbetaling.

Kortere forældelsesfrist på dagpengekortet

Dit ydelseskort skal indsendes senest en måned og 10 dage efter månedens udløb. Eksempel: For juli 2017 skal du indsende dit dagpengekort senest en måned og 10 dage efter juli måneds udløb svarende til senest den 10. september 2017. Ellers er dagpengene for juli tabt.

Udbetaling aconto og efterfølgende regulering

Når du udfylder dagpengekortet, skal du ligesom i dag fortælle, hvis du har været syg, holdt ferie eller haft arbejde eller andre indtægter. Men månedens sidste dage kender du måske ikke med sikkerhed, når du udfylder kortet, så der kan være forskel på det, du oplyser på dit dagpengekort, og det som måneden ender med.

Derfor er alle udbetalinger af dagpenge fra den 1. juli og fremefter aconto. I måneden efter samkører vi med dine oplysninger fra SKAT (eIndkomst), og hvis det viser sig, at du fx har oplyst færre løntimer, end du faktisk fik, skriver vi til dig og beder dig om at korrigere timerne. Herefter vil din udbetaling af dagpenge blive rettet, så det beløb, du fik udbetalt for meget, modregnes i din næste udbetaling af dagpenge. Og omvendt selvfølgelig.

Du forbruger af dine dagpenge i timer – ikke i uger

I dag forbruger du din dagpengeret i hele uger ad gangen – uanset du kun skal have udbetalt dagpenge for en enkelt dag.

Fra den 1. juli er dagpengeperioden på 3.848 timer inden for en periode på 36 måneder (svarende til den nuværende periode på to år/104 uger inden for tre år). Men du forbruger kun de timer, du får dagpenge eller andre ydelser for. Hvis du for eksempel arbejder tre dage i en uge og får dagpenge i to dage, så vil du kun forbruge 14,8 timer af de 160,33 timer, som månedsudbetalingen er på.

Dermed kan du være længere tid om at opbruge din dagpengeperiode – og det kan betale sig for dig at arbejde undervejs.

Vi omregner de uger, som du har tilbage af din periode på 104 uger, til timer den 1. juli 2017. Vi kontakter dig i juli og fortæller dig præcist, hvor mange timer med dagpenge, du har tilbage.

Du kan forlænge dagpengeperioden, hvis du arbejder (‘fleksibel forlængelse’ – gjaldt allerede fra den 2. januar 2017)

For hver time du arbejder og får udbetalt løn, kan du forlænge din toårige dagpengeperiode med to timer. Et eksempel: Du har haft 30 timers arbejde med løn, imens du er på dagpenge. Disse timer kan du så at sige ”ombytte” til 60 timer med dagpenge, når din dagpengeperiode ellers var udløbet. Du kan højst forlænge dagpengeperioden med 1.924 timer inden for en periode på 18 måneder.

De timer, hvor du arbejder og får udbetalt løn, kan du enten vælge 1) at bruge til at forlænge din dagpengeperiode, 2) at gemme til du har optjent nok timer (1.924) til en hel ny toårig dagpengeperiode, 3) en kombination, hvor du bruger en del af timerne på at forlænge din dagpengeperiode og samtidig arbejder på at opnå en ny toårig dagpengeperiode.

Du kan dog kun anvende timerne én gang. Det vil sige, at hvis du anvender timerne til at forlænge din dagpengeperiode, så kan du ikke også bruge dem til genoptjening af en ny toårig dagpengeperiode.

Timerne skal være optjent inden for de seneste tre år. Fra midt i august kan du på jobnet.dk og selvbetjeningen på den såkaldte Beskæftigelseskonto selv følge med i, hvor mange timer du har sparet op, og hvor mange timer du har til forlængelse. Vi orienterer, når kontoen er klar.

Dagpengesatsen beregnes på en ny måde

Du beholder din dagpengesats i hele ledighedsperioden. Du kan altså påtage dig alle typer vikariater og småjob, mens du er ledig, uden du går ned i dagpengesats. Også selv om du tager job til en lavere løn, end du har været vant til. Du skal først have beregnet en ny dagpengesats, når du har optjent en helt ny dagpengeret på to år.

Dimittender er undtaget – de kan stadig få beregnet en højere sats. Er du nyuddannet og på dimittendsats (forsørger eller ikke-forsørger) kan du fortsat få beregnet en højere dagpengesats efter 6 måneder. Det kan du, når du har haft mindst 3 måneder med arbejde og indtægt, efter du er dimitteret.

Supplerende dagpenge

Ligesom i dag har du efter den 1. juli ret til at få udbetalt supplerende dagpenge i alt i 30 uger ud af 104 uger med dagpenge.

Du bruger en uge med supplerende dagpenge i alle de uger, hvor du har under 37 timers arbejde med løn og får udbetalt dagpenge i måneden. Hvis du når den maksimale grænse på 30 uger med supplerende dagpenge midt i en måned, så vil du stadig kunne få udbetalt supplerende dagpenge for resten af denne måned.

Uger med arbejde, efter retten til supplerende dagpenge er opbrugt, vil medføre fradrag på mindst 37 timer.

Du kan genoptjene ret til supplerende dagpenge, hvis du har mindst seks måneder med mere end 146 løntimer inden for 12 måneder, efter du har opbrugt retten til supplerende dagpenge.

Arbejd, og undgå at miste 849 kr. dagpenge hver fjerde måned (karensdag)

Jo flere lønarbejdstimer du kan få, jo bedre. Både i forhold til ny eller forlænget dagpengeret, men også i forhold til, at der fra 1. juli bliver indført såkaldt karensdag hver fjerde måned. Hvis du inden for en periode på fire måneder har haft flere end 148 løntimer, så berører den nye karensregel dig ikke. Men hvis du har haft 148 løntimer eller mindre, bliver dine dagpenge i den fjerde måned reduceret med et beløb svarende til en dags dagpenge (op til 849 kr.).

Lavere dimittendsats, hvis du ikke er forsørger (gjaldt allerede fra den 2. januar 2017)

Indtil 2. januar 2017 modtog alle dimittender det samme i dagpenge – nemlig 82 pct. af den fulde dagpengesats.

Fra 2. januar 2017 sondres mellem forsørgende og ikke-forsørgende dimittender. Ikke-forsørgende dimittender modtager nu 71,5 pct. af den fulde dagpengesats – eller 13.151 kr. før skat. Det er knap 2.000 kr. mindre end før. Forsørgende dimittender berøres ikke af reformen – de modtager fra 2017 15.080 kr. før skat.

Hvad er en forsørger? Man er forsørger, hvis man har biologiske børn eller adopterede børn (ikke ’bonus-børn’). Det er ikke et krav, at man bor sammen med barnet.  Forsørgerpligten bortfalder, hvis barnet bliver gift eller selv bliver forsørger, inden det er fyldt 18 år. Barnet skal opholde sig i Danmark. Det gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, hvis barnet opholder sig i et andet EU/EØS-land. (Børn af borgere fra lande uden for EU/EØS skal opholde sig i Danmark, hvis man skal betragtes som forsørger).

Seniormedlemskab (gjaldt allerede fra den 2. januar 2017)

Ifølge loven ophører medlemskabet i en a-kasse ved udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år. (Dette ændrer sig i takt med, at pensionsalderen stiger, men 65 år er gældende i dag). Fra 2. januar 2017 får 65-årige a-kassemedlemmer mulighed for et særligt seniormedlemskab. Det giver seniormedlemmet ret til at få hjælp til jobsøgning, men ikke ret til dagpenge. NB: Også hvis du tidligere er blevet udmeldt på grund af 65-årsreglen, kan du fra 2. januar 2017 genindmelde dig som seniormedlem. Prisen for et seniormedlemskab bliver lig med administrationsbidraget.

Nye dagpengeregler for ph.d.-studerende

Det har ikke noget med dagpengereformen at gøre, men fra 2. januar 2017 ændres dagpengereglerne også for ph.d.-studerende:

Se opslaget på Facebook

Se punktet om ph.d. på hjemmesiden

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej